Spolo?nos? Xiaomi sa bez akýchko?vek pochýb zara?uje k najaktívnej?ím výrobcom na svete. Dôkazom toho je fakt, ?e neprejde takmer jediný tý?de? bez toho, aby neodhalila nejakú zaujímavú novinku. Dnes sa portfólio roz?írilo opä?, a to o dvojicu poriadne lákavých kamier.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ak dianie okolo tejto spolo?nosti sleduje? dlh?ie, tak ti je ur?ite jasné, ?e sa v tejto kategórii nejedná o jej prvopo?in. Práve naopak, s výrobou podobných zariadení má Xiaomi bohaté skúsenosti, ktoré najnov?ie zhmotnilo v dvoch bezpe?nostných kamerách ur?ených do domácnosti. Prvá z nich sa vyzna?uje oválnou kon?trukciou a minimalistickým dizajnom. Samotná kamera je pripevnená na stojane s oto?ným k?bom, ktorý mo?no prichyti? k stene alebo jednoducho polo?i? na stôl.

zdroj fotografie: Xiaomi

?o sa týka ?pecifikácií, novinka zaujme napríklad infra?erveným senzorom, ktorý vidí aj v úplnej tme, a to na vzdialenos? a? 9 metrov. ?alej sa dostalo aj na pohybový sníma?, ktorý pri zachytení akejko?vek pohybovej aktivity automaticky spustí nahrávanie videa. Toto video je zachytávané v HD rozlí?ení, pri?om ho mo?no v?aka mobilnej aplikácii v reálnom ?ase prezera? cez smartfón. ?alej mo?no túto kameru pou?i? aj na videohovor, no opä? je k nemu potrebný smartfón s kompatibilnou aplikáciou.

zdroj fotografie: Xiaomi

Aby toho nebolo málo, tento gadget mo?no získa? aj spolu s 10 000 mAh powerbankou, ktorá na istý ?as zabezpe?í chod bez potreby nabíjacieho adaptéra. Pri domácom pou?ití je v?ak, samozrejme, mo?né kameru ponecha? pripojenú do zdroja elektrickej energie. V podstate tak ide o multifunk?né zariadenie, ktoré mo?no vyu?i? hne? viacerými spôsobmi. ?ere?ni?kou na torte je cena, ktorá predstavuje naozaj smie?nych 79 juanov, ?o je v prepo?te zhruba 10 ?. Ako to v?ak býva, cena pre nás bude opä? o ?osi vy??ia.

zdroj fotografie: Xiaomi

Tu v?ak Xiaomi ani z?aleka neskon?ilo, nako?ko predstavilo e?te jednu vybavenej?iu alternatívu, ktorá toho zvládne e?te viac. Video nahráva vo FullHD rozlí?ení, pri?om ho mo?no opä? streamova? cez Wi-Fi alebo uklada? na pamä?ovú kartu. Dostalo sa aj na poh?adnej?í dizajn, ktorý je navy?e omnoho funk?nej?í. Túto kamerku toti?to mo?no pomocou aplikácie otá?a? o 360° vo vertikálnej osy a o 93° v tej horizontálnej. Cena tejto vybavenej?ej verzie sa zastavila na úrovni 149 juanov, ?o je 19 ?.

zdroj fotografie: Xiaomi

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
75%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]