Bezpe?nos? moderných systémov je v dne?ných d?och ve?mi diskutovanou témou a ve?ké hrozby zo strany úto?níkov si uvedomuje aj Microsoft. Na konferencii Microsoft Inspire v USA, odkia? pochádzajú aj priame informácie z portálu ?ivé.sk, ktorý na konferenciu vycestoval, boli odhalené ve?ké plány do budúcnosti týkajúce sa práve tejto zranite?nosti Windowsu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Za posledné obdobie boli po?íta?e s opera?ným systémom Microsoft Windows ?astým ter?om mnohých kybernetických útokov, ktoré neraz doká?u napácha? nemalé ?kody. V krízových situáciách sa u? toho mnoho nedá zachráni? a nie ka?dá verzia Windowsu je rovnako zabezpe?ená. Tento stav si uvedomuje aj spolo?nos? z Redmondu, ktorá chce vo svojich ?al?ích plánoch dba? na vy??iu bezpe?nos? svojho systému. Ten má po novom dostáva? polro?né aktualizácie o rozmeroch podobným poslednému ?Creators Update?. Napriek snahe v?ak upozor?uje spolo?nosti, ?e a? 90 % útokov umo?nia samotní pracovníci, ktorí bez váhania kliknú na akýko?vek obsah na internete ?i odovzdajú svoje osobné údaje do podvodného emailu.

Nové funkcie budú garanciou bezpe?nosti

Rozdiely zabezpe?enia jednotlivých verzií Windowsu sú obrovské. Taký Windows 10 u? v najnov?ej verzii mnohé nebezpe?né infiltrácie neprepustí, no star?ie verzie ako Windows 8 tieto nebezpe?né prvky nedoká?u zachyti?. Ve?kým vylep?ením pre vä??iu bezpe?nos? po?íta?ov s Windowsom má by? aj nová funkcia, ktorá bude kontrolova? podpisy aplikácií. Tie bude mo?né onedlho prida? alebo odobra? zo zoznamu povolených alebo tzv. ?White listu?.

Microsoft Inspirezdroj fotografie: Microsoft

Nenechaj si ujs?
Historický moment. Ubuntu je oficiálne dostupné na stiahnutie z Windows Store

Túto mo?nos? aktuálne zabezpe?uje ?peciálny hardvér, no ?oskoro to bude ma? na staros? iba softvér. Ten sa bude rozhodova? pod?a obrovskej databázy, ktorej vytvorenie Microsoftu trvalo dlhé roky. V prípade mo?nej hrozby spolo?nos? aplikáciu z databázy vyradí. Funkcia povolených aplikácií v?ak nebude dostupná pre ka?dého. Objavi? by sa mala u? o pár mesiacov, no bude k dispozícii iba pre firmy ako doplnková mo?nos? ochrany.

Ochrana prie?inkov a Windows Defender

Podobne ako systém povolení pri in?talácii nových aplikácií na Androide bude fungova? aj ochrana jednotlivých prie?inkov v po?íta?och. Pou?ívate? toti? bude môc? aplikáciám povoli? alebo zabráni? v prístupe k rôznym prie?inkom s fotografiami ?i dokumentami. U? od za?iatku bude táto mo?nos? dostupná pre v?etkých, no taktie? bude iba volite?ná. Vä??ím vylep?ením bude samotný Windows Defender, ktorý bude onedlho bráni? opera?ný systém Windows pred útokmi ú?innej?ie.

zdroj fotografie: Screenshot

Dôraz bude toti? pri ochrane po?íta?a dáva? aj na prepis súborov. Práve túto ?innos? doká?e robi? ?kodlivý ransomvér, ke? ?ifruje dáta pou?ívate?a a vymazáva pôvodné kópie. V prípade zistenia takejto hrozby nový Defender vy?le cez internet upozornenie a analýza prebehne pomocou cloudovej slu?by. Pokia? sa zistí, ?e ide o ?kodlivý kód, tak Windows Defender za?ne s rozpoznávaním a skúmaním v?etkých po?íta?ov pripojených k internetu. Týmto spôsobom chce Microsoft bráni? rýchlemu a nebezpe?nému ?íreniu ?kodlivých kódov.

Záplaty pre XP-?ko a vývoj antivírusov

So staru?kým opera?ným systémom Windows XP pracoval u? takmer ka?dý pou?ívate?, ktorý niekedy v ?ivote videl po?íta?. Tento softvér v?ak vznikol e?te na prelome tisícro?í, a tak u? ani z?aleka nesp??a dne?né ?tandardy. Microsoft pre túto verziu u? podporu ukon?il, no v prípade potreby po?as ve?kého útoku ransomvéru prídu bezpe?nostné záplaty aj pre Windows XP.

Ove?a viac apeloval Chris Hallum vo vyjadreniach pre ?ivé.sk, produktový mana?ér pre Windows a jeho bezpe?nos?, na spolo?nosti stojace za vývojom antivírusových programov. Pod?a neho by sa tie mali za?a? sústredi? na vyu?ívanie takých mo?ností ochrany, ktoré sám Microsoft nezvláda dokonale. Dokonca u? spolo?nos? rokovala aj s najvä??ími hrá?mi v tejto sfére, slovenským Esetom, ale aj Avastom. Antivírusové firmy v?ak cítia potreby vyu?itia silnej?ieho zabezpe?enia a dokonalej?ích spôsobov ochrany v moderných opera?ných systémoch. To v?ak Microsoftu nesta?í.

Microsoft Inspirezdroj fotografie: Microsoft

Nenechaj si ujs?
Ikonická modrá obrazovka smrti zachránila Windows XP pri nedávnom celosvetovom útoku WannaCry

Dokonca upozornil, aby sa zástupcovia jednotlivých ?tátov stretli na ve?kom kongrese a dohodli sa, ?e v ?ase mieru nebudú jeden druhého ohrozova? kybernetickými útokmi. V takom prípade sa chce spolo?nos? Billa Gatesa zachova? neutrálne, podobne ako ?vaj?iarsko po?as 2. Svetovej vojny. Otázka bezpe?nosti je v dne?ných d?och ve?mi diskutovanou a aktuálnou témou. Z ná?ho poh?adu v?ak e?te potrvá nejaký ten mesiac ?i rok, kým sa kompetentným spolo?nostiam podarí vidite?ne zlep?i? ochranu opera?ného systému Windows.

Ve?ké nebezpe?enstvá ale ?íhajú aj na najpou?ívanej?í opera?ný systém v smartfónoch, Android. Hrozby sa tak netýkajú iba po?íta?ov, ale ?oraz ?astej?ie zasahujú aj na?e najob?úbenej?ie zariadenia, s ktorými sme ka?dodenne v kontakte. Aj napriek snahe mnohých firiem zvý?i? bezpe?nos? systémov v?ak mô?e prís? ne?akaný útok, ktorý doká?e narobi? okrem ve?kých ?kôd aj poriadny zmätok, podobne ako tomu bolo pred pár mesiacmi po?as útoku ransomvéru WannaCry. Dostupné informácie v ?lánku pochádzajú od portálu ?ivé.sk.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]