Len nedávno uzrela svetlo sveta nová, od?ah?ená verzia opera?ného systému Windows 10 s ozna?ením S. Tá je akousi odpove?ou na ?oraz populárnej?ím Chrome OS od Googlu. Nový Windows je vhodný najmä pre tých, ktorí vä??inu ?asu za po?íta?om trávia prehliadaním internetu ?i multimédií.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pochopite?ne je tak tento opera?ný systém ur?ený pre menej výkonné zariadenia. Ak sa teda nepova?uje? za ve?mi náro?ného pou?ívate?a, je celkom mo?né, ?e si sa správe o tejto oklie?tenej verzii systému pote?il. E?te predtým, ako za?ne? ?etri? peniaze na zariadenie, ktoré ho bude obsahova?, by si v?ak nemal by? oboznámený iba s výhodami, ktoré Windows 10 S nepochybne priná?a, ale aj s jeho nevýhodami. Okrem tej najzásadnej?ej, ktorou je znemo?nenie in?talácie programov stiahnutých mimo Windows Store, sú toti?to prítomné aj ?al?ie.

zdroj fotografie: MSPowerUser

Ke? sa ti aj náhodou podarí v tomto nie práve preplnenom obchode s aplikáciami nájs? internetový prehliada?, ktorý bude vyhovova? tvojim potrebám, nebude? ho môc? plnohodnotne pou?íva?. Nový systém toti?to neumo??uje ani zmenu predvoleného internetového prehliada?a. To v skratke znamená, ?e po kliknutí na link v nejakej aplikácii sa automaticky spustí prehliada? Microsoft Edge. Ten síce nie je práve najhor?í, no opä? je vo Windows 10 S implementovaná jeho oklie?tená verzia, ktorá neumo??uje ani zmenu vyh?adávacieho nástroja.

zdroj fotografie: MemeHub

Nenechaj si ujs?
Windows 10 S je rýchlej?í, bezpe?nej?í a omnoho úspornej?í. Nie je v?ak ur?ený pre ka?dého

Práve tento men?í neduh tak mô?e vo ve?kej miere ovplyvni? pou?ívate?ský zá?itok pri novom systéme. Bing predsa len nepatrí medzi tie najpopulárnej?ie vyh?adáva?e a jednozna?ne ani medzi tie najpresnej?ie. Nie je teda celkom isté, z akého dôvodu sa Microsoft rozhodol ochudobni? pou?ívate?ov systému Windows 10 S o právo vo?by, ktoré pri klasickej verzii tohto populárneho systému mali zaka?dým. Stále je v?ak mo?né, ?e budú tieto chybi?ky krásy v budúcnosti odstránené. Pou?ívatelia z celého sveta by to ur?ite privítali s otvorenou náru?ou.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
67%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]