Microsoft v?era predstavil novú verziu opera?ného systému Windows 10. Nejde v?ak o ?iadny update pre sú?asných pou?ívate?ov, ale o kompletne nové vydanie pre ur?itú skupinu pou?ívate?ov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Cie?ovou skupinou opera?ného systému Windows 10 S sú najmä ?tudenti, ktorí potrebujú základ pre ?túdium za ?o najni??iu cenu. Pod?a Microsoftu je navy?e rýchlej?í, bezpe?nej?í a poskytuje lep?iu výdr? batérie. S-ko si ale na existujúce po?íta?e nenain?talujeme a nájdeme ho iba v nových cenovo dostupných laptopoch ?i tabletoch. Písmenom S spolo?nos? ozna?uje ?streamlined, significant performance and security?, ?o v preklade znamená ?efektívnos?, významný výkon a bezpe?nos??.

Acer Chromebook 14 NX.GC2EC.001 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

windows 10 s
zdroj fotografie: Screenshot / YouTube / Microsoft

nenechaj si ujs?
Nový Surface Laptop od Microsoftu úto?í na MacBooky a? 14-hodinovou výdr?ou a ove?a ni??ou cenou

Windows 10 S je tým pádom priamym konkurentom pre Chrome OS od Googlu, ?o je nenáro?ný opera?ný systém zalo?ený na webovom prehliada?i Chrome. Novinka od Microsoftu v?ak prichádza s jednou (v sú?asnosti) podstatnou nevýhodou. ?Esková? verzia toti?to podporuje iba aplikácie stiahnuté z obchodu Windows Store. Znamená to, ?e be?ný pou?ívate? bude odkázaný napríklad na pou?ívanie vstavaného prehliada?a Microsoft Edge, ke??e Chrome ?i Firefox sa v obchode s aplikáciami zatia? nenachádzajú. Výhodou je, ?e pou?ívatelia si budú môc? s?ahova? iba preverené aplikácie z Windows Store a ?anca na infikovanie vírusmi ?i malvérmi je tak omnoho men?ia (vhodné pre ?koly aj menej zdatných pou?ívate?ov).

windows 10 s
zdroj fotografie: Microsoft

V?aka nemo?nosti in?talácie vonkaj?ieho softvéru be?í na pozadí menej procesov, ?ím doká?e systém rýchlo bootova? a be?a? bez výrazného spomalenia. Pre tých, ktorým by tento systém nevyhovoval, si Microsoft pripravil perfektné rie?enie, a to inováciu na Windows 10 Pro za poplatok 50 dolárov. Pro verzia je u? plnohodnotným systémom pre ka?dodenné pou?ívanie, no pou?ívatelia mô?u prís? o garantovanú lep?iu výdr? batérie a výkon. Prvé zariadenia s predin?talovaným Windows 10 S prídu neskôr v tomto roku za ceny od 229 dolárov (209 ?). Sú?as?ou týchto zariadení bude aj balík Office 365 Education a hra Minecraft: Education Edition.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
80%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
20%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.