Vylepšujeme si fóny z Číny #8: Minimálny jas nás už netrápi

banner-honor5x
?as rýchlo letí a tak aj túto nede?u prichádza nový diel ná?ho seriálu Vylep?ujeme si fóny z ?íny. Ve?ká kapitola GravityBoxu sa nám pomaly ale isto blí?i ku koncu, to v?ak neznamená, ?e tu u? nebude ni? zaujímavé. Práve naopak. To najlep?ie prichádza na koniec.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Dnes si uká?eme, pre?o hodnota minimálneho jasu u? nikdy neovplyvní výber vá?ho budúceho zariadenia. Okrem toho aj nahradíme notifika?nú diódu, pokia? ju nemáte a pre majite?ov AMOLED displejov pred??ime výdr? batérie a ich AMOLED zá?itok. V?etko toto nájdeme v Nastaveniach obrazovky aplikácie GravityBox.

Prvou polo?kou v ponuke (1) je „Re?im roz?írenej plochy“, kde je mo?né prispôsobi? jej vzh?ad a ?o je potrebné skry? (2). Jej následnú aktiváciu mô?ete vykona? z menu napájania alebo pomocou dla?dice v stavovom riadku. Po aktivácii vyzerá nasledovne (3).  ?alej mô?eme vstúpi? do nastavení jasu, ktoré je potrebné hlavným prepína?om aktivova? (4).

Teraz mô?eme nastavi? hodnotu minimálneho jasu. Takto mô?eme ís? ove?a ni??ie ne? to povo?uje predvolene výrobca. Pozor v?ak treba dáva? na to, ?e hlavne pri slne?nom svete sa mô?e zda? displej pri nízkom jase ako vypnutý. Pri nízkej hodnote bude aj zobrazené upozornenie, ktoré obsahuje klávesovú skratku, ktorú je potrebné podr?a?, aby sa jas vrátil na vy??iu hodnotu. Niekedy je ju v?ak potrebné ve?mi dlho (15s) dr?a?. (5) Ke? sme u? upravili minimálny jas, mô?e by? u?ito?né v prípade, ?e pou?ívate automatický jas, nau?i? ho, ?e mô?e ís? z jasom ni??ie. V?etky kroky automatického jasu je mo?né úplne prispôsobi?. (6) Automatický jas funguje na základe svetelného senzora, ktorý vráti hodnotu svetla okolia v Luxoch. K nim je potom priradená hodnota 1-255, odpovedajúca stupnici jasu displeja, kde 1 je absolútne minimum a 255 je maximum.  (7) (8) (9)

Nájdeme tu tie? mo?nos? zmeni? efekt vypnutia obrazovky. Vä??inou je predvolene nastavený efekt Stmavi?. Za?il som aj efekt CRT, ale to na star?ích zariadeniach. Ak vám aktuálny efekt preká?a, pomocou aplikácie GravityBox ho ?ahko zmeníte (10). Ve?mi mô?e ?loveka na?tva?, ke? sa mu po odpojení/pripojení USB kábla rozsvieti displej, tu to mô?ete vypnú?/zapnú?. Ak vidíte nevzh?adné farebné pruhy v prechodoch, mô?ete to opravi? za?krtnutím „Vyhladené Holo pozadie“.(11) Pre majite?ov AMOLED displejov je to mo?nos? prefarbi? pozadie v systéme zo ?edej na ?iernu a pred??i? výdr? batérie. Rovnako je mo?né zmeni? frekvenciu blikania notifika?nej LED. Ak máte podsvietené tla?idlá, mô?ete si vynúti? ich vypnutie, prípadne svietenie v?dy ak je zapnutá obrazovka (12). Tla?idlá podsvietenia doká?u dokonca nahradi? chýbajúcu notifika?nú LED.

Obrazovku sme takto nastavili a nabudúce nás ?akajú nastavenia telefónu, kde nájdeme u?ito?né mo?nosti pre volanie a SMS.

TIP: Vylep?ujeme si fóny z ?íny #1: In?talujeme Xposed a GravityBox

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]