Vylepšujeme si fóny z Číny 15#: Dobrý prieskumník je základ kvalitnej práce

banner-redmi3pro
Dne?ný diel bude venovaný populárnemu správcovi súborov ES File Explorer. Od doby vzniku pre?iel ve?mi dlhým vývojom a zaslú?ene sa v sú?asnosti zara?uje medzi najpou?ívanej?ích správcov súborov. Obsahuje ve?mi ve?ký zoznam funkcií, ktoré si málokto tak ?ahko zapamätá. Najlep?ie na tom v?etkom je, ?e podporuje sloven?inu.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

ES File Explorer prichádza v dvoch verziách. Platenú verziu je mo?né kúpi? za 3 ?, ale ur?ite vám bude sta?i? verzia zadarmo, ktorá sa od platenej ve?mi nelí?i. Po nain?talovaní zaberá do 8 MB vnútorného úlo?iska. Svojou funkcionalitou aplikácia u? dávno pred?ila oby?ajný prieskumník súborov. Výnimkou nie je ani výborná optimalizácia pre rôzne ve?kosti displejov a opera?né systémy.

Po spustení sa objavíte v?dy na domovskej obrazovke. Naraz mô?ete ma? sú?asne otvorených a? 12 takých obrazoviek. Na domovskej obrazovke sa nachádza preh?ad pripojených úlo?ísk. Ako mô?ete vidie?, ES File Explorer si výborne rozumie s microSD-?kami, rovnako ako aj s OTG pri ka?dej verzii systému.

Ke? zvolíte úlo?isko alebo potiahnete prstom sprava do?ava, dostanete sa na nové okno vá?ho úlo?iska. Tu máte preh?ad zlo?iek a súborov vo zvolenom adresári. V prípade záujmu doká?ete zobrazi? tie? aj skryté súbory. Po vybratí súborov máte k dispozícii ve?a mo?ností ako ste zvyknutí z PC. Súbory mô?ete dokonca aj ?ifrova?, ?i komprimova?. Výnimkou nie sú ani tradi?né spôsoby zdie?ania, kopírovanie a presúvanie. Funkcia, ktorú v redakcii máme ve?mi radi je odoslanie do iného zariadenia pripojeného na rovnakej sieti WiFi, ktoré má tie? spustený ES File Explorer. Tento spôsob odosielania je ve?mi rýchly a výmena dát s priate?mi u? nie je nekone?né utrpenie. ES File Explorer obsahuje aj vstavaný analyzér úlo?ného miesta, ktorý vám zoradí prie?inky pod?a ich ve?kosti a vypí?e najvä??ie súbory, ?o je najjednoduch?í spôsob uvo?nenia miesta. Tie? doká?e zobrazi? zoznam aplikácie, cez ktorý mô?ete nechcené aplikácie jednoducho odin?talova? alebo spravova? jej oprávnenia.

ES File Explorer sa ne?pecializuje len na va?e zariadenie, doká?e spravova? va?e dáta aj na va?ich cloudových úlo?iskách. Sta?í sa prihlási? do vá?ho OneDrive alebo Disku Google, ?i iných. Ani nespoznáte, ?e va?e dáta sú ulo?ené tisíce kilometrov od vás.

Základom ovládania tejto aplikácie je bo?ný panel. Nájdete tam prístup ku v?etkým nástrojom a úlo?iskám. Rovnako mô?ete vyu?i? pripojenie k FTP serverom, ktoré tie? nevy?aduje in?taláciu ?al?ích aplikácii. Tento prieskumník zvládne pripojenie na FTP a plnohodnotnú prácu s jeho súbormi, dokonca doká?e zobrazova? aj náh?ady obrázkov na ?om ulo?ených.

Prenies? dáta z mobilu do PC s touto aplikáciou nie je ?iadny problém. Aplikácia vytvorí vlastný FTP server, na ktorý sa mô?ete prihlási? v rámci WiFi siete, na ktorú je mobil prihlásený. Ak nie je ?iadna v okolí, samozrejme mô?ete vytvori? vlastný hotspot. Dostanete adresu, ktorú sta?í zada? do prieskumníka v PC alebo iného mobilného zariadenia. U? nikdy nebudete musie? h?ada? vá? USB kábel a dúfa?, ?e vyberiete správny mód prenosu dát.

Toto je len malá ?as? toho, ?o táto aplikácia doká?e, ale zárove? je to to najhlavnej?ie, ?o by mal ka?dý pozna?, ?o túto aplikáciu vlastní. Z dôvodu otravných upozornení odporú?am v nastaveniach aplikácie alebo smartfónu vypnú? zobrazenie notifikácii po nain?talovaní novej aplikácie. Aplikácia tie? doká?e minimalizova? okno s informáciami o prenose dát a s ROOT právami sa z nej stáva aj Root prieskumník. ES File Explorer má v sebe integrovaný vlastný zobrazova? textov, obrázkov, prehráva? hudby a videí, ba dokonca internetový prehliada?.

Pou?ívate tie? tohto správcu súborov? ?o na ?om máte najrad?ej? Pode?te sa s nami o vá? názor v komentároch.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]