Vylepšujeme si fóny z Číny 16#: Chráňme si naše zmysly

banner-p9
Máte pocit, ?e vá? smartfón má prehnane vysokú hladinu minimálneho jasu a bolia vás z neho ve?er o?i? Chcete zaspáva? pri hudbe, ale aj pri minimálnej hlasitosti je zvuk stále hlasný? Ak ste aspo? raz odpovedali áno, predstavíme vám 2 aplikácie, ktoré vám zmenia ?ivot k lep?iemu. Alebo aspo? ochránia va?e u?i ?i zrak.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Zrak
|
Twilight


Ak u? ste na tento problém nie?o h?adali, pravdepodobne ste sa dostali práve k tejto aplikácii. Je to jednoduchá aplikácia, ktorá nevy?aduje ROOT a zárove? sa doká?e prispôsobova? svetelným podmienkam pod?a ?asu a na?ej polohy. ?ervený filter si mô?ete prispôsobova? pod?a va?ej vlastnej potreby.

Aplikácia poskytuje ?irokú ponuku nastavení a? po kompatibilitu s inteligentnými ?iarovkami. V?aka tomu mô?ete zosúladi? teplotu okolitého osvetlenia s va?ou obrazovkou, tak, aby vyhovovala va?ím potrebám. Aplikácia zvláda tie? drobné úpravy z mininastavení, ktoré otvoríte kliknutím na notifikáciu. Pokia? je v?ak aplikácia zapnutá, systém vám nedovolí upravova? dôle?ité systémové nastavenia, ako sú napríklad povolenia aplikácií.

|f.lux

f.lux je rokmi overená multiplatformová klasika pre po?íta?e, ktorá sa teraz sna?í ovládnu? trh mobilných zariadení. Aby v?ak neza?a?ovala va?u batériu a procesor, vy?aduje root práva, aby sa dokázal integrova? do systému a neza?a?ova? ho tak na pozadí. Na Google Play ju nájdete ve?mi krátko a zatia? je to iba testovacia, nako?ko e?te stále prebieha jej aktívny vývoj. Zárove? ponúka ove?a jednoduch?ie u?ívate?ské prostredie.

Sluch
|
Earpierce


Earpierce je ve?mi malá, ale naozaj u?ito?ná utilítka, ktorá presmeruje zvuk z hlavného hlasného reproduktora do predného slúchadla. Zvuk je tak ove?a tich?í. Okrem toho doká?e aj zvý?i? hlasitos? slúchadla ak nepo?ujete dobre druhú stranu, táto funkcia v?ak vy?aduje ROOT. Ak chcete po?úva? hudbu s prilo?eným mobilom na uchu, pravdepodobne nechcete uchom ovláda? svoj mobil. Earpierce ponúka tie? mo?nos?, ktorú poznáte od hovorov, ?e po prilo?ení k uchu zhasne obrazovka vá?ho zariadenia.

Speaker Boost

Ak ste teraz po spoznaní Earpierce zatú?ili po nie?om podobnom, ?o by vám zvý?ilo hlasitos? hlavného reproduktora, tak vývojár aplikácie Earpierce má pre vás rie?enie. Vytvoril tie? aplikáciu, ktorá pomocou ROOT práv doká?e zvý?i? hlasitos? vá?ho hlavného reproduktora.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]