Technológie si svoju cesta na?li do takmer v?etkých sfér ka?dodenného ?ivota. Okrem tradi?ných oblastí ich ?oraz viac nachádzame aj v automobilovom priemysle a vôbec tým nemyslíme len Teslu. Toto sú najo?akávanej?ie high-tech sedany, ktoré tento rok uvidíme.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Mercedes E-Class Sedan je ozajstným stelesnením elegancie. Vozidlo je dodávané so ?tvorvalcovým motorom s objemom 2,0 l a 9 stup?ovou automatickou prevodovku. 

zdroj fotografie: Business Insider

Z technologického h?adiska mô?eme poveda?, ?e automobil prichádza s dvomi módmi autopilota. Prvý z nich sa nazýva ?Drive Pilot? a umo??uje jazdu a? do rýchlosti 210 km/h, mód ?Steering Pilot? vyu?ije? do rýchlosti 130 km/h v prípade, ?e jazdné pruhy nie sú úplne vidite?né.


zdroj fotografie: Business Insider

Majitelia majú taktie? k dispozícii aplikáciu, ktorá u?ah?í rôzne úkony, ako napríklad parkovanie. Systém radarov zase sníma slepé body a posiela vodi?ovi notifikácie o mo?ných hrozbách.

Mercedes E Class

zdroj fotografie: Business Insider

Ke? sa povie Mercedes, vä??ina ?udí si predstaví luxus a inak to nie je ani v prípade tohto sedanu. Za zmienku ur?ite stojí aj 64 mo?ností, ako nastavi? vnútorné osvetlenie alebo infotainment s uhloprie?kou 12,3“, ktorý, samozrejme, reaguje na hlasové povely.

Mercedes E Classzdroj fotografie: Business Insider

O Tesle pí?eme pomerne ?asto a v tomto zozname ur?ite nemô?e chýba?. Vozidlá aktuálne disponujú vynoveným autopilotom, ktorý spolo?nos? stále inovuje a jeho potenciál má stúpajúcu tendenciu.

Tesla Model S

zdroj fotografie: Business Insider

Nová verzia autopilota sa doká?e vyhýba? objektom, prispôsobova? sa aktuálnej premávke, meni? pruhy alebo vybera? cestu pod?a zvyklostí ?oféra. Autopilot sa orientuje nielen v mestách, ale taktie? v oblasti vidieka, kde mô?e by? hor?ie zna?enie pruhov.

Tesla Model Szdroj fotografie: Business Insider

Nenechaj si ujs?
Takto bude fungova? vylep?ený autopilot Tesly druhej generácie

Model S prichádza s obrazovkou infotainment systému o rozmeroch a? neuverite?ných 17“. Ovládací panel je centrom vä??iny úkonov, ktoré sa týkajú automobilu, ?i u? ide o navigáciu, klímu, alebo médiá.

Tesla Model Szdroj fotografie: Business Insider 

Tesla nezahá?a ani ?o sa výkonu týka. Elektromobil vo verzii P100D doká?e zvládnu? zrýchlenie z 0 na 100 km/h u? za menej ako 2,3 sekundy a na jedno nabitie maximálne prejde pribli?ne 500 km. 

Tesla Model Szdroj fotografie: Tesla

S cenou za?ínajúcou na relatívne prijate?ných 33 tisíc ? je ?al?ím automobilom v rebrí?ku americký Lincoln MKZ. Spolu s vysokým výkonom toti? ponúka aj výborné technologické vychytávky.

Lincoln MKZzdroj fotografie: Business Insider

Auto ponúka senzory, ktoré u?ah?ia paralelné parkovanie, pohyb v premávke a taktie? vodi?ovi umo?nia predchádza? zrá?kam.

Lincoln MKZzdroj fotografie: Business Insider

To, v ?om Lincoln MKZ naozaj vyniká, je audio výbava, ktorá pote?í nejedného fanú?ika hudby. Lincoln do svojho auta nain?taloval 14 alebo 20 reproduktorový systém v závislosti od modelu, ktorý má na svedomí spolo?nos? Revel.

Lincoln MKZzdroj fotografie: Business Insider

Zastúpenie v rebrí?ku má aj automobilka z Mníchova so svojím BMW 530i, respektíve 540i. Prvý model disponuje výkonom 248 koní, druhý prichádza s o nie?o vy??ím výkonom 335 koní.

BMW 530izdroj fotografie: Business Insider

Jedným z módov, ktoré sa v aute nachádzajú, je Active Lane Keeping asistent, ktorý zabezpe?uje, aby auto nevy?lo z jazdných pruhov. Dôle?itým prvkom je aj dynamický tempomat, ktorý sa doká?e prispôsobi? premávke pri akejko?vek rýchlosti v rozmedzí 30 km/h a? 210 km/h.

BMWzdroj fotografie: Business Insider

Jadrom celého multimediálneho systému je 10,25“ dotykový displej, kde sa nachádzajú v?etky potrebné informácie o ceste ?i prípadné upozornenia. Displej mô?e? ovláda? hlasom alebo napríklad aj takýmito gestami.

zdroj fotografie: Business Insider

Po vzore nemeckých konkurentov má v rebrí?ku svoje zastúpenie aj automobilka Audi. S cenou niekde na úrovni 33 tisíc ? ponúka Audi A4 solídny výkon 252 koní.

Audi A4zdroj fotografie: Business Insider

Informa?ným centrom vozidla je 12,3“ displej, ktorý dop??a ?al?í displej (Virtual Cockpit) na tradi?nom mieste pred volantom. Tak ako ostatné automobilky, aj Audi prichádza s dynamickým tempomatom, ktorý pomô?e plynulej?ej jazde v premávke.

Audizdroj fotografie: Business Insider

Spojenie luxusu a technológií pretavila do automobilu spolo?nos? Cadillac so svojím modelom CT6, ktorý prichádza s mohutným 3,0 l motorom s výkonom 404 koní. Americkú silu v?ak v tomto prípade skôr nahrádza ?pi?ková technologická výbava. 

Cadillac CT6zdroj fotografie: Business Insider

Z tohto h?adiska sa auto mô?e pochváli? integrovaným 4G LTE modemom, ktorý zabezpe?uje konektivitu v?etkých zariadení vo vozidle. Zaujímavos?ou je aj zadná kamera s live HD streamom do spätného zrkadla. 

Cadillac CT6zdroj fotografie: Business Insider

Najzaujímavej?ou funkciou je ale prístrojová doska, ktorá disponuje podporou no?ného videnia a pomáha vodi?ovi detekova? preká?ky za zhor?enej vidite?nosti. To v?etko dostane? za pribli?ne 50 tisíc ?.

Cadillac CT6

zdroj fotografie: Business Insider

Prvým ázijským zástupcom je Subaru. Populárna automobilka pripravila na rok 2017 model Impreza, ktorý prichádza s 2,0 l ?tvorvalcovým motorom a výkonom 152 koní.

Subaru Imprezazdroj fotografie: Business Insider

Za cenu pribli?ne 17 tisíc eur, ktorá je vzh?adom na ostatné v rebrí?ku viac ako priaznivá, majite? získa asistenta, ktorý zabra?uje ?myku, inteligentný brzdový systém, ktorý predchádza zrá?ke, systém upozornení alebo spomínaný dynamický tempomat.

Subaru Imprezazdroj fotografie: Business Insider

V?etky funkcie má na starosti 6,5“ ve?ká obrazovka, na ktorej sa zobrazujú informácie o vozidle a notifikácie. Samozrejmos?ou je taktie? konektivita so smartfónmi s Androidom alebo iOS.

Subaru Imprezazdroj fotografie: Business Insider

?védske Volvo si za prvoradý cie? kladie bezpe?nos? pasa?ierov. Inak tomu nie je ani v prípade modelu S90, ktorý prichádza z prevenciou proti ?myku alebo detektorom preká?ok na ceste.

Volvo S90zdroj fotografie: Business Insider

Okrem iného má vodi? k dispozícii oficiálnu aplikáciu od Volva, s ktorou mô?e ovláda? klimatizáciu. Dostupný je aj autopilot, ktorý ?a udr?í v tvojom jazdnom pruhu a? do rýchlosti 130 km/h.

Volvo S90zdroj fotografie: Business Insider

Riadiacim strediskom je u? tradi?ne dotyková plocha s podporou navigácie alebo populárnych slu?ieb, ako napríklad Spotify ?i Pandora. Potenciálny majite? si mô?e vybra? z troch verzií s 2,0 l objemom motora, no rozdielnym výkonom, od 250 koní, a? do slu?ných 360 koní. 

Volvo S90zdroj fotografie: Business Insider

Rebrí?ek uzatvára ?al?í model bavorského výrobcu. Po sérii 5 sa o slovo hlási aj luxusná 7. séria.

BMW 7zdroj fotografie: Business Insider

Tak ako v prípade predchodcu z ni??ej rady, aj tu mô?e? pou?íva? na ovládanie panelu hlas ?i gestá. Pri tejto cenovej kategórii sú obrazovky na ka?dom sedadle u? akousi samozrejmos?ou.

BMW 7zdroj fotografie: Business Insider

K?u? k vozidlu má taktie? plnofarebný dotykový displej a mô?e? ním okrem iného privola? vozidlo z gará?e.

BMW 7

zdroj fotografie: Business Insider


Si fanú?ikom moderných technológií aj v oblasti automobilov, alebo si skôr zástancom starej ?koly, ktorá elektronike vo vozidlách príli? neverí? Daj nám vedie? v komentároch.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]