Technológie sa neustále vyvíjajú vpred a automobily, ktoré ka?dodenne vyu?ívame, sa stávajú stále lep?ími a bezpe?nej?ími. Výrobcovia áut vkladajú do svojich nových modelov stále viac bezpe?nostných prvkov, ktoré majú pri dopravnej nehode ochráni? celú posádku. Výrazné rozdiely v?ak nemusia by? pre be?ného ?oféra vidite?né na prvý poh?ad, a? kým sa sám nestane ú?astníkom takejto nehody. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ke? sa pozrieme spä? do minulosti, tak vä??ina dopravných nehôd skon?ila s omnoho vá?nej?ími zraneniami posádky, ba dokonca aj smr?ou. Automobilové spolo?nosti v snahe chráni? pasa?ierov vyu?ívajú pri výrobe nových áut stále modernej?ie technológie. Ako ve?mi sa bezpe?nos? automobilov za posledných 17 rokov zmenila ti odhalí názorné video. V ?om hrajú hlavnú úlohu dva modely od spolo?nosti Toyota, no ka?dý z nich bol vyrobený za pomoci odli?ných technológií.

Toyota Corollazdroj fotografie: Screenshot/AA New Zealand/YouTube

Nenechaj si ujs?
Tesle sa práve podarilo zdvojnásobi? ?ivotnos? svojich batérií! Nieko?ko rokov predtým, ako plánovali

17-ro?ná Toyota Corolla sa v teste ANCAP postavila proti svojmu mlad?iemu nástupcovi z roku 2015, aby sa preukázalo, aké nebezpe?né boli autá pred nieko?kými rokmi. Corolla z roku 1998 ostala absolútne zdemolovaná a pri náraze sa zmr?tila ako ?pongia. Posádka a najmä pasa?ieri na predných sedadlách by v tomto prípade pri reálnej nehode ve?ké ?ance na pre?itie nemali. O novom modeli Toyota Corolla z roku 2015 v?ak mô?eme poveda? úplný opak.

V?etku silu pri náraze dokázala predná ?as? nového modelu bravúrne absorbova? a rozlo?i? tak, aby bola posádka v ?o najvä??om bezpe?í. Tomu výrazne pomáhajú aj airbagy, ktoré svoju úlohu zvládajú na výbornú, no v starej Corolle, bohu?ia?, chýbali. Dopravným nehodám nedoká?eme zabráni? ani v dne?ných d?och, no v?aka moderným technológiám vieme ovplyvni? ich výsledok. Mnoho nehôd kon?í tragicky práve preto, ?e sa ú?astníci nachádzali v starom a nedostato?ne bezpe?nom automobile.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]