Predstavenie vlajkových lodí Galaxy S8 a S8 Plus od Samsungu je k nám ?oraz bli??ie. Nako?ko ich tento rok Samsung nepredstavil na technologickom ve?trhu MWC, uvidíme ich a? koncom marca na vlastnej konferencii.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V?etky podstatné detaily o pripravovaných vlajkových modeloch sú u? dlh?iu dobu známe. Vieme aj to, ?e najzásadnej?ia zmena oproti predo?lej generácii postihne zobrazovacie panely, ktoré narastú do dvoch rôznych uhloprie?ok pod?a konkrétnej ve?kostnej verzie. Tá men?ia s klasickým ozna?ením Galaxy S8 ponesie 5,7-palcový displej. Naopak tá vä??ia s takmer rovnakým ozna?ením, ku ktorému bude pridané znamienko +, bude ma? na svojej prednej strane 6,2-palcový zobrazova?. Tieto ?ísla mo?no znejú desivo, no v?aka úzkym rámikom budú oba smartfóny stále prijate?ne ve?ké.

zdroj fotografie: PhoneArena

Najlep?ie to dokazujú ich celkové rozmery. Galaxy S8-?ka bude vysoká 148,9 mm, ?iroká 68 mm a hrubá slu?ných 8 mm. Jej zvä??ená verzia o ?osi porástla a na vý?ku tak bude mera? 159 mm, ?írka ?iní 74 mm a hrúbka zostane zachovaná na hodnote 8 mm. Nový pomer strán 18,5:9 zabezpe?il, ?e displej bude výrazne vä??í iba na vý?ku, pri?om ?írka ostane takmer rovnaká ako tomu bolo v predo?lej generácii. Aj napriek omnoho vä??ím displejom sa tak svojou ve?kos?ou dvojica noviniek od svojich predchodcov výrazne nebude lí?i?.

zdroj fotografie: PhoneArena
Nový pomer strán v?ak so sebou predsa len priná?a jedno negatívum. V?aka tomu, ?e displeje narástli hlavne do vý?ky celkom ur?ite sa pou?ívatelia týchto zariadení pri práci s nimi nevyhnú ne?elaným prehmatom. Napriek tomu ale tento problém nie je nijako kritický, preto?e sa pri takto ve?kých smartfónoch prehmaty dali o?akáva? a drvivú vä??inu ?asu ich aj tak majitelia budú dr?a? v oboch rukách. Zará?ajúce je v?ak to, ?e Samsung Galaxy S8+ sa svojimi rozmermi takmer vyrovná iPhonu 7 Plus a Google Pixel XL. Tie v?ak zhodne ponúkajú omnoho men?í 5,5-palcový displej.

zdroj fotografie: PhoneArena

Nenechaj si ujs?
Pozri sa, ako sme sa dopracovali k bezrámikovým smartfónom

Nakoniec tu máme aj ve?kostné porovnanie s nedávno odhaleným vlajkovým smartfónom spolo?nosti LG. LG G6 ponúka 5,74-palcový displej s ve?mi podobným pomerom strán 18:9. Tento model je rovnako vysoký ako klasická S8-?ka, av?ak zárove? je o pribli?ne 3 mm ?ir?í. Nepochybne za to mô?u výraznej?ie bo?né rámiky, ?i u? spomínaný pomer strán zobrazovacieho panela. S ve?kou pravdepodobnos?ou sa ?oraz viac budeme stýka? so smartfónmi, ktoré ponúknu výrazne ten?ie rámiky ako tomu bolo v minulosti. Bude teda nesmierne zaujímavé sledova?, kam sa tieto multifunk?né inteligentné zariadenia v najbli??ích rokoch posunú.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
38%
Chcem to
0%
Mám to
13%
Nepáči sa mi to
13%
Neznášam to
38%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]