V dne?nej dobe, kedy je akýko?vek zdroj obnovite?nej energie vítaný, sa spolo?nos? General Electric rozhodla o mí?nik v tejto oblasti. V USA tak postavila veterné turbíny priamo na morskej hladine. Doteraz sme si ich mohli v?imnú? preva?ne na roz?ahlých plochách na pevnine. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Veterná energia je ?oraz viac roz?írenou formou energie, ktorá je získavaná v dôsledku vyrovnávania rôznych tlakov vzduchu. Pri tejto ?innosti vzniká vietor, ktorý je zdrojom energie pre samotnú turbínu. V sú?astnosti sa pri návrhu veternej turbíny musí dba? najmä o správnu polohu turbíny v správnej oblasti. Spolo?nos? General Electric v spolupráci s Deepwater Wind pri?la so skvelým nápadom a vytvorili turbíny, ktoré na pôde USA sú poriadny unikát.

Veterná turbína
Zdroj fotografie: Fortune

Celý princíp spo?íva v umiestnení turbín do príbre?nej ?elfovej zóny, kde sú prúdy vetra omnoho silnej?ie, ne? na pevnine. Týmto sa získa ove?a viac energie, ktorou bude mo?né napája? obrovský po?et domácností. V prípade jednej takejto turbíny je mo?né získa? energiu a? neuverite?ných 6 MW po dobu 25 rokov. Rozmer turbíny je dvojnásobne vy??í ako Socha slobody, pri?om ve?kos? samotných lopatiek je 3 x vä??ia ako klasické futbalové ihrisko. Celý tento komplex sa nachádza len pár kilometrov od pobre?ia Block Island v Atlantickom oceáne.

Veterná turbína
Zdroj fotografie: WindWM

V prípade, ?e tieto turbíny pracujú súbe?ne, doká?u v?etky vyprodukova? výkon a? 30 megawattov, ?o poskytuje napájanie elektrinou pre 17 000 domácností! Av?ak to je ale iba ?pi?ka ?adovca. General Electric odhaduje, ?e neskôr vybudujú sie? týchto turbín a doká?u tak vyrobi? elektrinu o výkone astronomických 4000 megawattov. Tento rozmer obnovite?nej energie posta?uje na napájanie 9 x vä??ej plochy ako je samotné USA. To je v?ak stále hudba budúcnosti. Momentálna sie? turbín bude spustená do prevádzky koncom novembra.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
80%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
20%
Neznášam to
0%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak