?i sa nám to pá?i alebo nie, výrobcovia do svojich zariadení ?asto in?talujú u? od výroby mno?stvo nepotrebných aplikácií, ktoré nazývame ?bloatware?. Vä??inou sa ani nedajú odin?talova? a be?ný pou?ívate? s nimi toho bez rootu ve?a nenarobí. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pokia? má? smartfón od operátora, tak je e?te vä??ia pravdepodobnos?, ?e tam takéto aplikácie nájde?. Priná?ame ti preto pár tipov, ako sa týchto aplikácií úplne alebo aspo? ?iasto?ne zbavi?.

Odin?talova? alebo zakáza??

V prvom rade si musíme ujasni? niektoré pojmy. Pokia? si si aplikáciu stiahol z obchodu Google Play, mô?e? ju bez problémov odin?talova?. Ak v?ak bola aplikácia u? od výroby predin?talovaná, pri prehliadaní zoznamu aplikácií sa namiesto mo?nosti ?Odin?talova?? zobrazuje tla?idlo ?Zakáza??. Zakázanie aplikácie má ove?a men?í ú?inok ako odin?talovanie. Aplikácia toti? ostane v pamäti, no nebude sa da? spusti? a nebude sa zobrazova? jej ikona v menu aplikácií. Pokia? nemá? root, toto je jediná mo?nos? ?zbavenia sa? aplikácie.

Návod:

 1. Otvor Nastavenia -> Aplikácie
 2. Nájdi aplikáciu, ktorej sa chce? zbavi?
 3. Bude? vidie? dve tla?idlá: Ukon?i? a Zakáza? (alebo Odin?talova?)
 4. Vyber Zakáza? alebo Odin?talova?
 5. Potvr?

V závislosti od výrobcu a nadstavby sa tento postup mô?e mierne lí?i?. Po zakázaní aplikácie e?te odporú?ame vymaza? jej dáta a ukon?i? ju (vi?. fotky ni??ie). Pre opätovné povolenie sta?í jednoducho stla?i? Povoli?.

zdroj fotografií: Vlastný

Niektoré smartfóny ponúkajú mo?nos? odin?talovania priamo z domovskej obrazovky. Je to napríklad na smartfónoch zna?ky Samsung, LG, Xiaomi a mnoho ?al?ích.

Návod:

Funguje len pre stiahnuté aplikácie!

 1. Chy? ikonu aplikácie a presu? ju do hornej ?asti obrazovky na ikonu ko?a
 2. Vyber Odin?talova?

Návod v prípade nefunk?nosti odin?talovania z plochy:

 1. Otvor menu aplikácií, aby si videl zoznam v?etkých aplikácií
 2. Nájdi ikonu troch bodiek v pravom hornom rohu
 3. Vyber Upravi?
 4. Stla? ikonu „-“ pri aplikácii, ktorú chce? odin?talova? alebo zakáza?
 5. Stla? Hotovo

Upozornenie: Niektoré aplikácie sa dokonca nedajú ani zakáza?. Sú to vä??inou systémové aplikácie, ako napríklad kalendár a kalkula?ka, no vä??inou aj vstavané Google slu?by. V tomto prípade sa u? bez rootu naozaj nezaobíde?.

Ako zmrazi? aplikácie

Tento úkon mô?e? vykona? iba v prípade, ?e tvoje zariadenie je rootnuté. Rootovanie odporú?ame naozaj iba skúsenej?ím pou?ívate?om a radíme vyh?ada? si návod pre konkrétne zariadenie alebo pozrie? niektoré fórum. ?Zmrazovanie? je v podstate to isté, ?o zakázanie, teda aplikácia nebude môc? ni? robi?.

Nenechaj si ujs?
Takto odomkne? skryté menu v Androide, v?aka ktorému mô?e? pou?íva? experimentálne funkcie

Najlep?ou aplikáciou pre zmrazovanie aplikácií je Titanium Backup, no je potrebné si zakúpi? verziu Pro za 5,49 ?. E?te musíme upozorni?, ?e táto ?innos? je menej bezpe?ná ako klasické odin?talovanie ?i zakázanie, ?i?e v?etko robí? na vlastné riziko!

Návod: 

 1. Otvor aplikáciu Titanium Backup (a ude? jej prístup do rootu)
 2. Cho? na zálo?ku Backup/restore (Zálohova?/Obnovi?)
 3. Nájdi aplikáciu, ktorú chce? zmrazi?
 4. Stla? FREEZE!

Upozornenie: Okrem toho bude? vidie? aj ikonu Odin?talova?, no z bezpe?nostných dôvodov ju odporú?ame iba zmrazi?. Opätovné rozmrazenie aplikácie je ve?mi jednoduché. Sta?í opakova? rovnaký postup a pou?i? tla?idlo DEFROST (Rozmrazi?).

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
13%
Páči sa mi to
88%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.