Od samého za?iatku nám americká automobilka Tesla dokazuje, ?e je iná. U? neraz sme tak boli svedkami famózneho prístupu k zákazníkom, ktorým by sa mohli in?pirova? v?etky spolo?nosti sveta. Zvá?enie prianí a pripomienok zákazníkov by toti? malo by? samozrejmos?ou aj po nákupe nejakého produktu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Sú to toti?to práve zákazníci, ktorí rozhodujú o tom, ?i daný výrobok bude úspe?ný, alebo nie. ?alej sú to opä? zákazníci, ktorí sú s daným výrobkom v kontakte naj?astej?ie a vedia tak po istom ?ase objektívne zhodnoti? jeho klady a zápory. Taktie? im ?asto napadne nie?o, ?o nenapadlo ani samotným výrobcom. Ako skvelý príklad mô?e poslú?i? chlapík menom Paul Franks, ktorý sa ne?títil so svojim zlep?ovacím návrhom oslovi? samotného Elona Muska. Ten nám u? v minulosti neraz dokázal, ?e si po?iadavky zákazníkov nesmierne vá?i.

Na po?iadavky odpovedá ten najpovolanej?í

Na ve?ké mno?stvo z nich toti? otvorene reaguje na Twitteri, kde je pomerne aktívny. Pochopite?ne tak Paul oslovil Elona prostredníctvom tejto sociálnej siete, pri?om jeho príspevok znel nasledovne:

?Nemohli by ste naprogramova?, aby sa po zaparkovaní a následnom vystúpení z vozidla odsunulo sedadlo a dvihol volant vy??ie? Pri opätovnom nastupovaní mi to preká?a.?

Odpove? na seba nenechala dlho ?aka? a e?te v ten istý de? na tento Tweet Elon zareagoval.

?Dobrý nápad, v jednom z nadchádzajúcich updatov pridáme túto funkciu do v?etkých na?ich modelov.?

Zaujímavý nápad jedného zo zákazníkov sa tak nielen?e stretol s pochopením, ale skuto?ne sa v budúcnosti premení v realitu. Len o pár hodín neskôr sme sa do?kali ?al?ieho dopl?ujúceho Tweetu, na ktorý Elon zareagoval opä?. I?lo v ?om o po?iadavku na to, aby sa spomínané sedadlá nastavili na predvolenú konfiguráciu e?te pred tým, ako vodi? vstúpi do auta. Tento príspevok Elon Musk taktie? ocenil, pri?om nezabudol podotknú?, ?e sa sedadlo automaticky nastaví do predvolenej konfigurácie v momente, kedy dôjde k dotyku k?u?ky.

Zo zákazníkov sa stáva komunita

Nenechaj si ujs?
Progresívna spolo?nos? SpaceX a jej úspechy, o ktorých sa konkurencii ani len nesnívalo. Toto je na?a budúcnos?

Takýmto zaujímavým prístupom si Tesla buduje zo svojich zákazníkov komunitu, ktorá má spolo?ný cie?, a to vylep?i? elektromobily na ?o najlep?iu mo?nú úrove?. Zárove? sa týmto spôsobom doká?e táto pokroková automobilka e?te viac zvidite?ni? a získa? tak na svoju stranu e?te vä??ie mno?stvo ?udí. V neposlednom rade sa tie? jedná a jednoduché a poriadne ú?elné PR.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
11%
Páči sa mi to
89%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]