Slovenskí mobilní operátori nám neustále priná?ajú nové ponuky pau?álov ?i dátových balí?kov, aby si získali nových zákazníkov. Jedna z najvä??ích spolo?ností v tomto obore, Telekom, chce odmeni? teraj?ích zákazníkov, ktorí tak po novom získajú neobmedzené dáta. Táto lákavá ponuka v?ak bude ?asovo obmedzená.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

S prichádzajúcim letom si pre svojich existujúcich zákazníkov pripravil slovenský Telekom neodolate?nú ponuku. Zákazníci spolo?nosti si u? ?oskoro budú môc? na jeden de? v tý?dni aktivova? neobmedzený dátový balí?ek a surfova? po internete do sýtosti. Túto akciu mô?u získa? ?lenovia slu?by Magenta 1, ak majú aktivované aspo? dva pau?ály Happy M. Dátový balík bude platný 24 hodín od jeho aktivácie a dáta sa nebudú ?erpa? z predplatenej slu?by, ale len priamo z tohto nekone?ného mno?stva. Zákazník si pritom mô?e de?, kedy bude túto slu?bu vyu?íva?, zvoli? ka?dý tý?de?. Operátor v?ak nezabudol ani na ostatných zákazníkov, a tak si neobmedzený dátový balík na 24 hodín mô?u aktivova? aj ostatní.

telekomzdroj fotografie: Telekom

Nenechaj si ujs?
Blí?i sa koniec roamingových poplatkov. Na?o sa mô?eme pripravi??

Vyjadrenie Telekomu: ?Od 1. júna do 30. septembra 2017 si budú môc? v?etci ?lenovia skupín Magenta 1, ktoré obsahujú aspo? dve slu?by M, aktivova? neobmedzený dátový balí?ek raz za tý?de?. Balí?ek platí 24 hodín od aktivácie. Výhodu mô?u ?erpa? zákazníci s pau?álmi Happy i Bez záväzkov, do kampane sú zahrnuté aj predplatené karty Easy.?

Spolo?nos? zatia? pre túto slu?bu obmedzenia nestanovila, no mô?e tak urobi? neskôr, aby sa zabránilo prípadnému zneu?itiu. To, ?i bude mo?né dáta z tejto akcie vyu?i? aj iných európskych krajinách, objasní spolo?nos? neskôr. Neobmedzené dáta bude mo?né aktivova? u? o pár dní. Zákazníci vyu?ívajúci slu?bu Magenta 1 alebo Bez záväzkov si mô?u balí?ek aktivova? na tejto stránke. Tým, ktorí vyu?ívajú slu?bu Easy, sta?í len posla? SMS s textom SMS DATADEN na ?íslo 12330.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
38%
Chcem to
13%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
13%
Neznášam to
13%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]