Koniec roamingových poplatkov sa nezadr?ate?ne blí?i, ?o vedie k ?oraz vä??ej diskusii k tejto téme. U? od 15. júna budeme toti? v krajinách EÚ vola? za ceny ako u nás, av?ak s viacerými obmedzeniami. Po?me sa teda pozrie? na to, ktoré sú to.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Hor?ie ceny nie sú zakázané

Mobilní operátori budú môc? na?alej ponúka? programy, ktoré nedodr?iavajú reguláciu od EÚ. Teoreticky tak budú môc? napríklad ponúka? pau?ál s hor?ími cenami ne? domácimi, rovnako ako tomu bolo doteraz. Av?ak má to jeden há?ik. Poskytovate? ho zákazníkovi nemô?e aktivova? automaticky a musí si ho zvoli? svojvo?ne. ?Operátori, rovnako ako v minulosti, majú mo?nos? ponúka? alternatívne balíky, ktoré nespadajú pod reguláciu, ale ktoré si musí zákazník vyslovene zvoli?,? uviedla komisia na dne?nom stretnutí s médiami.

zdroj fotografie: Pexels

Neznamená to v?ak, ?e sa ihne? musíme obáva? nevýhodných ponúk. O?akávaná je skôr taktika, ?e operátor poskytne napríklad balí?ek s bezplatnými minútami v EÚ alebo inými výhodami, pri?om ostatné slu?by budú drah?ie.

Nenechaj si ujs?
Telekom odpovedá: Nový pau?ál pre mladých obsahuje 3 GB dát v rámci EÚ za viac ne? zaujímavú cenu

Delenie dát je zakázané. Alebo aj nie?

V prípade delenia dát je situácia naozaj zlo?itá. Oficiálne je toti? delenie dát na tie pre SR a ?al?ie pre EÚ zakázané, nako?ko sa to pova?uje za obídenie regulácie. Pravda je v?ak odli?ná. Existuje zopár výnimiek, pri ktorých mô?u by? dáta rozdelené. Uve?me si zopár príkladov.

  • 2 GB balí?ek u nás za 10 eur bez DPH umo?ní minú? v zahrani?í minimálne 2 GB z balí?ka a ?al?ích 0,6 GB dát za cenu ako u nás.
  • Program s 1000 minútami, SMS a 1 000 MB za 5 eur bez DPH umo?ní v roamingu minú? 1 GB dát a ?al?ích 0,3 GB dát presurfova? za cenu ako doma
  • pri programe za 20 ? s DPH (16,7 ? bez DPH) s neobmedzenými dátami, volaniami a SMS bude mo?né minút v roamingu aspo? 4,34 GB. Kvôli nízkej cene pau?álu to viac ani nebude

Pre?o vlastne spomíname delenie dát? Orange pred pár d?ami predstavil nové pau?ály Go, pri ktorých dáta takto rozdelil. Pochopite?ne to vyvolalo ve?ký rozruch a operátor potom vrátil do ponuky pôvodné pau?ály Max a Flex.

Vypnutie dát v EÚ bude mo?né

Aby zákazníci v zahrani?í nespotrebovali príli? ve?a dát, operátor mô?e prís? s niektorými opatreniami. Ide napríklad o úplné odstavenie dátovania v roamingu, obmedzenie rýchlosti ?i zmena typu sietí (napríklad na pomalé 2G).

Stratové slu?by


zdroj fotografie: Pexels

Operátori budú si budú môc? nastavi? iné ceny ako ur?uje regulácia aj v prípade, ?e budú slu?by pre nich stratové. V takomto prípade ale musí operátor poda? návrh ?tátnemu regula?nému úradu a ten ho musí schváli?. Výnimka pritom bude plati? iba na rok.

Dlhé pobyty v zahrani?í


zdroj fotografie: Pexels

V zásade platí, ?e ceny ako doma si mô?eme u?íva? po dobu ?tyroch mesiacov. Po uplynutí tejto doby mô?e operátor za?a? vy?adova? príplatky. Av?ak v tomto prípade limity nie sú prísne a zákazník tak mô?e bez problémov vyu?íva? svoj pau?ál za rovnaké ceny ako v domovskej krajine aj na nieko?kých dlh?ích dovolenkách. Výhodou je v?ak aj to, ?e ak zákazník príde do krajiny a odíde z nej v rovnaký de?, nepo?íta sa to do spomínaného limitu. A aký má? ty názor na nové roamingové pravidlá. Neváhaj a napí? nám do komentárov, aké slu?by by si privítal od svojho operátora.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.