Od vzniku prvého mobilného telefónu uplynulo u? nieko?ko desiatok rokov a v?aka vývoju technológií mô?eme dnes pou?íva? smartfóny. Tie disponujú nespo?etným mno?stvom funkcií, no v?dy boli tieto zariadenia napájané energiou z batérie, ktorú je potrebné stále dop??a?. Predstav si v?ak, aké by to bolo, keby si mohol vola? a posiela? SMS správy z telefónu, ktorý nepotrebuje ?iadnu batériu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Písal sa 3. apríl roku 1973, kedy in?inier spolo?nosti Motorola zavolal konkuren?nej firme Bells Labs z prvého mobilného telefónu. Ten je dnes známy pod ozna?ením Motorola DynaTAC 8000x a i?lo o skuto?ne mohutný prístroj. Umo??oval uskuto?ni? volania po dobu 30 minút, no jeho batéria sa na plnú kapacitu nabíjala neuverite?ných 10 hodín. Ne?lo v?ak o ?iadne kompaktné zariadenie, preto?e vá?il takmer 800 g a dovoli? si ho mohli len tí ?vyvolení?. Jeho cena sa toti? pohybovala na úrovni viac ako 3500 ?. Napriek tomu i?lo o prelomový telefón, ktorý slú?il ako dôkaz toho, ?e tieto zariadenia nemusia by? nutne viazané ku káblom.

zdroj fotografie: Flickr

Uplynulo nieko?ko ?al?ích desiatok rokov a technológie sa vyvinuli nato?ko, ?e výrobcovia mohli produkova? omnoho men?ie a ?ah?ie telefóny, ktorým neskôr pridali dotykový displej a mnoho funkcií. Tak sa zrodili prvé smartfóny, no ka?dé z týchto zariadení sa stále spoliehalo na svoj zdroj energie, ktorým bola batéria. Výrobcovia taktie? vylep?ili rýchlos? jej nabíjania a dnes máme k dispozícii technológie, v?aka ktorým je akumulátor nabitý na 100 % u? o pár desiatok minút. S nízkou spotrebou hardvéru nemusia pou?ívatelia vyu?i? elektrickú zásuvku aj nieko?ko dní. Teraz v?ak prichádza objav, s ktorým by sa telefóny u? nemuseli na tento zdroj energie spolieha?.

Nabíjanie-iPhonezdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Nový druh ?okam?ite dobíjate?ných? batérií by mohol da? definitívnu stopku fosílnym palivám

Výskumný tím pod vedením Vamsiho Tallu na Univerzite v Seattle vo Washingtone toti? pracuje na zariadení, ktoré pre fungovanie nepotrebuje ?iadnu batériu. Dnes u? poznáme hardvér, ktorý doká?e premeni? ?iarenie zo slnka na elektrickú energiu. Aj pri vyu?ití toho najúspornej?ieho systému v?ak spotreba telefónov pri volaniach ?iní zhruba 800 mW. Snom Vamsiho Tallu bolo vytvori? zariadenie, ktoré by pre uskuto?nenie hovoru ?i poslanie SMS správy nepotrebovalo ?iaden zabudovaný zdroj energie. Tento sen sa teraz stáva realitou v?aka jeho telefónu, ktorý vyu?íva rádiové vlny na napájanie hardvéru.

vysiela?zdroj fotografie: Pixabay

Aby sa výskumnému tímu podarilo vytvori? takýto telefón, museli sa jeho ?lenovia sústredi? na prepracovanie základných komponentov, aby mali ?o najmen?iu spotrebu energie. To sa im podarilo dosiahnu? s vyu?itím analógovej technológie prenosu hlasu, ktorá je zna?ne ?etrnej?ia ako jej digitálny ekvivalent. Pri vývoji bola dokonca vyu?itá aj ?pioná?na technika zo Sovietskeho zväzu, ktorá obsahuje ?peciálny emitor. Ten je mo?né aktivova? ?pecifickými rádiovými vlnami. V princípe potrebuje tento ?bezakumulátorový? telefón pre svoje fungovanie zdroj rádiových v?n, no zatia? má dosah signálu iba na vzdialenos? 15 m. Pri komer?nom vyu?ití by mohli by? ako zdroj vyu?ité aj Wi-Fi routre ?i ve?ké rádiové ve?e, ktoré by dosah signálu zvý?ili na 1 kilometer.

zdroj fotografie: sina.com

Pred výskumným tímom z Washingtonu stojí e?te dlhá cesta vo vývoji tohto telefónu. Ten sa teraz zatia? skladá len z klávesnice, indika?nej LED diódy a zopár ?al?ích potrebných komponentov. ?oskoro by v?ak do jeho výbavy mohol pribudnú? aj E-ink displej pre ?ítanie SMS správ. Do upgradovanej verzie sa zrejme dostane aj sníma? fotoaparátu pre selfie fotky a zárove? by mala by? vylep?ená kvalita volaní. Takýto telefón by bol pre zákazníkov omnoho lacnej?í a zárove? by sa pomocou rádiových v?n dokázal bezdrôtovo nabíja? na ur?itú vzdialenos?. S touto technológiou mô?e Vamsi Talla dosiahnu? obrovské úspechy, no na kone?ný produkt si zatia? musíme e?te po?ka?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
40%
Chcem to
0%
Mám to
40%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
20%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]