Batérie sú v dne?ných d?och najpou?ívanej?ie zdroje energie v mnohých zariadeniach. Svet v?ak trápi skleníkový efekt a nadmerné mno?stvo oxidu uhli?itého v atmosfére. Odpove? na túto problematiku priná?ajú vedci z Univerzity v Penn State, ktorým sa podarilo vytvori? nový typ batérie. Tá miesto klasických ?lánkov vyu?íva na produkciu elektrickej energie aj oxid uhli?itý a zárove? tak chráni ?ivotné prostredie.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Vä??ina dne?ných akumulátorov sa skladá z dvoch ?astí. Kladná ?as? batérie (katóda) a záporná ?as? (anóda) sú pri ?innosti oddelené elektrolytom a tok elektrónov tak pri zapojení prechádza priamo z katódy na anódu. Pri návrhu nového typu batérie vyu?ili výskumníci zmes hydrogénuhli?itanu sodného a vodného roztoku so vzduchom. Táto kombinácia je umiestnená na jednej strane a tú druhú tvorí rozpustený oxid uhli?itý medzi elektrónmi oxidu mangánového. Práve táto zmes je zodpovedná za vy??í po?et protónov a produkciu elektrickej energie.

Externá batéria
zdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
5 tipov, ako maximalizova? ?ivotnos? batérie v tvojom notebooku alebo smartfóne

Takýto typ batérií sa pokú?ali vyvinú? aj iní výskumníci, no ich výskum bol a? príli? drahý a mno?stvo vyprodukovanej energie bolo výrazne ni??ie. Nová ?túdia v?ak dokázala, ?e tieto batérie mô?u produkova? a? 100-násobne viac energie ako v predchádzajúcom výskume. V prípade, ak im dôjde energia, sta?í iba zmeni? tok daných roztokov v kanáloch. Výsledky nového výskumu preukázali, ?e je tak mo?né urobi? aj 50-krát. ?al?ou výhodou týchto akumulátorov je ich schopnos? pracova? pri izbovej teplote a sú vyrobené z omnoho lacnej?ích materiálov.

Batériazdroj fotografie: Pixabay

Aj ke? je mno?stvo vyrobenej energie týmito novými batériami vy??ie ako v predo?lom výskume, stále to v?ak nesta?í na to, aby bolo mo?né vyrobi? plnohodnotný produkt. E?te tak potrvá nieko?ko rokov, kým sa technológia zdokonalí do takej úrovne, aby sme mohli tento typ batérií vyu?íva? v na?ich smartfónoch?i iných spotrebných zariadeniach. Zatia? v?ak ide o skvelú víziu do budúcnosti, v ktorej mô?e by? oxid uhli?itý nielen ?kodlivou látkou, ale aj u?ito?ným prostriedkom na výrobu elektrickej energie. Tým by sa mohlo zní?i? mno?stvo CO2 v ovzdu?í, ?o by malo pozitívne následky na vývoj klimatických podmienok.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]