Jeden z najpopulárnej?ích startupov sveta ?akajú na Slovensku ve?ké zmeny. Nespokojnos? taxikárov so slu?bou Uber nie je ?iadnou novinkou, no poslanci u? pripravujú zmeny v zákonoch a tie sa dotknú aj Airbnb. Po ich zavedení budú musie? prevádzkovatelia takýchto internetových platforiem odvádza? dane. Informuje ?ivé.sk.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pôsobenie takýchto zahrani?ných firiem na území Slovenska bolo doposia? takpovediac ?nekontrolované? a internetové platformy ponúkajúce rôzne slu?by nemuseli ?tátu odvádza? da?. Medzi ne patrí kontroverzný Uber, ktorý je roz?írený v mnohých krajinách, no v ?al?ích jej naopak dokonca zakázaný.

Odzvonilo zlatým ?asom Uberu a Airbnb?

Podobný problém sa týka aj startupu Airbnb, pomocou ktorého si pou?ívatelia mô?u rezervova? a prenaja? bývanie. Od budúceho roka by v?ak mohol za?a? plati? zákon, ktorým budú tieto spolo?nosti nútené plati? da? do ?tátnej pokladnice. Najspornej?ou z nich je v?ak rozhodne Uber, proti ktorému namietajú aj taxikári. Tí u? majú za sebou nejeden ostrý ?trajk a chystajú ?al?í.

zdroj fotografie: Pexels

Nenechaj si ujs?
Uber je u? aj na vode. Vysokorýchlostné lode ?a odvezú po chorvátskom pobre?í za ceny, o ktorých sa konkurencii mô?e len sníva?

Aby dali na?i vodi?i taxi slu?ieb problém dostato?ne najavo, plánujú generálny ?trajk, ktorý sa uskuto?ní 1. augusta o 14:00 pred nákupným centrom Danubia. Dúfajú tak, ?e kompetentní za?nú kona?, aby sa celá situácia vyrie?ila ?o najrýchlej?ie. Predseda parlamentu Andrej Danko sa na tému Uberu vyjadril, ?e nebude ignorova? problémy taxikárov. Z toho dôvodu vznikla aj ?peciálna komisia zaoberajúca sa ?innos?ou tejto spolo?nosti na území Slovenska. Mesto Bratislava sa zasa chce dohodnú? s prevádzkovate?om slu?by Airbnb, aby bola do ceny prenájmu zahrnutá aj da?, ktorá by následne putovala do mestského rozpo?tu. Zmeny sa v?ak zatia? budú týka? iba povinnosti plati? dane a Ministerstvo dopravy neplánuje zavies? zmeny pre taxi slu?by.

zdroj fotografie: Pixabay

Slovenskí taxikári sa do?kali aj podpory z ?eska

Ako upozornil portál ?ivé.sk, bratislavských taxikárov podporilo aj ?eské zdru?enie Stop Uber in Czech. Práve u na?ich susedov len prednedávnom schválili poslanci prísnej?ie pokuty pre vodi?ov takýchto slu?ieb, ktorí jazdia bez licencie. Ak pri prvej kontrole nepreuká?u potrebné dokumenty, hrozí im pokuta a? do vý?ky 3833 ?, no pri druhom takomto priestupku im u? bude hrozi? stíhanie za trestný ?in neoprávneného podnikania.


Taxikárom z ?eska mô?e by? odobraná licencia u? pri prvom vá?nom priestupku, ktorý sa týka napríklad predra?ovania ceny jazdy ?i nepou?itie taxametru. Celá situácia nielen na Slovensku rozhodne ?kodí najviac samotným taxikárom. Tí u? dali a znova dajú patri?ne najavo, ?e u? nie sú viac ochotní tolerova? podobné internetové platformy na sprostredkovanie jázd. Tým ich v podstate oberajú o zákazníkov, s ktorými je spojený aj príjem taxi slu?ieb a ich výplaty. Podarí sa tento nemalý problém vyrie?i? v prospech oboch strán?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
9%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
36%
Neznášam to
55%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]