Náro?né ?i aj ?etrnej?ie pou?ívania smartfónov si stále vyberá svoju da?, a tou je energia batérie. V prípade niektorých smartfónov sa mí?a rýchlej?ie a u iných zas vydr?í na jedno nabitie o ?osi dlh?ie. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V dne?ných d?och berieme smartfóny ako samozrejmos?, no pri ich pou?ívaní nesmieme zabúda? ani na správne nabíjanie batérie. Svoje o tom vie redaktorka portálu Business Insider, Brianna Arps. Tá trávi vä??inu ?asu fotografovaním. V?etky zábery sa v?ak vytratili z jej iPhonu 6 potom, ?o ho nabíjala nesprávnym spôsobom.

?o sa vlastne stalo?

Jedného d?a sa Brianna chystala vyjs? von s priate?mi, a tak si po?as príprav pustila na svojom smartfóne hudbu, no batéria obsahovala u? iba 3 % kapacity. Potom, ?o sa jej iPhone vybil úplne, pripojila ho na nabíja?ku a ke? sa energia doplnila na 5 %, tak ho zo zásuvky odpojila. Tento krok zopakovala e?te 5-krát a potom sa jej iPhone 6 po odpojení z adaptéra u? nezapol v normálnom re?ime. Pre?iel toti? do ?Recovery Mode?.

iPhone zdroj fotografie: Apple Support

V tomto re?ime bola vyzvaná, aby smartfón pripojila k iTunes. Po nieko?kých krokoch sa mohla Brianna dosta? k obsahu svojho zariadenia, pri?om jej prvé kroky smerovali priamo do Galérie. Tam v?ak u? z 33 000 snímok nena?la takmer ?iadne a stratila aj vä??inu údajov z aplikácií. Pod?a odborníka spolo?nosti Apple sa zrejme iPhone 6 vplyvom ?astého nabíjania a odpájania prehrial alebo sa po?kodili dáta, kvôli ?omu pre?iel do obnovovacieho re?imu.

Ne?akaj, kým sa batéria smartfónu vybije úplne

Spôsob, akým nabíjame na?e smartfóny má ve?ký vplyv na samotnú batériu. Úplné vybíjanie a následne nabitie na 100 % nie je príli? ??astným rie?ením. Pri tomto zaobchádzaní je batéria vystavená stresu, ktorý výrazne ovplyv?uje jej ?ivotnos?.

Nabíjanie-iPhonezdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Svoj smartfón si doteraz mo?no nabíjal zle! Vie?, pre?o?

Lep?ím spôsobom je batériu nabíja? ?astej?ie a v krat?ích ?asových intervaloch. Tým sa jej ?ivotnos? pred??i a ty sa tak nebude? musie? bá?, ?e ti v budúcnosti vydr?í smartfón nabitý iba zopár hodín.

Zálohuj, zálohuj, zálohuj! 

Pri kontaktovaní podpory Brianna zistila, ?e po celý ?as pou?ívala iCloud nesprávnym spôsobom. Tomu sa ale dalo vyhnú? a ona by tak nepri?la o tisícky fotiek zo svojej promócie a ?al?ích významných udalostí. Nezále?í v?ak na tom, ?i pou?íva? iPhone, alebo Android, nako?ko zálohovanie by malo by? v dne?nej dobe priorita ?íslo jedna. Na tieto ú?ely mô?e? pokojne vyu?i? aj externé pamä?ové médium alebo cloudové slu?by, ktorých je dnes neúrekom.

iCloudzdroj fotografie: Apple

Nájdi si raz za ?as chví?u a zálohuj svoje dáta, no samozrejme po?as celej doby pou?ívania smartfónu nezabúdaj aj na jeho správne nabíjanie. Ve? nechce? predsa strati? v?etky údaje a súbory podobne ako Brianna. Batéria je jedným zo základných komponentov ka?dého prenosného zariadenia. Preto je potrebné sa o ?u dobre stara?, aby svoju prácu odvádzala ?o najdlh?ie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]