Téma ochrany ovzdušia a životného prostredia patrí v súčasnosti medzi tie najdôležitejšie. Uvedomujú si to aj členské krajiny EÚ, ktoré už dlhšie obdobie na túto tému diskutujú a pripravujú opatrenia, ku ktorým sa jednotlivé členské štáty zaviažu. Slovensko samozrejme nie je výnimkou.

Zamierené na ochranu ovzdušia

Národný program znižovania emisií bude predovšetkým riešiť opatrenia na znižovanie emisií do ovzdušia, aby sa splnili redukčné záväzky zníženia emisií (národné stropy), stanovené smernicou EÚ 2016/2284 na rok 2030. Národné emisné stropy sa pritom stanovené pre SO2 (oxid siričitý), NOx (oxidy dusíka), VOC (prchavé organické zlúčeniny), NH(amoniak) a častice PM2,5.

Dosiahnutím týchto záväzkov sa majú znížiť celkové emisie znečisťujúcich látok, no to však nemusí ihneď znamenať dobrú kvalitu ovzdušia. Kvalitné ovzdušie sa môže docieliť plnením záväzkov a pozorným sledovaním dodržiavania limitných hodnôt. Je potrebné si uvedomiť, že kvalitné ovzdušie na Slovensku mať môžeme, no určitý čas to potrvá.

Spolupráca s viacerými sektormi

Členské štáty EÚ mali povinnosť vypracovať, prijať a vykonávať národné programy riadenia znečisťovania ovzdušia (NAPCP) s cieľom obmedziť svoje ročné antropogénne emisie a prispieť k dosiahnutiu cieľov smernice. Prvé národné programy znižovania emisií boli členské štáty podľa článku 10 smernice povinné predložiť Európskej komisii do 1. apríla 2019.

Národný program znižovania emisií bol vypracovaný Ministerstvom životného prostredia SR a v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Do jeho tvorby však boli zapojení aj relevantní partneri, najmä zástupcovia jednotlivých ministerstiev, zástupcovia súkromného sektora, ako aj neziskových organizácií a verejnosti.

V národnom programe sa nachádza viacero zamýšľaných opatrení, pričom niektoré prekvapili viac, iné menej. Okrem iného sa však niektoré opatrenia dotknú aj motoristov, nakoľko vieme, že práve doprava je jedným z najväčších znečisťovateľov ovzdušia. Elektromobilita je síce na vzostupe, no počet elektrických áut na našich cestách ešte zďaleka nie je na želanej úrovni.

Za starý diesel 2 200 €?

Slovenská republika sa v národnom programe zameriava aj na motiváciu majiteľov starších naftových automobilov. Cieľom tohto opatrenia je podporiť obmenu vozidlového parku a eliminovať z prevádzky vozidlá, ktoré produkujú veľký objem emisií znečisťujúcich látok a zhoršujú tak hlavne v mestách kvalitu ovzdušia.

Inšpiráciou na dosiahnutie tohto cieľa má byť šrotovné, ktoré poskytovalo MH SR v roku 2009. Odhaduje sa, že nové šrotovné by malo stáť okolo 50 miliónov eur, pričom podpora na vyradenie jedného vozidla nespĺňajúceho emisné kritériá by mala byť vo výške 2 200 €.

Na toto opatrenie sa vzťahuje aj ďalšie, ktorého cieľom je podporiť využívanie dopravných prostriedkov na alternatívny pohon a zníženie množstva emisií z dopravy, ktoré spôsobujú vozidlá so spaľovacím motorom. Toto opatrenie poznáme ako dotácie, pričom koncom roka 2019 bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí.

Dotácie mali veľký úspech, nakoľko celá suma vyčlenená na tento účel sa minula v priebehu pár minút. Len pripomenieme, že záujemca mohol získať na kúpu elektromobilu dotáciu vo výške 8 000 € a na nákup plug-in hybridu 5 000 €. Okrem toho mohli dotáciu čerpať aj obce, mestá či samosprávy, ktoré ich môžu využiť na výstavbu nových nabíjacích staníc.

Šrotovnému vo výške 2 200 € na vyradenie starších naftových automobilov má pomôcť aj ďalšie opatrenie, ktoré počíta so skrátením intervalu technických kontrol vozidiel starších než 8 rokov zo súčasného intervalu každé dva roky na raz ročne. Toto opatrenie síce predstavuje vyššie náklady pre motoristov, no na druhej strane častejšiu kontrolu vozidiel, ktoré by už na cestách nemali čo hľadať.

Špeciálne emisné hliadky

Zaujímavosťou je plánované zavedenie takzvaných cestných emisných kontrol, ktoré sú označované ako doplnkové opatrenie pravidelných kontrol technického stavu vozidiel s cieľom zabezpečiť, aby sa vozidlá počas používania udržiavali v bezpečnom a environmentálne prijateľnom stave. Tieto kontroly má vykonávať policajný zbor, pričom na túto činnosť bude nutné zabezpečiť potrebné vybavenie.

Tieto kontroly by sa mali zameriavať predovšetkým na odhaľovanie vozidiel, na ktorých boli demontované alebo znefunkčnené filtre pevných častíc (DPF filter). Na celoslovenské fungovanie je potrebných 18 kusov špeciálnych vozidiel a 18 kusov opacimetrov spolu s personálom vo forme 72 vyškolených policajtov – technikov.

Odhaduje sa, že na technické zabezpečenie bude potrebných viac ako 2,3 milióna eur, pričom okolo 1,8 milióna eur budú stáť špeciálne vozidlá a 540 tisíc eur pôjde na opacimetre. Odhadované náklady na jednorazové vyškolenie policajtov – technikov sa odhadujú na 72 tisíc eur a na ročné personálne zabezpečenie platov viac ako 1 milión eur.

Nízko emisné zóny a podpora bicyklov

Týmito opatreniami to však zďaleka nekončí. Po vzore niektorých západoeurópskych miest majú na území Slovenskej republiky vzniknúť aj takzvané nízko emisné zóny. Tie môžu byť  vyhlásené v niekoľkých úrovniach, ktoré budú naviazané na emisné limity motorových vozidiel. Od tohto riešenie si predkladatelia sľubujú efektívne regulovanie vjazdu automobilov do miest na základe miery, akou znečisťujú ovzdušie.

Ako príklad uviedli Nemecko, kde sa nízko emisné zóny zaviedli na viac ako 50 miestach. V Berlíne sa podarilo vďaka nim za 3 roky zredukovať nebezpečné prachové častice z dopravy až o 50 %, čo rozhodne nie je zanedbateľné číslo. Podmienky, ako aj poplatky za vstup vozidlom do miest budú ukotvené v plánovanej novele zákona č. 137/2010 Z.z. (zákon o ovzduší).

Zobraziť celú galériu (3)
TASR - Oliver Ondráš

Na obdobie 2020 – 2025 sa plánuje dokonca zavedenie krokov, ktoré by mali podporiť cyklodopravu a mäkkú mobilitu. Aj tu sa plánujú dotácie, ktoré by sa vzťahovali na rôzne typy bicyklov. Tie môžu byť použité napríklad na kúpu takzvaných cargobikeov, ktoré môžu byť využívané na dodávky tovarov a služieb, doručovanie pošty, prepravu detí či dochádzanie do práce.

Táto podpora sa bude vzťahovať na všetky pedálové bicykle, trojkolky či bicykle s asistenčným elektrickým pohonom. Nebude sa vzťahovať na motocykle, skútre a mopedy. Podpora bude spočívať v dotácii, ktorá bude vo maximálnej výške 50 % z celkovej obstarávacej ceny bicykla, najviac však 1 000 eur.

Až prax ukáže efektívnosť opatrení

Zatiaľ nie je možné povedať, kedy sa spomínané opatrenia podarí dostať do praxe. Ako je už zvykom, niektoré procesy trvajú dlhšie ako by sme si predstavovali, no nakoľko sme viazaní určitými záväzkami voči Európskej komisii, dúfame, že sa všetko pohne vpred a opatrenia budú dávať naozaj zmysel nielen predstaviteľom programu ale aj laickej verejnosti.

Je potrebné pripomenúť, že podobné národné programy musia spracovať a zaviesť do praxe všetky krajiny európskej únie, pričom niektoré z nich sa musia pripraviť na ešte prísnejšie opatrenia vzhľadom na ich vysokú produkciu emisií. Spomínané programy by mali byť navrhnuté na obdobie od roka 2020 do 2030, pričom neskôr sa budú s najväčšou pravdepodobnosťou ešte sprísňovať.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom