Vyvážený technologický mix je jedinou udržateľnou cestou k znižovaniu uhlíkovej stopy v doprave. Podpora jedného smeru dekarbonizácie môže mať negatívny vplyv na verejné financie, zamestnanosť a dostupnosť dopravy pre bežných občanov. Na budúcnosť spaľovacích motorov v Európe tak reagovali zástupcovia troch asociácií, a to Slovenskej asociácie palivového priemyslu a obchodu (SAPPO), Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) a Združenia pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB).

„Zabezpečenie technologickej neutrality je jediným udržateľným riešením efektívneho znižovania emisnej stopy v doprave pri zachovaní počtu pracovných miest a ekonomického rastu. Na dosiahnutie dekarbonizačných cieľov v doprave neexistuje len jedno riešenie a preferencia len jednej cesty by spôsobila významné ekonomické ujmy,“ dodali zástupcovia asociácií.

Okrem využívania všetkých dostupných palivových alternatív navrhujú využitie existujúcej infraštruktúry čerpacích staníc na sprístupnenie obnoviteľných a nízkoemisných energií spotrebiteľom, vytvorenie konceptu multipalivových obslužných staníc pre rôzne typy pohonov či podporovať projekty, ktoré vedú k znižovaniu uhlíkovej stopy už pri samotných výrobných procesoch.

Generálny sekretár ZVVB Radoslav Jonáš uviedol, že je potrebné v plnej miere využívať a rozvíjať aj súčasné dostupné riešenia, ktoré majú okamžitý účinok na znižovanie emisií. „Alternatívne nízkoemisné palivá, ako biodiesel, bioetanol či stlačený biometán (bioCNG) alebo skvapalnený biometán (bioLNG) sú aktuálne najdostupnejšou možnosťou bez potreby ďalších neúmerne vysokých nákladov na vytvorenie novej infraštruktúry,“ objasnil.

Do úvahy je podľa zástupcov potrebné brať nielen dekarbonizačné ciele, ale aj cenovú dostupnosť palív, bezpečnosť dodávok, vplyv na zamestnanosť a prípadné ekonomické dosahy odstránenia súčasných riešení na štátny rozpočet. Prípadný zákaz výroby spaľovacích motorov v súčasnom znení bude mať podľa nich dosah aj na výber spotrebnej dane či pokles odvedenej dane z pridanej hodnoty (DPH) za sektor palív.

Súčasné ciele v oblasti dekarbonizácie nastavuje aj nedávno schválená smernica Európskej komisie (EK) o podpore využívanie energie z obnoviteľných zdrojoch energie Renewable Energy Directive (RED) III. Jej cieľom je urýchliť proces znižovania emisií skleníkových plynov vo viacerých sektoroch vrátane dopravy do roku 2030.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú