Ka?dý de? sú ?udia svedkami príchodu nov?ích a nov?ích technológií, ktoré nám majú pomôc? u?ah?i? si istým spôsobom ka?dodenný ?ivot. Niektoré z nich prijímame s nad?ením a iné sú zasa trocha kontroverznými. Do tejto skupiny tie? patrí ozna?ovanie zamestnancov vo firmách, ktoré vyu?ívajú moderné ?ipy ?oraz ?astej?ie. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Mo?no tieto správy znejú ako námet na sci-fi film, no uis?ujeme ?a, ?e sa jedná o skuto?nos?, ktorú ?oskoro plánuje uskuto?ni? americká spolo?nos? Three Square Market vo Wisconsine. Jej zamestnanci toti? dostanú podko?né ?ipy, ktoré v?ak nemajú sledova? polohu a ?ipovanie má by? dobrovo?né. ?ipy pracovníkom umo?nia zjednodu?i? mnoho ?inností. S ich pomocou budú môc? otvára? bezpe?nostné dvere, plati? za nákupy v predajni ?i pristupova? k firemným po?íta?om alebo skenerom. Na dobrovo?né ?ipovanie, ktoré sa za?ne u? 1. augusta, sa prihlásilo viac ako 50 zamestnancov spolo?nosti.

zdroj fotografie: 32market

Nenechaj si ujs?
IBM má nový 5 nm ?ip, ktorý mô?e zo?tvornásobi? výdr? batérií
?ipy sa stanú ?tandardom

Rádiofrekven?ná identifikácia ?ipov má by? pod?a riadite?a spolo?nosti, Todda Westbyho, v budúcnosti vyu?ívaná aj na iné ú?ely ako ukladanie lekárskych záznamov, zdie?anie vizitiek ?i platby na iných termináloch s touto technológiou. Zdá sa, akoby budúcnos? prichádzala u? v týchto d?och a raz sa tieto ?ipy mô?u sta? absolútnym ?tandardom. Poslú?i? mô?u dokonca aj ako pas ?i lístok pre cestovanie verejnou dopravou. Viceprezident medzinárodného predaja spolo?nosti, Tonny Danna, prezradil, ?e in?pirácia na implementovanie ?ipov zamestnancom pochádza z Európy. Práve tam po?as spolupráce s ich operátormi videli vo firme BioHax International za?ipovaných pracovníkov.

?Aby si Three Square Market udr?al vedúce postavenie v tejto oblasti, tak je dôle?ité, aby sme pokra?ovali na na?ej ceste s pokrokom, akým sú tie? ?ipové implantáty.? – Todd Westby, riadite? spolo?nosti.

zdroj fotografie: Screenshot/C. Ervana/YouTube

Nielen na ?u?och

?ipovanie v?ak nie je len zále?itos?ou, ktorú mô?u firmy uplatni? u svojich pracovníkov. U? dlh?í ?as sa tieto implantáty vyu?ívajú aj u na?ich domácich milá?ikov. Nielen?e tieto ?ipy obsahujú zdravotné záznamy zviera?a, ale pri jeho úteku ho mô?eme omnoho jednoduch?ie vyh?ada?. Povinné ?ipovanie zvierat sa zavádza aj u nás na Slovensku.

Majite? ?te?a?a ho tak napríklad bude musie? necha? za?ipova? do 12 tý?d?a jeho ?ivota. V prípade poru?enia zákona dostane fyzická osoba pokutu 800 ? a právnické osoby zaplatia a? 3 500 ?. ?ipové implantáty sa v?ak ?oskoro roz?íria aj do prostredia mnohých firiem, ktoré budú tento spôsob ozna?ovania pracovníkov vyu?íva? ?oraz ?astej?ie. Súhlasí? s týmto prístupom zamestnávate?ov k zamestnancom?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
3%
Páči sa mi to
6%
Chcem to
3%
Mám to
3%
Nepáči sa mi to
58%
Neznášam to
28%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]