Jedným z najvä??ích revolucionárov a vizionárov sú?astnosti je rozhodne Elon Musk. Jeho futuristické projekty pomáhajú meni? technológie a svet ako ho poznáme. Popri iných spolo?nostiach stojí Musk aj v ?ele vesmírnej agentúry SpaceX, ktorá sa (zatia?) zaoberá len vyná?aním satelitov do vesmíru. Okrem toho vyvíja aj znovupou?ite?né rakety. Tieto znalosti a technológie v?ak mô?u by? v budúcnosti vyu?ité aj na iné ú?ely.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

U? mnohé desa?ro?ia ?udstvo tú?i zisti?, aké tajomstvá sa skrývajú na Marse, ktorý je pre nás cie?om na kolonizáciu. Dlhý ?as tak mnohé spolo?nosti o tejto ceste na ?ervenú planétu iba snívali. SpaceX je v?ak pod?a Muska prvou vesmírnou spolo?nos?ou, ktorá má vypracovaný detailný plán, ako ?udstvo prepravi? na Mars. Jeho celé znenie nie je zatia? úplne známe, no vedcom e?te ostáva vyrie?i? dva dôle?ité body tohto plánu.

SpaceXzdroj fotografie: Screenshot/SpaceX/YouTube

Prvým z nich je kozmická lo?, ktorá by poslú?ila na prepravu ?udí na Mars. Druhým nemenej podstatným problémom je aj raketa, ktorá túto vesmírnu lo? vynesie do kozmu. Pod?a doteraj?ích úvah bude ?udí na Mars prevá?a? medziplanetárny transportný systém, ?o je v podstate znovupou?ite?ná kozmická lo?. Cesta na ?ervenú planétu by odhadom mala stá? pribli?ne 180 000 ? za jedného pasa?iera. Túto lo? do kozmu chce SpaceX vynies? pomocou BFR, ?o je akronymom pre ?Big F***ing Rocket?. Áno, ?íta? správne, preto?e práve tento názov má vystihova? raketu, ktorá bude slú?i? ako pohonná jednotka pre vesmírnu lo?.

SpaceXzdroj fotografie: Screenshot/SpaceX/YouTube

Nenechaj si ujs?
Elon Musk za?al s budovaním tunelov na prepravu áut. Najnov?ie videá a fotky ukazujú prvý tunel aj stroj, ktorý ich razí

Dá sa predpoklada?, ?e táto raketa bude e?te vä??ia ako Falcon 9 a svojim výkonom hravo porazí aj Falcon Heavy. Pokia? by sa tieto predpoklady naplnili, tak by z výrobnej haly SpaceX vy?la najvä??ia a najsilnej?ia raketa, aká bola kedy postavená. Problematika cesty na Mars zaujíma aj pou?ívate?ov na sociálnej sieti Twitter, kde svojimi otázkami priamo konfrontovali Elona Muska. Ten prezradil, ?e bli??ie detaily oh?adom medziplanetárneho transportného systému a BFR budú známe u? o nieko?ko mesiacov.

SpaceX ale nie je jedinou spolo?nos?ou, ktorá sa sna?í vypracova? plány na kolonizáciu Marsu. Do tohto závodu sa pustila aj vesmírna agentúra NASA a vkro?i? na mar?anskú pôdu chce aj ?ína. Do prvých prác sa v?ak pustili aj Spojené Arabské Emiráty ?i Boeing. Plány a vízie sú síce skvelou predstavou, no to, ?o ?udstvo skuto?ne potrebuje, je omnoho viac ako iba gigantickú raketu, ktorá by nás na Mars bola schopná dosta?. Detailnej?iu predstavu o tom, ako si SpaceX cestu na Mars predstavuje získa? z prilo?eného videa.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
67%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]