Nemecko je nepochybne jednou z najpokro?ilej?ích európskych krajín. Sved?í o tom aj fakt, ?e sa tamoj?ia vláda nedávno rozhodla vyhlási? boj proti nenávistným príspevkom a falo?ným správam na sociálnych sie?ach. Tie toti?to po novom mô?u pri neadekvátnej reakcii na takéto príspevky dosta? od nemeckej vlády pokutu a? do vý?ky 50 miliónov eur.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Hrozba takejto poriadne mastnej pokuty má svojím spôsobom prinúti? najvyu?ívanej?ie sociálne siete k vä??ej obozretnosti a hlavne k rýchlej?ím reakciám. Príspevky ozna?ované ako nevhodné toti?to ?astokrát ostávajú bez pov?imnutia kompetentných. V prípade falo?ných a nepravdivých správ tak mô?u pri ne?innosti sociálnych sietí ich mnohí pou?ívatelia osta? v presved?ení, ?e sa konkrétny príspevok zakladá na pravde. Nenávistné, rasistické, extrémistické ?i sexistické príspevky zas mô?u pobúri? ve?kú skupinu ?udí a ohrozi? tak ich dôstojnos? a právo na pokojný a bezproblémový ?ivot.


zdroj fotografie: Xiaomi Mobile

Nenechaj si ujs?
?ernoch z letáku Lidl je spä? v ?echách. Tentoraz propaguje zna?ku Xiaomi

Vynikajúcim príkladom je nedávno rozoberaná kauza, kedy sa mno?stvo intolerantných ?udí nenávistne vyjadrovalo k osobe tmavej pleti, ktorá sa objavila v letáku ?eského obchodného re?azca Lidl. Podobné príspevky sú pre nemeckú vládu neprijate?né a práve hrozba finan?ného trestu má ich ?íreniu definitívne zabráni?. Jednozna?ne najhor?ie v odstra?ovaní nevhodného obsahu je na tom Twitter, ktorý údajne reaguje len na jedno percento zo v?etkých nahlásených príspevkov. U nás omnoho populárnej?í Facebook je na tom o ?osi lep?ie, pri?om odstra?uje pribli?ne 39 % zo v?etkého nahláseného obsahu.

zdroj fotografie: GadgetHacks

Aj táto najvyu?ívanej?ia sociálna sie? sa v?ak má ?o u?i? od takého YouTube. Ten toti?to reálne odstráni a? 90 % príspevkov ozna?ených za nevhodné. Pod?a ?al?ích zistení je len 33 % nenávistných príspevkov ?i falo?ných správ na Facebooku odstránených do 24 hodín od zverejnenia. V praxi to znamená, ?e a? dve z troch takýchto správ ostanú po?as prvého d?a bez pov?imnutia kompetentných. Nemecká vláda sa tak týmto nev?edným, no rozhodne ú?inným spôsobom rozhodla túto nepriaznivú situáciu vyrie?i?. Facebook sa následne nechal po?u?, ?e si dá viac zále?a? na rýchlej?om a ú?elnej?om preverovaní nevhodného obsahu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]