Ako by sa ti pá?ilo dosta? sa na akéko?vek miesto na svete za 4 hodiny? Toto nie je ?iadny výmysel sci-fi filmov, ale blízka budúcnos?, na ktorej pracuje britská firma Reaction Engines Ltd.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Firma Reaction Engines Ltd vznikla u? v roku 1989 za ú?elom vývoja inovatívnych leteckých nadzvukových systémov. Od tej doby má za sebou nieko?ko prelomových technológií. Dnes vkladajú v?etko svoje úsilie do vývoja reaktívneho motora SABRE. Jeho hlavnou vlastnos?ou je schopnos? vyu?íva? kyslík zo vzduchu, a to aj pri vysokých rýchlostiach a? Mach 5,4. Pre porovnanie, let z Anglicka do Austrálie by touto rýchlos?ou trval iba 4,5 hodiny. Princípom sú?asných reaktívnych motorov je spa?ovanie paliva a jeho následné urýchlenie na vysokú rýchlos?, ?o pod?a zákona akcie a reakcie zrýchli aj samotnú raketu.

Tento spôsob vy?aduje pre správne horenie paliva ve?ké mno?stvo kyslíka. Niektoré v sú?asnosti vyu?ívané prúdové motory si ho preto vezú so sebou, ako napríklad rakety Falcon 9 od SpaceX, ktoré vyu?ívajú motory Merlin. Nosenie kyslíka predstavuje ve?kú zá?a? navy?e, ktorú musí raketa navy?e odnies?. Motory SABRE fungujú spa?ovaním vodíka s kyslíkom.

Zdroj fotografie: reactionengines.co.uk

Pokia? je lietadlo v Zemskej atmosfére, vysta?í si s kyslíkom vo vzduchu. Svojou kon?trukciou sa podobá prúdovým motorom, ktoré ale zvládnu vyvinú? maximálnu rýchlos? Mach 3. Základom celého motora je zariadenie, ktoré doká?e chladi? vzduch z teploty cez 1000°C na -150°C za menej ne? 1/20 sekundy.

Zdroj fotografie: reactionengines.co.uk

Nielen revolúcia v cestovaní na Zemi

Motory SABRE by mali by? vyu?ité v lietadlovej rakete Skylon. Skylon doká?e v atmosfére letie? podobne ako stíha?ka, i ke? o 2 Mach rýchlosti rýchlej?ie. Mimo dosahu atmosféry jednoducho prepne na kyslík z nádr?í a let mô?e pokra?ova? aj ?alej. V tomto móde vo vesmíre zvládne vyvinú? rýchlos? a? Mach 25, teda 25-násobok rýchlosti zvuku. Ni??ie náklady na palivo a znovupou?ite?ná kon?trukcia sú znaky, ktorými mô?e Skylon konkurova? SpaceX. Narozdiel o Falconu 9 je Skylon navrhnutý ako jednostup?ová raketa, ?o znamená, ?e po?as letu nebude postupne zhadzova? ?iadne ?asti.  Firma Reaction Engines Ltd. má za sebou u? viac ne? 700 pokusov a testov. Prvé testovacie lety by mohli za?a? u? v roku 2019.

Zdroj fotografie: reactionengines.co.uk

Drahý a náro?ný vývoj

Hmotnos? Skylonu má dosahova? 303 ton. Aktuálny vývoj SABRE motorov by mal stá? okolo 360 miliónov Britských libier. Na vývoj prispela aj Britská vláda sumou 60 miliónov a ve?mi dobré vz?ahy firma udr?iava s ESA. Cie?om Európskej vesmírnej agentúry (ESA) je výrazne zní?i? cenu a nároky na palivo pre lety do vesmíru. Práve SABRE motory by mali by? k?ú?ovým prostriedkom. Celková výrobná cena jedného kusu rakety Skylon by sa mala pohybova? na úrovni 1,1 miliardy amerických dolárov.

Zdroj fotografie: reactionengines.co.uk

Pod?a aktuálnych predpokladov firmy Reaction Engines Ltd. by súkromný výlet na obe?nú dráhu zeme a 14-d?ový pobyt v stave bez tia?e vy?iel 350 tisíc ?. Zárove? firma upozor?uje, ?e ?asom by mohla cena výrazne klesnú?.

 

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
50%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]