Klasickým automobilom, ktoré sú pohá?ané spa?ovacími motormi pomaly, ale isto odzvoní. U? azda v?etci ve?kí hrá?i vo výrobe týchto dopravných prostriedkov toti? v sú?asnosti pracujú alebo za?ínajú pracova? na výrobe elektromobilov. Práve tie by u? o nieko?ko rokov mohli na?e neekologické táto?e nadobro nahradi?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tento u? istý ?as rozbehnutý vlak s názvom pokrok nehodlá pod?a informácii portálu iDnes.cz zme?ka? ani ?kodovka, ktorá v tajnosti pracuje na svojom prvom elektromobile. Ten má vychádza? zo ?túdie Vision E a dos? pravdepodobne teda ponesie aj rovnaký názov.

Inovatívny dizajn

Táto ?túdia v?ak nepredstavuje kone?ný vzh?ad, aký od prvého elektomobilu zo stajne ?eskej automobilky mô?eme o?akáva?. Do roku 2020, kedy má by? tento dopravný prostriedok oficiálne odhalený svetu, si toti? ?túdia prejde faceliftom, ktorý toho mô?e e?te mnoho zmeni?.

Tak ?i onak, aspo? základnú predstavu o vzh?ade si utvori? doká?eme. ?koda toti? uvo?nila viaceré ná?rty, ktoré by pod?a skov jej vrchných predstavite?ov mali by? aktuálne. Azda najviac badate?nou je zmena usporiadania LED svetlometov. Pozornej?ie oko by si taktie? mohlo v?imnú? poupravené logo na kapote, ktoré je na obrázkoch spracované pomerne netradi?ne. Nie je teda jasné, ?i sa táto spolo?nos? opä? chystá svoje logo pozmeni?, no pravdou je, ?e ho mení pomerne ?asto. Napriek tomu je v?ak jeho ?al?ia obmena neo?akáva a mô?e tak ís? len o akýsi rozoznávací prvok, pod?a ktorého budú elektrické ?kodovky odli?ované od tých klasických.

Nenechaj si ujs?
?koda oficiálne predstavuje svoj ?pi?kový elektromobil! Privítaj Vision E s úchvatným dizajnom a autonómnymi vymo?enos?ami
?koda nesp??a normy

Výroba ekologických automobilov by pritom mala ?kode pomôc? nielen z h?adiska predajov ?i vylep?enia postavenia na trhu, ale i z h?adiska noriem, ktoré EÚ stanovila pre automobilky na rok 2020. Normy pre flotilový priemer emisií na tento rok toti? ?koda nesp??a a práve elektomobily by jej mali pomôc? tento priemer zní?i?. Okrem iného sme sa do?kali aj odhalenia základných vlastností, ktoré by mala doposia? najekologickej?ia ?kodovka ponúka?.

?Auto musí ma? samozrejme dostato?ný dojazd, dôle?ité v?ak je, ?e ho musíme ponúknu? v cenovo ni??ích kategóriách,? vysvet?uje Guido Haak pre iDnes.cz.

Z tohto vyjadrenia teda vyplýva, ?e ?koda nehodlá súperi? s Teslou, ktorá v sú?asnosti tomuto lukratívnemu segmentu vládne. Hoci americká spolo?nos? nedávno predstavila svetu svoj doposial najlacnej?í elektromobil, aj za ten si zákazník v porovnaní s klasickým autom priplatí. ?eská automobilka by v?ak chcela tento stále výrazný cenový rozdiel oseka? na minimum alebo sa ho úplne zbavi?. Nemenej dôle?itá ako predajná cena má by? aj ponuka slu?ieb a online prepojenia. V skratke to znamená, ?e sa priorita prikladá aj dostato?nému roz?íreniu nabíjacích staníc, nako?ko elektromobily sú v?aka svojmu nízkemu dojazdu pomerne obmedzujúce.

Na??astie sa v?ak koncern Volkswagen v spolupráci so svojou konkurenciou dohodol na postupnom roz?irovaní dobíjacej infra?truktúry pre elektromobily. Mladoboleslavská automobilka taktie? ponúkne svojim zákazníkom mno?stvo dodato?ných digitálnych slu?ieb.  Vylep?ované v?ak nemajú by? len ponúkané slu?by, ke??e pokrok má postihnú? aj výrobu samotných automobilov. V tejto súvislosti sa ?asto hovorí aj o nahrádzaní ?udských pracovníkov strojmi, no ?koda v?etkých uis?uje, ?e podobná situácia v ich spolo?nosti nehrozí. Ba ?o viac, elektromobil vychádzajúci zo ?túdie Vision E má by? vyrábaný priamo v Mladej Boleslavi, ?ím dopomô?e k zachovaniu pracovných pozícií a sú?asných vz?ahov s dodávate?mi.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
33%
Nepáči sa mi to
33%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]