Samsung patrí medzi najvä??ích výrobcov elektroniky na svete a jeho zariadenia pozná rozhodne ka?dý. V posledných rokoch sa v?ak táto spolo?nos? stala príli? závislá na opera?nom systéme Android od Googlu. Preto sa kórejský výrobca rozhodol vytvori? vlastný opera?ný systém s názvom Tizen. Ten je v?ak viac na ?kodu ako na ú?itok, nako?ko posledné informácie odhalili ve?mi chabú ochranu pred prípadnými útokmi hackerov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Aktualizácia 07.04.2017

Zastúpenie Samsungu nám poslalo priame vyjadrenie k ni??ie popísaným problémom, ktoré znie takto:

?Samsung Electronics berie bezpe?nos? a ochranu osobných údajov ve?mi vá?ne. Pravidelne kontrolujeme na?e systémy, a ke? existuje vá?na potenciálna zranite?nos?, okam?ite pristupujeme k vy?etrovaniu a vyrie?eniu situácie.

Neustále robíme aktualizácie softvéru pre spotrebite?ov s cie?om chráni? ich produkty. Sme plne odhodlaní spolupracova? s pánom Amihaiom Neidermanom na zmiernení prípadných slabín. Prostredníctvom ná?ho Bug Bounty programu a interných bezpe?nostných opatrení sa spolo?nos? Samsung sna?í neustále napráva? akéko?vek nedostatky, ktoré by sa mohli objavi?.?

Pôvodný ?lánok

Tento technologický gigant z Ju?nej Kórei pracoval na svojom opera?nom systéme Tizen pomerne dlhú dobu, no pri jeho programovaní zabudol na jednu z najdôle?itej?ích sú?astí. Americká spravodajská agentúra CIA prezradila, ?e zariadenia Samsungu s opera?ným systémom Tizen sú vo?i úto?níkom ve?mi zranite?né. Obsahujú vy?e 40 bezpe?nostných chýb a problém sa týka a? 30 miliónov inteligentných televízorov a ve?kého mno?stva smartfónov, ktorých stále pribúda.


zdroj fotografie: Neowin

Nenechaj si ujs?
Video: Odomknutie tvárou v Samsung Galaxy S8 sa dá takto ?ahko obís?

Tizen mal by? akýmsi odpútaním sa od opera?ného systému Android, no a? teraz sa ukázalo, ?e vôbec nie je vhodný pre be?né pou?ívanie v akomko?vek zariadení. Pod?a izraelského výskumníka, Amihaia Neidermana, sa jedná o najhor?í kód, aký kedy videl. On sám u? odhalil nieko?ko záva?ných ?trhlín? v opera?nom systéme Samsungu, no jedna z nich je obzvlá?? nebezpe?ná. V ?truktúre kódu opera?ného systému Tizen sa nachádza ?diera?, ktorá umo??uje úto?níkovi na dia?ku prevzia? kontrolu nad ktorýmko?vek inteligentným televízorom.

zdroj fotografie: Samsung

Kvôli katastrofálnemu zabezpe?eniu aplikácie TizenStore je mo?né do televízora nain?talova? ?kodlivý kód, ktorým následne hacker ovládne celé zariadenie. ?al?ie záva?né nedostatky Tizenu plánuje Neiderman prezradi? u? o pár dní na konferencii bezpe?nostných analytikov. Odpove?ou Samsungu na tento problém bol v?ak iba automatický e-mail s oznámením, ?e je spolo?nos? ochotná s Neidermanom plne spolupracova?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]