banner-note-7
Kým spolo?nos? Apple predv?erom oficiálne predstavila nástupcu svojich ikonických iPhonov, Samsung sa so svojím najnov?ím ?eliezkom v ohni topí v problémoch. Miliardový program výmeny rozbehla juhokórejská spolo?nos? len nedávno a tak je pochopite?né, ?e výmena v?etkých kusov e?te nejaký ten ?as potrvá. To v?ak znamená ve?ké riziko a v?etci majitelia chybnej Note 7-ky by mali by? na pozore.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Napriek tomu, ?e je téma okolo vybuchujúcich smartfónov Samsungu v poslednej dobe zna?ne medializovaná, nájde sa ve?ké percento ?udí, ktorí jednoducho nie sú dostato?ne obozretní. Presne do tejto skupiny ?udí zrejme patrí aj Nathan Dornacher z americkej Floridy. Chudák Nathan si kúpil túto horúcu novinku iba pred 4 d?ami, no ak by vedel, ?o mu Note 7-ka spôsobí, isto by si jej kúpu dva, tri a mo?no?e aj ?tyrikrát premyslel. Nathan pripojil svoj nový smartfón do autonabíja?ky a následne ho nechal nabíja? v domnení, ?e sa ni? zlé nemô?e prihodi?. Opak bol v?ak pravdou a akumulátor smartfónu opä? vzb?kol, ?o v?ak tentoraz nezanechalo ?kodu len na samotnom zariadení od spolo?nosti Samsung. Treba poveda?, ?e mal Nathan zrejme naozaj zlý de?, ktorý vyústil a? do toho, ?e horiaci phablet dokázal podpáli? aj interiér jeho auta, Jeepu Grand Cherokee.

Samsung Galaxy Note 7 64GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

exploded-note-7

Najdôle?itej?ie je, ?e vnútri v aute alebo v jeho bezprostrednom okolí sa v tej dobe nenachádzala ?iadna osoba a tým pádom nedo?lo k ?iadnemu po?kodeniu na zdraví. Kým v?ak Nathan spozoroval, ?e jeho auto pohlcujú plamene, u? bolo zna?ne neskoro na jeho prípadnú záchranu. Na druhú stranu v?ak poistné kryje celú cenu zhoreného automobilu, no ne??astný Ameri?an tvrdí, ?e do svojho vozidla investoval ve?kú kôpku pe?azí na dodato?né úpravy. Nathan ?alej tvrdí, ?e bol dlhoro?ným priaznivcom a podporovate?om Samsungu, no po tejto skúsenosti viac nechce produkty juhokórejského giganta vidie?. K tomuto prípadu sa vyjadrila aj samotná spolo?nos? Samsung.

?Vieme o probléme, ktorý sa prihodil pánovi Dornacherovi a v sú?asnosti jeho prípad pre?etrujeme. Na?ím prvoradým cie?om bola, je aj bude bezpe?nos? na?ich zákazníkov. Práve preto sme zaviedli výmenný program, pri ktorom bude v?etkým majite?om chybná Note 7-ka vymenená za novú. Touto cestou by sme tak chceli po?iada? na?ich ctených zákazníkov, aby neváhali a ?o najskôr vyu?ili mo?nos? výmeny tejto nebezpe?nej verzie smartfónu.?

Na záver u? iba dodáme, ?e vec je stále vo fáze vy?etrovania a nie je oficiálne potvrdené, ?i vzb?knutie automobilu skuto?ne zaprí?inil phablet od Samsungu, no zatia? tomu v?etko nasved?uje.

TIP: Ako mô?u pou?ívatelia Galaxy Note 7 zisti?, ?i ich zariadenie obsahuje nebezpe?nú batériu?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
67%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]