Samsung aj Microsoft majú svoje vlastné rie?enia na premenu smartfónu na po?íta?. Samsung ho predstavil len nedávno pod názvom DeX a Microsoft má svoj re?im Continuum u? dlh?iu dobu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ktoré je v?ak lep?ie? Premena smartfónu na po?íta? sa prekvapivo podarila lep?ie Samsungu. DeX síce e?te nie je dokonalé, nako?ko vy?aduje aplikácie podporujúce zobrazenie na vä??ích displejoch, no stále je lep?ie ako rie?enie od Microsoftu. Continuum vyvíja spolo?nos? u? dva roky a stále obsahuje ve?ké obmedzenia. Pred dvomi rokmi to mo?no vyzeralo ako budúcnos?, ale nakoniec sa Continuum úspechu nedo?kalo. Microsoft do? toti? stále nezakomponoval úplne základnú funkciu, ktorou je zobrazovanie aplikácií v oknách. ?al?ím dôvodom jeho neúspechu je aj ve?mi malé mno?stvo aplikácií vo Windows Store s podporou tejto funkcie.

Na druhej strane máme DeX, ktoré vyzerá o nie?o s?ubnej?ie. Momentálne so Samsungom pracuje Adobe a Microsoft, aby priniesli svoje aplikácie v podpore pre ve?ké displeje. Rovnako ako vyzerá Word, Excel ?i PowerPoint v Continuum, tak bude vyzera? aj v DeX. Obrovským nedostatkom re?imu Continuum je ale mo?nos? práce iba s jednou aplikáciou sú?asne. Samsung si rad?ej vyvinul vlastný systém zobrazovanie aplikácií v oknách a tomuto nedostatku sa tak vyhol. Je ?okujúce, ?e práve Microsoft, ktorý priniesol ?okná? pre masy, stále neimplementoval túto mo?nos? do re?imu Continuum.

dex
zdroj fotografie: Samsung

nenechaj si ujs?
Samsung Galaxy S8 a S8+ oficiálne: Smartfónová revolúcia v podaní Samsungu

DeX tie? nie je zatia? dokonalé a je ve?mi diskutabilné, ?i ho nejaký úspech ?aká. Stále toti? pou?ívate? nezíska reálny desktopový zá?itok, ale iba mobilné aplikácie roztiahnuté na vä??í displej. Mô?e? pou?íva? my?, klávesnicu, monitor, av?ak vä??ina aplikácií aj tak nepodporuje klávesové skratky a iné funkcie, ktoré si na po?íta?i ?i Macu vychutnáme bez problémov. Okrem Samsungu a Microsoftu existujú ?al?ie spolo?nosti, ktoré by sa neskôr mohli zapoji? do súboja o premenu smartfónu na po?íta?.


zdroj fotografie: Samsung

Apple je momentálne iba v ?tádiu patentu a Google plánuje zlú?i? Android s ChromeOS. Tým pádom by mohla by? dostupná premena smartfónu na po?íta? nielen pre vybraných, ale rovno pre milióny Android pou?ívate?ov. Akú budúcnos? ?aká táto funkcia, zatia? nemô?eme s presnos?ou poveda?, no ve?a závisí aj od pou?ívate?ov. A najmä to, ?i budú ochotní uprednostni? svoj smartfón na desktopové ú?ely pred klasickým po?íta?mi a notebookmi, ktoré sú na to u? desiatky rokov predur?ené.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.