Recenzia | Xiaomi Mi Pad 2 s Windows 10: Plnohodnotná náhrada za notebook?

banner-mi-pad-2
Xiaomi sa po nieko?kých rokoch výroby smartfónov zapojilo aj medzi výrobcov tabletov, ktoré v sú?asnosti nie sú a? tak populárne. Prvú generáciu tabletu Mi Pad Xiaomi predstavilo v marci roku 2014 a v tej dobe i?lo o nadupaný tablet s nízkou cenou. Jeho druhá generácia, Xiaomi Mi Pad 2, priniesla nieko?ko vylep?ení, pri?om nízku cenu si zachováva. Xiaomi tentokrát v?ak okrem klasickej Androidovej verzie, ktorej recenziu nájdete na na?om webe, na trh prinieslo aj verziu s plnohodnotným opera?ným systémom Windows 10.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Xiaomi Mi Pad 2 s najnov?ou verziou populárneho Windowsu zavítal aj do na?ej redakcie a v?aka kolegom z iBuygou.com sme mali toto zariadenie mo?nos? podrobi? testom. Ke??e obe verzie majú spolo?né v?etko okrem opera?ného systému, v tejto recenzii sa zameriame na tie najhlavnej?ie rozdiely. Po?me na to.

K?ú?ové ?pecifikácie Xiaomi Mi Pad 2 (Windows 10):

 • V?eobecné: Wifi
 • Rozmery a váha: 200,4 x 132.6 x 7 mm, 322 g
 • Displej: 7,9?, kapacitná IPS LCD obrazovka s rozlí?ením 2048 x 1536 pixelov, Multitouch, 326 ppi, Gorilla Glass 3
 • ?ipset: Intel Atom x5-Z8500 (64 bit)
 • CPU: ?tvorjadrový 2,24 GHz
 • GPU: Intel HD Graphics
 • RAM: 2 GB
 • OS: Windows 10
 • Pamä?: 64 GB (pre pou?ívate?a dostupných 47 GB)
 • Fotoaparát: 8 MPx, f/2.0, autofocus
 • Predný fotoaparát: 5 MPx
 • Video kamera: [email protected] fps
 • Konektivita: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, USB Type-C, OTG, ?tandardný 3.5mm audio jack
 • Batéria: 6190 mAh
 • Ostatné: minimalizácia aplikácií, multitasking, akcelerometer, informa?ná dióda, kompas, gyroskop, rýchle nabíjanie

Xiaomi Mi Pad 2 16GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>
Výkon a pamä?

Dobre optimalizovaný systém spraví ve?a

Xiaomi Mi Pad 2 na trh pri?iel so ?tvorjadrovým Intel procesorom Atom x5-Z8500 (Cherry Trail) s maximálnou taktovacou frekvenciou 2,24 GHz. Xiaomi svojich fanú?ikov mierne sklamalo pou?itím len 2 GB RAM pamäti, ?o sa v prípade Android verzie odzrkadlilo nie práve najplynulej?ím multitaskingom. Spolu s procesorom prichádza aj grafický ?ip Intel HD Graphics. Aj ke? stále ide o mobilný procesor, Windows 10 na ?om ??lape? prekvapivo dobre. Práca v systéme je ve?mi rýchla a pohodlná, taktie? prepínanie medzi spustenými aplikáciami.

xiaomi mi pad 2 windows 10 recenzia (9)
Je pochopite?né, ?e hardvér pou?itý v Mi Pad 2 nemô?e zvláda? náro?né Windows programy alebo hry ako be?né desktopové po?íta?e. Osobne som v?ak na tablete otestoval plnú verziu programu Adobe Photoshop, ktorý je náro?ný najmä na výkon procesora a grafiky. Zapnutie trvalo krat?ie ako klasickom PC, no následné vytvorenie nového obrázka zasa o nie?o dlh?ie. Po malej chvíli a na?ítaní celého programu do pamäte u? be?alo v?etko plynulo a klasické úpravy obrázkov vo Photoshope tablet bez problémov zvládne. Xiaomi Mi Pad 2 zvláda aj hry ako sú Warcraft 3, LoL a Counter Strike Go ?i Need For Speed Shift 2 Unleashed zvládne na najni??ích detailoch. Pre pohodlné hranie je, samozrejme, potrebná my? a klávesnica, ktorú pripojíte pomocou USB OTG funkcionality alebo cez Bluetooth.

Hra Rozlí?enie Detaily Namerané fps
Need For Speed Shift 2 Unleased 800 x 600 Najni??ie detaily 24 fps
Counter Strike Global Offensive 640 x 480 Najni??ie detaily 25 fps
League of Legends  1024 x 768 Ni??ie detaily 25 – 40 fps

xiaomi mi pad 2
Mi Pad 2 som podrobil aj nieko?kým benchmarkom, aby bolo mo?né jeho výkon porovna? napríklad s be?ným PC. Za?al som benchmarkom AnTuTu a výsledok ma milo prekvapil. V niektorých prípadoch je toti?to vy??í ako v prípade verzie s Androidom. V?etky benchmarky nájdete ni??ie.

TIP: Pre zobrazenie hodnôt prejdite my?ou ponad graf.

Po stránke vnútornej pamäte ponúka Mi Pad 2 s Windowsom 64 GB vnútorné úlo?isko, z ktorého je po prvom zapnutí dostupných pribli?ne 47 GB. Po asi dvoch tý?d?och testovania mi v tablete zostalo len 4 GB vo?ného miesta, pri?om ?iadnu hudbu, filmy alebo iné multimédiá som v tablete ?neskladoval?. Aby sa z Mi Padu 2 stala plnohodnotná náhrada za PC / notebook, pamäte by potreboval ove?a viac. Alternatívnym rie?ením by mohlo by? pripojenie externého HDD cez redukciu, ke??e tablet OTG plne podporuje.

xiaomi mi pad 2 windows 10 recenzia (3)xiaomi mi pad 2 windows 10 recenzia (7)

Opera?ný systém

Windows 10 prekvapuje

Ur?ite mi niektorí z vás dáte za pravdu, ?e Android tablety sú v dne?nej dobe u? takmer nevyu?ite?né, ke??e v?etku prácu zvláda u? aj vá? smartfón. Tablety s Androidom sú vä??inou pou?ite?né na multimediálnu zábavu a ako potenciálna náhrada za vá? notebook vä??inou neposlú?ia. Presným antonymom tohto je Widnowsová verzia tabletu Xiaomi Mi Pad 2. Tá Androidová si v na?ej recenzii a? neviedla práve najlep?ie a na trhu má ur?ite ve?a konkurentov. Nain?talovaním plnohodnotného Windows 10 do Mi Pad 2 sa situácia úplne mení. Vyu?ite?nos? krásneho kusu hardvéru, akým Xiaomi Mi Pad 2 je, stúpla o poriadny kusisko a dovolím si poveda?, ?e v?aka novému opera?nému systému tablet nabral nový dych.

xiaomi mi pad 2 windows 10 recenzia (4)
Po?as testovania som mal k dispozícii Bluetooth my?, klávesnicu a originálne puzdro od Xiaomi, ktoré poslú?i aj ako stojan pre tablet, ?o robilo pou?ívanie tabletu ove?a pohodlnej?ím a príjemnej?ím. Ak máte doma len stolový PC alebo ?a?ký notebook, ktorý sa nepohodlnene prená?a, a v práci ?i v ?kole si potrebujete ob?as nie?o vyrie?i?, s ?Windowsáckym? Mi Pad 2 to hravo zvládnete. Ke??e ide o plnohodnotný Windows 10, ktorý be?í aj na va?om PC ?i notebooku, do tabletu je mo?né nain?talova? priam v?etko. Osobne som vyskú?al hne? nieko?ko programov ?i hier.

DSC_0404

Tabletová verzia systému

Po prvom spustení tabletu vás ?aká výber jazyka, kde budete ma? len pár mo?ností ? anglický a nieko?ko ?ínskych jazykov. Ke??e ide o Windows, slovenský, ale aj akýko?vek iný jazyk je mo?né do systému doin?talova?. Preklad síce nie je 100-percentný, no svoj ú?el splní. Xiaomi Mi Pad 2 sa po úvodnom ?tarte zapol v tzv. ?tabletovom re?ime?, ktorý ponúka len známe dla?dice. V nastaveniach v?ak jednoducho prepnete na klasickú, desktopovú verziu. Teraz u? si mô?ete za?a? prispôsobova? vlastnú pracovnú plochu.

xiaomi-mi-pad-2-win-10-recenzia-1
Ur?ite vás zaujíma, ?o sa stalo s kapacitnými tla?idlami pod displejom. Tie aj v tomto prípade stále fungujú, no ka?dé plní rozdielnu funkciu. Tla?idlo domov slú?i na otvorenie ?tart menu, tla?idlom menu/multitasking zapnete vyh?adávanie v systéme a tla?idlo spä? si svoju ?rolu? zachovalo. Tla?idlo napájania stále funguje ako zaputie/vypnutie zariadenia. V prípade, ?e tablet nebudete dlh?ie pou?íva?, tla?idlom napájania ho mô?ete uspa? alebo vypnú?. Pri klasickom uspaní sa mi v?ak párkrát stalo, ?e tablet sa samovo?ne prebudil a kým som ho z ta?ky opä? vybral, ubudlo nieko?ko percent batérie. Vzh?adom na rýchle spustenie systému je rozumnej?ie tablet vypína?.

U?ívate?ské prostredie Windowsu 10 ur?ite poznáte, a tak sa mu nejak ?peciálne venova? nebudem. Zamieram sa skôr na jeho optimalizáciu, ktorá je na ve?mi dobrej úrovni, ?o sa odzrkad?uje na plynulom otváraní zlo?iek a programov. Celkovo je systém sám o sebe naozaj dobre odladený. Zaváhania som poci?oval pri viacero spustených programoch naraz ? Chrome, Skype, Photoshop, Spotify, Microsoft Word. V tejto situácii sa Mi Pad 2 zapotil, ?o dával najavo okrem zvy?ujúcej sa teploty na zadnej strane v okolí fotoaparátu aj pomal?ími reakciami. Musíme v?ak bra? do úvahy, ?e vo vnútri tabletu sa nachádza stále len mobilný procesor a pomerne malá RAMka. Zvý?enie teploty budete poci?ova? aj pri nabíjaní, no ni? hrozné to nie je a v?etky hodnoty sú v norme.

Výdr? batérie

Windows ?papá? ve?a

6190 mAh batéria sa mô?e zda? ako dostato?ná, no v skuto?nosti ide len o priemernú hodnotu. Batéria musí napája? ve?ký displej s jemným rozlí?ením a v prípade tejto verzie tabletu aj ?hladný? Windows 10, ktorý si pýta poriadnu dávku energie. Výdr? batérie je síce vy??ia ako v prípade klasických notebookov, no oproti Androidovej verzii Mi Padu 2 je o nie?o hor?ia.

Pri vyu?ívaní tabletu pri pracovanej ?innosti, ktorá zah??ala pripojenie k internetu prostredníctvom WiFi, vybavovanie pracovných e-mailov, ?asté prehliadanie internetu cez Chrome, takmer neustále spustené programy Adobe Photoshop a Microsoft Word, sa výdr? batérie v priemere pohybovala okolo 7 hodín. V ?ase, ke? som tablet nepou?íval, bol v re?ime spánku. Jeden pracovný de? by mal tablet zvládnu? na jedno nabitie, no samozrejme zále?í od náro?nosti pou?ívania. Ak v?ak výdr? porovnávame s notebookmi, len máloktoré dosahujú takúto výdr?. V prípade hrania hier sa výdr? zastavila na 2-3 hodinách. Následné nabitie tabletu z 15% na 90% zaberie a? 2 hodiny a 30 minút.

Multimédiá & konektivita

Perfektné stereo repro a jeden USB konektor

DSC_0575
Ako ste sa u? ur?ite do?ítali v recenzii na Android verziu Mi Padu 2, tablet poskytuje perfektný multimediálny zá?itok. Dvojica stereo reproduktorov na zadnej strane ohúri ve?mi kvalitným zvukovým výstupom, ktorému nechýbajú vý?ku ani basy. Na 7,9? displeji s jemným rozlí?ením a nádhernými farbami si naplno vychutnáte FullHD filmy. Ur?ite nesklame ani zvukový výstup cez 3,5 mm audio jack.

xiaomi mi pad 2 windows 10 recenzia (8)
Mi Pad 2 po stránke konektivity disponuje WiFi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetoothom 4.1 a jedným USB Type-C konektorom. Nesmie chýba? ani OTG funkcionalita, v?aka ktorej k tabletu pripojíte my?, klávesnicu, USB k?ú? ?i akýko?vek externý disk. Ke??e Mi Pad 2 obsahuje len jeden USB konektor, v prípade vyu?ívania viacerých USB periférií si budete musie? dokúpi? jednak príslu?nú OTG redukciu a tie? USB hub. Ke??e tablet be?í na plnohodnotnom Windows 10 systéme, po pripojení k akémuko?vek inému PC sa tablet za?ne nabíja?, netvári sa u? ako pamä?ové médium. Pre prenos súborov medzi PC a tabletom budete tak potrebova? OTG redukciu a nejaké externé pamä?ové médium.

xiaomi mi pad 2 windows 10 recenzia (1)

Záver

Xiaomi Mi Pad 2 s Windows 10: Plnohodnotná náhrada za notebook?

Po skúsenosti s Androidovou verziou tabletu Xiaomi Mi Pad 2 som mal zmie?ané pocity. Na jednej strane perfektné kon?truk?né spracovanie, nádherný displej, decentný výkon ?i stereo reproduktory, na druhej strane nedotiahnutý opera?ný systém. Xiaomi Mi Pad 2 vo verzii s Windowsom 10 si zachováva v?etky dobré vlastnosti jeho Androidového brata, pri?om prichádza s jednou radikálnou zmenou ? skvelým opera?ným systémom, v?aka ktorému tablet naberá nový dych.

xiaomi mi pad 2 windows 10 recenzia (5)
Plnohodnotný opera?ný systém Windows 10 robí zo Xiaomi Mi Pad 2 potenciálnu náhradu vá?ho stolového po?íta?a, prípadne notebooku. Vzh?adom na pou?itý procesor, grafický ?ip a kapacitu RAM pamäte ne?akajte nadupanú hernú ma?inu. Mi Pad 2 je skôr perfektný pracovný a zárove? mutlimediálny tablet, ktorý je v?aka svojej tenkej kon?trukcii ve?mi ?ahko prenosný. Ak teda ?asto cestujete, ?i u? na výlet alebo slu?obnú cestu, ste ?tudentom alebo nenáro?ným pou?ívate?om a potrebujete vybavi? pracovné zále?itosti, Mi Pad 2 Windows 10 bude skvelou vo?bou.

xiaomi-mi-pad-2-windows-10-v-redakcii-nahlad
Najvä??iu nevýhodu vidím v kapacite vnútornej pamäte, ktorú po pár tý?d?och nebudete ma? problém zaplni?. Aj na to v?ak existuje rie?enie. Navy?e, pri poh?ade na cenu je toto negatívum ur?ite odpustite?né. Xiaomi Mi Pad 2 s Windows 10 si mô?ete zakúpi? v e-shope iBuygou.com za cenu 243 ?.

+Plusy -Mínusy
+Plnohodnotný Windows 10 -64 GB pamä? nemusí sta?i?
+Výborná optimalizácia OS -Neu?kodila by vä??ia RAM pamä?
+Potenciálna náhrada za PC / notebook
Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
33%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
17%
Neznášam to
0%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]