Recenzia | Finow X5: Konkurent pre No.1 D5 v nejednom smere

Finow-X5-hodnotenieS inteligentnými hodinkami s plnohodnotným Androidom sa v poslednej dobe akoby roztrhlo vrece. Výrobcovia sa predbiehajú v tom, kto bude ma? kraj?í dizajn, viac pamäte RAM, ?i kto predstaví lacnej?ie hodinky. Výsledkom tohto súperenia boli napríklad smartwatch No.1 D5, ktorých recenziu sme vám priniesli naposledy. Tento raz sme testu podrobili inteligentné hodinky Finow X5.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na Facebooku, Google+ a Instagrame!

K?ú?ové ?pecifikácie Finow X5:

 • V?eobecné:
  • GSM (2G): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
  • HSPA (3G) 2100 MHz
 • Rozmery a váha: 200 x 46 x 13 mm, 91,5 g
 • Displej: 1,4?, AMOLED obrazovka s rozlí?ením 400 x 400 pixelov, 404 ppi
 • ?ipset: MediaTek MT6572
 • CPU: dvojjadrový ARM Cortex-A7 (32-bit), takt 1 GHz
 • RAM: 512 MB
 • OS: Android 4.4.2 (KitKat), grafická nadstavba WatchOS 2.0
 • Pamä?: 4 GB (pre pou?ívate?a dostupných 0,6+2,18 GB)
 • Konektivita: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot, Bluetooth 4.0, microUSB 2.0, GPS s AGPS
 • Batéria: 450 mAh
 • Ostatné: minimalizácia aplikácií, multitasking, 54 ciferníkov, sníma? srdcového tepu (kontinuálny)

Finow X5 najvýhodnej?ie kúpite v e-shope Gearbest.com

Balenie

Dok ktorý dr?í bez problémov

finow-x5-recenzia (33)
Smartwatch Finow X5 prichádzajú v nadpriemerne ve?kej krabi?ke. Na prednej strane nájdeme obrys hodiniek. Na bo?nej strane sú iba stru?né ?pecifikácie a okrem nich je celý zvy?ok krabi?ky biely. Napriek svojej ve?kosti v nej nájdeme iba základné príslu?enstvo potrebné pre pre?itie. Toto zah??a samotné hodinky, nabíjací dok, USB kábel, skrutkova? a manuál. Kvalitou na m?a urobil dobrý dojem hlavne nabíjací dok, ktorý sa dr?í hodiniek naozaj pevne ako klie??. Práve nabíjanie je Achillovou pätou mno?stva hodiniek. Rovnako bez problémov pasuje pribalený skrutkova?.

Kon?trukcia a dizajn

Tri hardvérové tla?idlá poskytujú zvý?ený komfort pri ovládaní.

finow-x5-recenzia (30)
Ako prvé si pri poh?ade na X5 pou?ívate? v?imne netradi?ne ve?ký AMOLED displej, ktorý ocení predov?etkým pri no?nom pou?ívaní. Ten dominuje prednej strane hodiniek a je vsadený do ?ahkého kovového rámu. Okolo hrán skla je rám mierne zo?ikmený, ale hodinky si aj napriek tomu zachovávajú nezanedbate?né mno?stvo ostrých hrán. Na ?avej strane si na?iel svoje miesto mikrofón, ktorý slú?i predov?etkým na hlasové hovory.

Pravá strana obsahuje a? 3 hardvérové tla?idlá, ktoré poskytujú ove?a vä??í komfort pri ovládaní. Tri tla?idlá sú v porovnaní s jedným tla?idlom a so stovkami gest, ako napr. chodi? s prstom po displeji zo strany na stranu, ove?a prijate?nej?ím rie?ením. Najvy??ie umiestnené tla?idlo slú?i ako tla?idlo spä?. Hne? pod ním nájdeme tla?idlo napájania, ktoré slú?i zárove? ako tla?idlo domov. V?etko potrebné u? máme, tak ?o je teda posledné tla?idlo? Na po?udovanie jeho oby?ajné stla?enie nevykoná ?iadnu akciu. Ke? v?ak dlh?ie podr?íte, hodinky za?nú vytá?a? „núdzové ?íslo“, ktoré je mo?né nastavi? v nastaveniach. Mô?eme ho teda chápa? ako akúsi rýchlu vo?bu.

E?te zaujímavej?ia je v?ak zadná strana, ktorú tvorí otvárate?ný zadný kryt vyrobený z kovu. Kryt je k zvy?ku tela prichytený 4 malými skrutkami, do ktorých presne zapadá pribalený skrutkova?. Nájdeme tam aj ?peciálne výrezy, v ktorých sú umiestnené piny pre nabíjanie a senzor tepovej frekvencie. Pod otvárate?ným krytom z nehrdzavejúcej ocele nájdeme slot pre nanoSIM kartu.

K uchyteniu na ruke slú?i ko?ený remienok, ktorého spodná strana je umelá a nevstrebáva kvapaliny. Remienok je mo?né v prípade potreby vymeni?, ale treba bra? v úvahu, ?e je v ?om umiestnená anténa, ktorú je potrebné premiestni? do nového ?peciálneho remienka. Kvôli anténe je remienok výrazne hrub?í a obsahuje nepohyblivé k?by. Remienok je nastavite?nej d??ky v rozsahu 17 a? 21 cm.

Displej

Lep?ie to ani nemô?e by?

finow-x5-recenzia (10)
Hlavnou prednos?ou smartwatch Finow X5 je ich ú?asný AMOLED displej s vysokou jemnos?ou 404 ppi. To bolo dosiahnuté pou?itím, na hodinky trochu ve?kým, 1,4″ displejom s rozlí?ením a? 400 x 400 pixelov. Pre porovnanie, FullHD displej s uhloprie?kou 5,5″ dosahuje jemnos? iba 400 ppi. Pixely sú vo?ným okom nerozoznate?né a obraz je nádherne ostrý. V?aka kon?trukcii AMOLED displeja je ve?mi výhodné pou?íva? ciferníky s ?iernym pozadím. Nielen, ?e ?ierna je pri AMOLED displeji naozaj ?ierna, ale zárove? displej pri jej zobrazovaní nespotrebováva ?iadnu energiu. Táto technológia je známa aj sýtymi farbami.

finow-x5-recenzia (9)
Tieto farby si zachovávajú svoje kvality aj pri vä??ine pozorovacích uhlov, zmenám v odtie?och podliehajú a? pri ve?mi extrémnych uhloch. Aj napriek výbornému hardvéru, prichádza ve?ké sklamanie vo forme softvéru, ktorý ho ovláda. Rozsah jasu displeja je ve?mi malý. Na druhú stranu nemusíte stále meni? jas a sta?í osta? na minimálnej hodnote, ktorá je sama o sebe dos? silná. Pri pou?ívaní v noci je mo?né z obchodu Play stiahnu? ve?a aplikácii, ktoré doká?u vyu?i? vlastnosti AMOLED displeja na zní?enie jasu.

Výkon a pamä?

Pre smartwatch to sta?í

finow-x5-recenzia (15)
Smartwatch Finow X5 obsahujú pod kapotou 2 jadrový ?ipset MT6572 od Mediateku s taktom 1 GHz. Toto spolu s 512 MB RAM poskytuje dostatok výkonu pre plynulý beh opera?ného systému, ba dokonca aj nejaký ten základný multitasking. Vstup do multitaskingového menu je umiestnený ako posledná polo?ka v zozname aplikácií.

?ipset má iba 32-bitovú architektúru, ?o je v?ak posta?ujúce pre plynulý chod vä??iny aplikácií. O vykres?ovanie grafiky sa stará grafický ?ip Mali-400MP. Aj ke? nezvládne vykres?ova? 3D grafiku, hodinky zvládnu jednoduché, nenáro?né hry. Najvä??ím kame?om úrazu pri týchto hodinkách je rozdelený diskový priestor a to 600 MB pre aplikácie a 2,18 GB pre dáta. Nevýhodou je absencia slotu pre microSD karty, ktorý by dokázal aspo? ?iasto?ne tieto nedostatky kompenzova?. Výsledkom tohto vybavenia sú hodinky, ktoré sa doká?u zapnú? za 44 sekúnd a vypnutie im nepotrvá viac ne? 16 sekúnd.

 


TIP: Pre zobrazenie hodnôt prejdite kurzorom ponad graf.

Opera?ný systém

Nadstavba WatchOS 2.0

finow-x5-recenzia (16)
Finow X5 prichádzajú s opera?ným systémom Android 4.4.2 a nenáro?nou grafickou nadstavbou WatchOS 2.0. Výrobca kládol ve?ký dôraz na to, aby v hodinkách neboli zbyto?né aplikácie. Zo za?iatku do?iel a? tak ?aleko, ?e predin?talovaná verzia nadstavby, ktorá bola na hodinkách po ich príchode, neobsahovala Google Play. ?asom v?ak vy?la aktualizácia, ktorú je nutné manuálne stiahnu? a následne nahra? do hodiniek pomocou programu SP Flash Tool. V novej verzii od 14. apríla u? Google Play exituje. Spolu s ním tam nájdeme aj 54 rôznych ciferníkov + nieko?ko, ktoré sa dajú dodato?ne doin?talova?.

Predin?talovaných aplikácií naozaj nie je ve?a a ide len o najnutnej?í základ potrebný na pre?itie, zah??ajúci aplikáciu Telefón na volanie, Odosielanie SMS správ, Kontakty, Nastavenia, Zdravie, Hudba, Budíky, Weather, Záznam zvuku, Watch Helper, AppStore, Barometer, Prehliada?, Kalendár, Prevzatia, Správca súborov a Obchod Play. Zvy?ok je mo?né nain?talova? z obchodu Play.

Systémové aplikácie sú svojím dizajnom a rozmiestnením ovládacích prvkov výborne optimalizované pre okrúhly dotykový displej. To v?ak u? nemô?em poveda? o aplikáciách, ktoré nájdeme v Google Play. Niektoré je mo?né pou?íva? bez vä??ích problémov, iné majú k?ú?ové ovládacie prvky mimo zorného po?a a nie je mo?né ich pou?íva?. Podrobné informácie o kompatibilite známych aplikácii nájdete v recenzii na hodinky No.1 D5.

Predvolený systémový launcher je zlo?ený z 5 obrazoviek, kde na prvej nájdeme notifikácie. Druhá obrazovka, ktorá je tie? domovskou obrazovkou, obsahuje volite?ný ciferník. Hudobný prehráva? nájdeme na 3. obrazovke. Pre rýchly prístup k svojim ?portovým výkonom vám sta?í 4. obrazovka. Posledná obrazovka obsahuje predpove? po?asia na základe vá?ho výberu domovského mesta v aplikácii Weather.

Ak by sa vám predvolený launcher nepá?il, v prípade núdze hodinky doká?u prija? bez vä??ích problémov aj iné launchery, ktoré je mo?né stiahnu? z Obchodu Play.

Rozlo?enie nastavení sa výrazne lí?i od toho, ako sme zvyknutí z ?istého systému Android. Dokonca boli niektoré menej dôle?ité polo?ky z nastavení odstránené. Chví?u potrvá, ne? sa v nich zorientujete, ale nakoniec si na to ur?ite ?ahko zvyknete. Ako sme pri systéme Android zvyknutí, podporuje sloven?inu. Pri Finow X5 to v?ak nie je úplne tak a pri niektorých prvkov je mo?né pocíti? chyby strojového prekladu, ako napríklad loading -> nakladám.

finow-x5-recenzia (20)

Ak sa budete chcie? pripoji? na WiFi, ktorej heslo je dlh?ie ne? 20 znakov, musíte nain?talova? inú aplikáciu, ktorá vás na WiFi pripojí, preto?e maximálna d??ka textového po?a v nastaveniach je 20 znakov.

 FinowX5-05
Testom neunikol ani krokomer ?i sníma? tepovej frekvencie. Pri behu sú výsledky (647 krokov) podobné s mechanickým krokomerom (644 krokov) a tie? so Xiaomi MiBand 2 (641 krokov). Hodinky podporujú kontinuálne snímanie tepovej frekvencie, ?o znamená, ?e doká?u mera? tep po?as dlh?ieho ?asového úseku a priebe?ne to zobrazova? na displeji. Pri porovnaní s Mi Band 1S obstál krokomer vo Finow X5 lep?ie, neskákal a ukazoval podobné hodnoty v reálnom rozsahu, zatia? ?o Mi Band 1S výrazne skákal medzi jednotlivými meraniami. Ob?as sa v?ak dokázali zhodnú?.

FinowX5-07

Výdr? batérie

Ve?mi ?ahko ovplyvnite?ná


finow-x5-recenzia (31)
Nabíjanie Finow X5 je sprostredkované pomocou  spomínaného magnetického doku, ktorý sa bez problémov pevne „prisaje“ na hodinky a nabíjanie prebieha bez problémov. Z 15% na 90% dobijete hodinky za 1 hodinu a 21 minút, ?o je na smartwatch celkom dlhá doba. Na jedno nabitie hodinky vydr?ia a? 2 dni, ak nepou?ívate Bluetooth, Wifi ani automatické prebudenie. Zapnutím Wifi doká?ete zní?i? výdr? a? na 4 hodiny. Bluetooth je menej náro?ný a hodinky s ním vydr?ia 1 de?. Výdr? vám pomô?u predl?i? aj vstavené úsporné funkcie, ktoré je mo?né zapnú? v nastaveniach.

Multimédiá

Na hodinky prekvapivá výbava

finow-x5-recenzia (23)
Je zaujímavý pocit hovori? o hodinkách ako o multimediálnom zariadení, no je to skuto?ne tak. Ultrajemný AMOLED displej podáva výborne farby pri ka?dom uhle. To dop??a aj celkom slu?ný zvuk zo zadného reproduktora. Basy od neho síce ne?akajte, ale hanbi? sa za? nemusíte. V prípade núdze sta?í pripoji? Bluetooth reproduktor alebo Bluetooth slúchadlá a vá? multimediálny zá?itok v MHD-?ke naberie úplne nový rozmer. ?o v?ak multimediálny potenciál tohto zariadenia obmedzuje, je jeho malá pamä?. Do 2 GB ve?a filmov bez predchádzajúceho zmen?enia nedostanete. Výbornou alternatívou mô?e by? napríklad aplikácia Youtube, ktorá nevy?aduje a? tak ve?a priestoru na disku.

Konektivita

Výborná konektivita? Mo?no tak na papieri.

FinowX5-09
Po stránke konektivity majú hodinky mo?nos? za?iari?. Výrobcovia v?ak e?te nemajú to?ko skúseností ako s týmto potenciálom zaobchádza?. Navonok vás ur?ite zaujme podpora 2G/3G konektivity. V praxi to v?ak vyzeralo, ?e som bol vä??inu d?a nedostupný, lebo hodinky nedokázali zachyti? dostato?ný signál ani v meste. ?al?ím prvkom týchto hodiniek je GPS, ktoré u? tradi?ne dôkladne testujeme. Aj pri No.1 D5 som v?ak upozor?oval na jav, kedy hodinky nedoká?u na ruke chyti? GPS signál. Ak ich chcete pou?íva? na navigáciu, pripravte si kopu trpezlivosti, preto?e prvý fix mô?e trva? a? 7 minút a hodinky nemô?ete ma? na ruke. Ke? u? GPS signál máte, je stále ve?mi nestabilný a vä??inu ?asu lieta v?ade po okolí.

Pri teste pomocou aplikácie Moje Trasy hodinky pre?li po?as 30 minút 123 metrov. Toto nie je zlý výsledok oproti ich konkurentovi No.1 D5, ktorý pre?iel okolo 200 metrov. Skúsme sa teraz presunú? viac do terénu. Pomocou aplikácie Endomondo sme nechali zaznamenáva? trasu. V tomto prípade je záznam taký nepresný, ?e je ?a?ko identifikova? pôvodnú trasu, a preto som ju zvýraznil ?ltou farbou. V porovnaní s hodinkami No.1 D5 je to ove?a hor?ie.

Hodinky podporujú aj WiFi, ktorej citlivos? je trochu slab?ia ne? pri smartfónoch. Spárovanie so smartfónom prebieha pomocou Bluetooth cez aplikáciu Watch Helper. Tú stiahnete cez QR kód umiestnený v hodinkách. Pomocou nej mô?ete synchronizova? notifikácie vybraných aplikácií, upozorni? na prichádzajúci hovor, prezvoni? si hodinky/mobil v prípade straty, presúva? súbory a odin?talova? aplikácie z hodiniek.

Záver

Finow X5: Konkurent pre No.1 D5 v nejednom smere

finow-x5-recenzia (17)
Aj napriek tomu, ?e hodinky s Androidom sú e?te len „v plienkach“, u? teraz ukazujú svoje kvality. Vy?adujú v?ak e?te trochu viac ?asu na to, aby v nich výrobcovia aplikovali be?né technológie pri smartfónoch, ako sú napr. umiestnenia antén a podobne. Finow X5 ponúka nádherný zá?itok z obrazu v?aka jemnému AMOLED displeju. Výkon je dostato?ný pre chod systému, ktorý je výborne optimalizovaný. Navy?e podpora Google Play z nich robí zariadenie s takmer nekone?nými mo?nos?ami. Google Play v?ak treba dodato?ne doin?talova? pomocou aktualizácie. Z poh?adu konektivity nepredpokladám, ?e by dokázali nahradi? smartfón v odvetviach ako je volanie, ?i GPS. Oboje majú slabý signál, ktorý vás mô?e v prípade núdze ?ahko sklama?.

Finow X5 najvýhodnej?ie kúpite v e-shope Gearbest.com

+ Plusy  – Mínusy
+ AMOLED displej – Na ruke nepou?ite?ná GPS
+ Google Play – WiFi heslo maximálne 20 znakov
+ MicroSIM  – Slabý 2G signál
+ Kvalitný nabíjací dok
Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]