Recenzia | No.1 D5: Plnohodnotný smartfón v tele hodinek

no-1-d5-hodnotenie2Spolo?nos? No.1 sa zameriava na tvorbu inovatívnych smartwatch a tie? obrnených smarfónov. Ide teda o menej preplnené a ?pecifické trhy. Zatia? ?o v?etci vyrábajú hodinky za 20 ?, ktoré majú uzavretý opera?ný systém bez mo?ností in?talácie aplikácii, No.1 vyrobí smartfón v tvare hodiniek. Teda aby som bol presnej?í, ide o smarthodinky s plnohodnotným Androidom 4.4.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Pou?itie plnohodnotného Androidu robí tieto hodinky naozaj výnimo?nými. Oproti tradi?nému Androidu Wear obsahujú ove?a viac aplikácii a prichádzajú tie? s ni??ou cenu. Výnimkou nie je ani prítomnos? sloven?iny, ktorá je kvôli grafickej nadstavbe prispôsobenej na malý displej mierne strojová. Hodinky zárove? obsahujú v?etko, ?o robí smartfón smartfónom. Myslím tým Bluetooth, WiFi, GPS, nanoSIM slot a ove?a ove?a viac.

K?ú?ové ?pecifikácie No.1 D5:

 • V?eobecné:
  • GSM (2G): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
 • Rozmery a váha: 200 x 46 x 13 mm, 79,5 g
 • Displej: 1,3?, IPS obrazovka s rozlí?ením 360 x 360 pixelov, 391 ppi
 • ?ipset: MediaTek MT6572
 • CPU: dvojjadrový ARM Cortex-A7 (32-bit)
 • RAM: 512 MB
 • OS: Android 4.4.2 (KitKat), grafická nadstavba WatchOS 2.0
 • Pamä?: 4 GB (pre pou?ívate?a dostupných 2 GB)
 • Konektivita: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot, Bluetooth 4.0, microUSB 2.0, GPS s AGPS
 • Batéria: 450 mAh
 • Ostatné: minimalizácia aplikácií, multitasking, 39 ciferníkov, sníma? srdcového tepu (kontinuálny)

Balenie

Straty sú povolené

no 1 d5 recenzia (22)
Krabi?ka, v ktorej prichádzajú smartwatch No.1 D5 je malá, vyrobená z lesklého kartónu. Skladá sa z 2 ?astí, jednej vä??ej a druhej men?ej. Vä??ia, vrchná ?as? je tvorená ve?kým nápisom No.1 a gigantickou „jednotkou“ poskladanou z ve?kého mno?stva malých dla?di?iek s aplikáciami. ?pecifikácie si na?li svoje umiestnenie na pravej strane ve?kej ?asti.

no 1 d5 recenzia (21)
Malá ?as?, ktorá sa zasúva do vrchnej, nedostala ?iadnu ?peciálnu potla?. To ?o ju robí ?peciálnou je jej obsah. Po otvorení v nej nájdeme hodinky, nabíjací dok, USB kábel, ochrannú fóliu na displej, malý skrutkova?, manuál ba dokonca 4 náhradné skutky, ktoré je mo?né pou?i? v prípade straty tých, ?o nájdeme u? na hodinkách.

no 1 d5 recenzia (20)

Kon?trukcia a dizajn

Poctivý kus elegantného kovu

no 1 d5 recenzia (12)
Po kon?truk?nej stránke priná?ajú No.1 D5 výborné spracovanie. Telo hodiniek je vyrobené z kovu, ktorý sa mi zatia? nepodarilo po?kraba?, ?o je divné, lebo som s nimi nenarábal v rukavi?kách. Pre?ili dokonca pád zo schodov bez jediného ?kraban?eka. Telo je fakt pevné a odolné, hrany sú mierne zabrúsené, ?o e?te viac dotvára eleganciu inteligentných hodiniek. Displej má uhloprie?ku alebo skôr priemer 1,3″, ?o je 33 mm. Okolo kruhového displeja nájdeme aj ?ierne 2 mm rámiky + 3 mm kovový rámik. Výsledkom je celková ?írka ciferníka 45 mm.

no 1 d5 recenzia (25)
Zo spodnej strany sú hodinky zakryté, ako je to pri normálnych hodinkách zvykom, malým plie?kom kruhového tvaru, ktorý je zaistený 4 malými skrutkami. Pod ním nájdeme slot pre nanoSIM. Otváranie je ?asovo dos? náro?né a jeho uzavretie e?te viac, preto?e skrutky majú tendenciu odlieta? kvôli magnetom, ktoré udr?ujú spojenie s nabíjacím dokom. Na spodnom plie?ku tie? nájdeme 4 piny pre napájací dok a mrie?ku hlavného a jediného reproduktora.

no 1 d5 recenzia (18)
V?etky ovládacie prvky sa presunuli na pravú stranu hodiniek. Ako to u? pri hodinkách býva, ve?mi dôle?itým faktorom výberu je aj remienok. Ten je pri tele hodiniek ve?mi tuhý a netvári sa vymenite?ne. S poh?adom odborného oka vá?ho hodinára by v?ak výmena remienka nemala by? problém. Remienok je vyrobený preva?ne z ko?e. Jeho zadná ?as? je o?etrená, aby nevsakovala tekutiny ako je pot, v?aka ?omu sa zabráni tvorbe tmavých ?kv?n na remienku.

Remienok je celkom tesný, hlavne kvôli tvrdému zahnutiu v k?boch pri displeji a z toho dôvodu ho neodporú?am pre hrubé ruky. D??ka remienka je prispôsobite?ná od 16 do 21 cm. Celkový dojem z dr?ania nezlep?uje ani to, ?e ke? dáte hodinkám náro?nú úlohu, je mo?né pocíti? zmenu teploty na zadnej strane. Nie je to ni? extra výrazné, no pokia? nie je va?e zápästie zvyknuté na teplo, tak vám aj 3°C navy?e doká?u spôsobi? nepríjemné pocity na rukách. Neucítite to a? do chvíle, ke? si spomeniete na tieto riadky.

no 1 d5 recenzia (17)
Dôle?itou sú?as?ou, ktorá k hodinkám patrí, je dok slú?iaci na prenos dát a nabíjanie zariadenia. K hodinkám sa pripojí na spodnú stranu pomocou silného magnetu. Dok je vyrobený z plastu. Na pravej strane nájdeme microUSB konektor. Komunikáciu medzi hodinkami zabezpe?ujú 4 piny, ktoré sú pomerne vo?né a pou?ívanie zariadenia vám mô?u znepríjemni?. Doma si v?ak doká?ete tieto vo?né piny svojpomocne ?ahko spevni? otvorením doku a podlo?ením pinov napríklad kusom papiera.

Displej

Elita vo svojej triede

no 1 d5 recenzia (7)
Smartwatch No.1 D5 obsahujú okrúhly 1,3″ displej s rozlí?ením a? 360 x 360 pixelov. V?aka tomu je jemnos? tohto displeja výborných 391 ppi. Pre porovnanie, 391 ppi je rovnaké ako FullHD displej na uhloprie?ke 5.63″. Mô?em si teda dovoli? poveda?, ?e hodinky obsahujú displej s jemnos?ou podobnou FullHD rozlí?eniu. V?aka tomu je takmer nemo?né rozozna? jednotlivé pixely vo?ným okom. Displej tie? doká?e poda? naozaj vierohodné farby a taktie? disponuje jedným z najlep?ích pozorovacích uhlov. Pri kritických uhloch je na hodinkách takmer nepozorovate?ná zmena farby displeja.

no 1 d5 recenzia (9)
Ni? ale nie je dokonalé a aj displej No.1 D5 hodiniek má svoje muchy. Zobrazovací panel disponuje malým rozsahom minimálneho a maximálneho jasu, ktorý vás v?ak nebude obmedzova? po?as v?edných dní a hodinky poslú?ia svojmu ú?elu. V menu napájania, ktoré vyvoláte podr?aním tla?idla napájania, nájdete iba 3 stupne jasu, no v prípade, ?e máte ?peciálne po?iadavky, v nastaveniach mô?ete jas nastavi? ove?a vä??ím rozsahom. Minimálny jas je trochu vy??í, no pokia? sa nechystáte ?íta? rozsiahle elektronické knihy, ale pou?ijete hodinky len na nastavenie budíka, zapnutie sledovania spánku ?i odpovedanie na poslednú SMS, va?e o?i to pre?ijú bez ujmi.

Výkon a pamä?

Multitasking na hodinkách? V sú?asnosti áno!

no 1 d5 recenzia (13)
Pamätáte si e?te na vá? prvý dvojjadrový smartfón? Ja síce nie, ale ak máte e?te ?ivé spomienky na sekajúci opera?ný systém a pomalé aplikácie, tak na to mô?ete ?iasto?ne zabudnú?. Aj ke? No.1 D5 pohá?a dvojjadrový ?ipset s mierne zastaralými ARM Cortex A7 jadrami s 32-bitovou architektúrou, vo svete hodiniek ide o slu?ného hrá?a. Jadrá sú taktované na 1 GHz a treba si zvyknú? na to, ?e procesor bude vä??inou vy?a?ený na 100%.

O grafický výkon sa postará naozaj lenivá grafika Mali-400 MP, ktorá nezvládne vykresli? ani stredne náro?né hry a vä??inu jednoduchých. O ne?akane pou?ite?ný multitasking sa postará len 512 MB pamäte RAM. Celkovo pôsobí systém neuverite?ne svi?ne a odladene. Systém rovnako neobsahuje vä??inu aplikácií od Google, ?o iné smartfóny áno. To ale neznamená, ?e si ich nemô?ete neskôr doin?talova?.

Celkovo sa ur?ite budete sna?i? ?etri? priestor, nako?ko zo 4 GB ve?kého úlo?iska máte k dispozícii iba 2 GB. Tie je mo?né ve?mi rýchlo zaplni? a ich roz?írenie pomocou microSD karty nie je mo?né, ?o je naozaj na ?kodu. Hodinky nevyprodukujú ve?a tepla, no pokia? nie ste zvyknutí na trochu tepla na zápästí, mô?ete poci?ova? netradi?né emócie spojené s nosením hodiniek.

 


TIP: Pre zobrazenie hodnôt prejdite my?ou ponad graf.

Rýchlos? zapínania hodiniek dosahuje a? 44 sekúnd. Ak v?ak chcete zariadenie vypnú?, potrvá vám to od 12 do 27 sekúnd, ?ím sa tieto hodinky zara?ujú medzi najpomal?ie v zapínaní a vypínaní.

Opera?ný systém

Pou?ite?ný WatchOS 2.0

no 1 d5 recenzia (8)
Opera?ný systém Android 4.4.2 s grafickou nadstavbou WatchOS 2.0 je a? prekvapivo ve?mi svi?ný a rýchly. Systém bol od?ah?ený od ve?kého mno?stva zbyto?ných predin?talovaných aplikácií. Nájdete tam absolútne minimum nevyhnutné na pre?ite. Ak vám nie?o chýba, z Obchodu Play nain?talujete v?etko, po ?om va?e srdce tú?i. Hodinky v základnom stave podporujú a? 39 ciferníkov, no mo?né je ich nain?talova? ove?a viac.

Systémový launcher sa skladá z 5 obrazoviek, prvá zobrazuje notifikácie. Druhá, ktorá je tie? domovská, obsahuje jeden z vy??ie uvedených ciferníkov. 3. obrazovka je prehráva? hudby. ?tvrtá obsahuje malé ?portové nástroje ako je mera? srdcového tepu ?i krokomer. Na záver, po úspe?nom zvolení mesta získate na piatej obrazovke aj predpove? po?asia.

Nain?talované aplikácie sa zobrazia formou zoznamu, ktorý zora?uje aplikácie pod?a najnov?ích. Hne? na za?iatku sú predin?talované aplikácie a po nich prichádzajú tie, ktoré ste si napríklad stiahli z Obchodu Play. Medzi predin?talované aplikácie patria staré známe ako Telefón, Kalendár, Odosielanie správ, Kontakty, Nastavenia, Hudba, Budíky, Prehliada?, Záznam zvuku, Správca súborov a nakoniec aj Obchod Play.

Okrem nich tu nájdeme aj aplikáciu Zdravie, ktorá zastre?uje krokomer a mera? srdcového tepu. Cez aplikáciu Weather si nastavíte mesto, pre ktoré sa vám bude aplikácia zobrazova? po?asie na 5. obrazovke launchera. Watch Helper zastre?uje kompletnú komunikáciu medzi hodinkami a va?ím smartfónom. AppStore je aplikácia, pomocou ktorej si mô?ete stiahnu? ?al?ie aplikácie, ktoré v Google Play nenájdete. Barometer nie je po?ítadlo vami nav?tívených barov za noc, ale ide o aplikáciu zobrazujúc v?aka údajom o polohe z GPS a WiFi zobrazí okolitý tlak vzduchu a nadmorskú vý?ku.

SAMSUNG CSC
Testom som podrobil aj samotný krokomer s následným porovnaním s reálnym mechanickým krokomerom. Pri behu do?lo k výraznému rozdielu medzi vstavaným krokomerom v hodinkách a mechanickým krokomerom.

SAMSUNG CSC
Výrazné zní?enie rozdielu nastalo a? pri chôdzi, kedy sa rozdiel minimalizoval na prijate?nú hodnotu. Hodinky zaznamenávajú kroky po?as celého d?a, ale v prípade záujmu si mô?ete da? nahra? aj zvolený úsek, ktorý bude po?ítaný oddelene a v?dy po spustení sa vyma?e stará hodnota. Sú?as?ou aplikácie zdravie je aj meranie srdcového tepu. Ten po chví?ke na?ítavania doká?e kontinuálne mera? a zobrazova? aktuálny stav na displeji. Vy?aduje sa, aby ste boli v pokoji, preto?e meranie prebieha sledovaním ?iliek na ko?i a to je mo?né ?ahko ovplyvni?. Ak sa nejaká chyba vyskytne, sledovanie sa zastaví.

no 1 d5 recenzia (19)
Systémové aplikácie sú výborne prispôsobené pre okrúhly displej a ovládacie prvky sú sústredené uprostred kruhového displeja. Trochu ?a??ie sa ovláda Obchod Play, preto?e niektoré ovládacie prvky sú mimo displeja. Nie sú v?ak ve?mi významné a aplikáciu je mo?né pou?íva? aj bez nich.

Kompatibilita aplikácií s mo?nos?ou budúcej in?talácie do va?ich hodiniek je o trochu hor?ia. Vä??ina z nich nie je prispôsobená na malé obrazovky a ob?as sa stane, ?e k?ú?ové ovládacie prvky sa nachádzajú mimo plochy displeja. Teraz si uvediem pár aplikácií, na ktoré ste sa pýtali najviac.

Facebook, Messenger, Facebook Lite

Ve?mi ?asto od vás dostávam otázky na nejaké hodinky, pomocou ktorých si doká?ete písa? s priate?mi na Facebooku. Oby?ajné hodinky takéto funkcie nepodporujú. Hodinky s Androidom v?ak áno. V?etko toto znie na papieri ú?asne, ale aké je to v realite s okrúhlym displejom? Aplikácia Facebook zvláda zobrazova? bez problémov novinky, zobrazi? komentáre, vyh?ada? va?ich priate?ov a iné. Pribli?ne pred rokom sa od nej oddelila aplikácia s názvom Messenger. Pri jej pou?ívaní sa dostávame k ve?kému problému. Priate?ovi síce napí?ete správu, no ke?  dôjde na odosielanie, va?a správa sa ?alej nedostane. Tla?idlo odosla? správu sa toti?to nachádza mimo displeja. Na?alej v?ak mô?ete odosiela? fotografie a nálepky, ?íta? správy a dostáva? najnov?ie upozornenia. Toto ale nie je dôvod na to, aby sme to s Facebookom na hodinkách vzdali. V minulosti vy?la tie? verzia aplikácie Facebook Lite, ktorá je ur?ená predov?etkým pre pomalé 2G pripojenie a menej výkonné zariadenia. Ponúka pribli?ne rovnaký komfort ako Facebook ?i Messenger, pracuje ove?a svi?nej?ie a tie? obsahuje u? vstavaný nástroj na odosielanie správ, ktorý odosiela správy hne? po uzavretí klávesnice, tak?e nemusíte nikde h?ada? malé tla?idlo odosla?.

Mapy Google

Smartwatch No.1 D5 v?aka GPS doká?u spusti? bez komplikácií Mapy Google. Nejde len o vyh?adanie presnej pozície, ale poradia si aj s navigáciou z bodu A do bodu B. Prostredie máp je takmer identické s tým, ktoré poznáte z vá?ho smartfónu. Aplikácia sa sna?í vykres?ova? malý ?tvorec, aby nedo?lo k zrezaniu máp. Po zvolení trasy aplikácia prejde do naviga?ného módu, ktorý sa nelí?i od verzie pre ve?ké obrazovky. Po prvom poh?ade na snímky obrazovky si mo?no hovoríte, ?e kto u? by len spú??al mapu na 1,3-palcovom displeji. V realite sú v?ak mapy výborne ?itate?né i preh?adné.

Turistická Mapa SR

Ke? doká?eme spusti? mapy od Google, skúsime trochu pritvrdi?. Skúsime offline turistickú mapu Slovenska. Aplikácia hne? na za?iatku s?ahuje skoro 200 MB dát a následne s nimi v reálnom ?ase pracuje. Na moje ve?ké pote?enie aplikácia prekreslí mapu ve?mi rýchlo, dokonca mám pocit, ?e rýchlej?ie ne? na smartfóne, lebo prekres?ujete predsa len men?iu oblas?. Problémy pri práci s aplikáciou sa nevyskytli a práca s ?ou je na hodinkách výborná. Netreba zabúda?, ?e aplikácia si zoberie pribli?ne 10% interného úlo?iska.

No.1 D5 screen 167

Endomondo

V smartfóne ?i hodinkách ka?dého milovníka ?portu ur?ite nemô?e chýba? aplikácia Endomondo. Tento jednoduchý zaznamenáva? trasy a va?ich ?portových výkonov si nájde ?ahko svoje miesto aj v hodinkách No.1 D5. Jeho ovládanie je bezproblémové. Niekedy je potrebné dlh?ie podr?a? tla?ilo, aby bol zaznamenaný dotyk. Bez problémov funguje aj audio tréner a maximálna úrove? zvuku je dostato?ne hlasná na to, aby ste hlas pri behu ?i inej aktivite po?uli aj bez slúchadiel z 0,75 metrov vzdialených hodiniek. Ak vás zaujíma kvalita GPS, jej hodnotenie nájdete v ?asti konektivita.

Sleep as Android

Táto aplikácia na sledovanie spánku sa na hodinkách ovláda pomerne ?a?ko. Najmä pri ukladaní spánku je ve?a ovládacích prvkov mimo displej zariadenia. Na snímanie spánku to v?ak bohato posta?uje. Ak máte hodinky na rukách, odporú?am nastavi? ?o najni??iu citlivos? pri sledovaní.

WPS Office

WPS Office sa zara?uje medzi najlep?ie aplikácie na otváranie PDF a iných dokumentov z kancelárskeho balíka Microsoft Office na va?om inteligentnom zariadení. Táto výborná aplikácia sa na hodinkách správa ve?mi svi?ne a doká?e otvori? aj náro?nej?ie prezentácie, hárky ?i dokumenty. Práca s ním je jednoduchá aj na malom displeji.

Vrátim sa spä? k systému. Aby bolo mo?né systém plnohodnotne ovláda? aj jedným tla?idlom, je potrebné sa nau?i? ?peciálne gestá. Namiesto tla?idla spä? funguje potiahnutie z úplného vrchu obrazovky prstom smerom dole. Ako rýchly prístup k nastaveniam Bluetooth, párovania, ?i WiFi, mô?ete vyu?i? malý panel, ktorý sa vysunie na domovskej obrazovke, ke? potiahnete zdola hore. Jas, hlasitos?, ?etrenie energie ?i automatické prebúdzanie nájdete zase v menu napájania, ktoré zobrazíte podr?aním tla?idla napájania. Otvorené aplikácie nájdete úplne na spodku zoznamu aplikácií.

Ak by vám tieto skratky rýchlych nastavení boli málo, vä??inu zmien doká?ete urobi? v plnohodnotných nastaveniach. Kategorizovanie polo?iek sa od ?istého Androidu výrazne lí?i. Chví?u si na to budete musie? zvyka?.

Ako ste si u? ur?ite v?imli, hodinky obsahujú slovenský jazyk. Niektoré ?asti sú prelo?ené správne, no nájdu sa aj perli?ky ako ?príkon? (pôvodný text – Charging, správny preklad – Nabíjanie) ?i ?nakladám? (pôvodný text – Loading, správny preklad – Na?ítavanie). V neposlednom rade tu nájdeme aj zlepence angli?tiny a sloven?iny. Vo v?eobecnosti v?ak platí lep?ie, ne? ni?.

Výdr? batérie

Zále?í na ka?dom detaile

SAMSUNG CSC
Ako je pri systéme Android zvykom, spotrebu je ve?mi ?ahké ovplyvni?. Hodinky obsahujú 450 mAh batériu a vydr?ali mi v priemere jeden de?, maximálne 1,5 d?a, ale pou?íval som ich naozaj ?asto. Vy??ie zobrazený graf batérie zah??al sledovanie 5 hodinového spánku pomocou aplikácie Sleep as Android , ?o zobralo asi 30% batérie.

SAMSUNG CSC
Výdr? hodiniek najviac ovplyvní automatické rozsvietenie displeja, ke? sa na? pozeráte. Táto funkcia toti? generuje rozsvietenia displeja a zárove? vy?aduje neustále spracovávanie údajov zo senzorov. Ka?dým rozsvietením sa procesor a vä??ina aplikácií prebudí z re?imu spánku, ?ím sa spotreba na pár minút výrazne zvý?i. Spárovanie cez Bluetooth hodinkám nerobí s výdr?ou problémy. Spojenie je tu rie?ené inteligentným spôsobom, v?aka ?omu sa dá u?etri? ve?a energie a nepocítite skoro ?iadne skrátenie výdr?e. Hodinky nabijete ve?mi rýchlo pomocou 1A nabíja?ky za 36 minút z 15% na 90%. Pre lep?iu výdr? odporú?am v?dy zatvára? aplikácie na pozadí.

Multimédiá

Na hodinky prekvapivá výbava

no 1 d5 recenzia (14)
Z multimediálneho h?adiska tieto hodinky síce mô?ete pou?i? napríklad na pozeranie videí z Youtube a iných podobných aplikácií, ale z dôvodu malej internej pamäte si vlastné súbory ve?mi neprehráte. ?al?ou chybi?kou krásy, ktorá mô?e pokazi? vá? multimediálny zá?itok, je ve?kos? displeja, ktorý je naozaj malý. Smartwatch obsahujú jeden hlavný reproduktor, ktorý hrá ?isto, bez ?umu, ale nedáva do toho ?celý svoj ?ivot?. Na priestorový zvuk mô?ete teda zabudnú?. Ak by vám ale tento reproduktor nesta?il, pomocou Bluetooth pripojenia si mô?ete pripoji? bezdrôtové slúchadlá ?i reproduktor. Aplikácia hudby má jednoduchý dizajn, ne?akajte od nej zázraky a vymo?enosti ako je napr. ekvalizér.

Konektivita

Hodinky s 2G, GPS, WiFI, Bluetooth. ?o viac chcie??

SAMSUNG CSC
No.1 D5 prichádzajú s oslnivou výbavou konektivity zah??ajúcou 2G pre jednu nanoSIM, ktorú je mo?né vlo?i? do slotu pod kovovým krytom. Prijem signálu 2G je oproti konkuren?ným hodinkám, ktoré sme testovali na ve?mi dobrej úrovni. ?al?ou netradi?nou vlastnos?ou No.1 D5 je prítomnos? GPS. Mám z nej zmie?ané pocity a jej poriadne otestovanie ma stálo fakt ve?a úsilia. Ak vás zaujala vy??ie umiestnená fotka, tak po?kajte, a? uvidíte ?al?iu.

SAMSUNG CSC
Ak si teraz kladiete otázku pre?o je medzi nimi taký ve?ký rozdiel v kvalite signálu, odpove? je ve?mi jednoduchá. Na prvej fotke nie sú hodinky na ruke. V prípade, ?e máte hodinky umiestnené na ruke, nie sú schopné vykona? fix. Druhá fotka bola vytvorená u? po úspe?nom fixe na prvej. Aj toto málo, ?o vidíte na druhej fotke, bolo nakoniec po nieko?kých minútach úplne stratené. Akonáhle hodinky z ruky zlo?íte, tak sa z GPS sa dajú získa? uspokojivé výsledky.

Hodinky som otestoval aj v praxi pri jazde na bicykli. Sna?il som sa jazdi? ?o najrovnej?ie a kopírova? cestu, aby ste mohli kvalitu poriadne zhodnoti?. Celý záznam trasy nájdete tu. Pre porovnanie, na tomto odkaze je tá istá trasa zaznamenaná smartfónom Elephone P9000.

Ashampoo_Snap_2016.04.12_23h37m31s_001_
Hodinky obsahujú aj WiFi, v?aka ?omu si mô?ete naplno u?íva? inteligencie va?ich hodiniek. Ak by vám to nesta?ilo, 2G pripojenie istí v?etko. Nakoniec netreba zabúda? na najdôle?itej?ie pripojenie pre IoT zariadenia, a tým je Bluetooth. Hodinky sa správajú ako smartfón, tak?e s nimi spárujete v?etko, na ?o ste zvyknutí z vá?ho „ve?kouhloprie?kového“ milá?ika. Nezále?í pri tom, ?i ide o Bluetooth slúchadlá alebo iný mobil. Hodinky si s tým poradia. Synchronizáciu notifikácii s va?im smartfónom zabezpe?uje aplikácia Watch Helper, ktorú stiahnete po na?ítaní príslu?ného QR kódu, ktorý nájdete v hodinkách.

Hodinky doká?u synchronizova? „iba“ notifikácie vami vybraných aplikácií, zobrazova? upozornenie na prichádzajúci hovor, presúva? súbory, odin?talova? aplikácie, ?i spusti? zvukovú odozvu, ak sa vzdialite mimo dosah (nie je mo?né vypnú?). Ke? vám príde notifikácia, hodinky vydajú zvuk prípadne zavibrujú a po rozsvietení obrazovky zobrazia notifikáciu nasledovným spôsobom.

No.1 D5 screen 033

Osobne mi ve?mi chýba podpora microSD kariet, ktorú nemajú problém zvládnu? aj ove?a lacnej?ie hodinky, prípadne aspo? podpora OTG by nebola na ?kodu.

Záver

No.1 D5: Plnohodnotný smartfón v tele hodiniek

no 1 d5 recenzia (10)
Hodinky No.1 D5 sú jasnou uká?kou toho, ?e Android v hodinkách má zmysel a doká?e zázraky. ?asom, ke? sa plnohodnotná verzia Androidu na inteligentných hodinkách e?te viac roz?íri, do?káme sa mo?no aj optimalizovanej?ích aplikácií tretích strán. Opera?ný systém v?ak nie je jediná výborná vec, ktorú tieto hodinky ponúkajú. Kon?trukcia z pevného masívneho kovu ich robí takmer úplne odolnými vo?i ?krabancom, rovnako ako aj vode. Táto kon?trukcia si v?ak vy?iadala ako da? nekvalitný signál GPS, ktorý nie je mo?né chyti?, ak sú smartwatch umiestnené na ruke. Priestor na zlep?enie tie? vidím v doku nabíjania, ktorý má stále problémy s kontaktmi. Za cenu 103 ? ide o naozaj perfektné zariadenie, ktorého kúpu nebudete ?utova?.

Kúpi? No.1 D5 za 103 ? v Everbuying.net

Kúpi? No.1 D5 za 103 ? v Gearbest.com

+Plusy -Mínusy
+Odolná kon?trukcia -Slabé GPS
+Android 4.4.2 -Tuhý remienok
+Kvalitný displej -Absencia microSD/malá interná pamä?
+Sloven?ina (aj ke? neúplná) -Priemerná výdr?
Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
27%
Páči sa mi to
27%
Chcem to
27%
Mám to
18%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]