Recenzia | ADATA PV110 a PV100: Power banky do každej situácie

banner-letv-le-1S
Spolo?nos? ADATA je na Slovensku ve?mi roz?írená a predáva tu ?iroký sortiment výrobkov, predov?etkým príslu?enstva, ako napríklad flash disky, externé disky, power banky? Teraz vám ponúkame podrobnú recenziu power banky ADATA PV110 s kapacitou 10 400 mAh a malej príru?nej power banky PV100 s kapacitou 4 200 mAh.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Model Adata PV110 sa so svojou ve?kou kapacitou ?pecializuje na nabíjanie tabletov, ale bez problémov ju mô?ete pou?i? na nabíjanie vá?ho smartfónu. Výrobca uvádza, ?e touto power bankou je mo?né nabi? iPhone 5 a? 5-krát. Neskôr si to presne zmeriame. Okrem toho obsahuje aj 2 USB porty pre nabíjanie dvoch zariadení sú?asne. Prvý port zvládne doda? 5V pri prúde do 1A. Druhý port podporuje rýchle nabíjanie prúdom do 2,1A.

ADATA PV110 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


DSC_0617

Model PV100 je malá praktická „placka“ so síce trochu men?ou kapacitou, ne? PV110, ale za to je ove?a prenosnej?ia a v?aka jej hrúbke iba 8mm ju mô?ete dr?a? sú?asne s va?im mobilom v jednej ruke a bez problémov na ?om pracova? aj po?as nabíjania. Výrobca uvádza, ?e táto power banka nabije priemerný smartfón 2-krát. Power banka obsahuje jeden výstupný USB port s maximalnym prúdom 2,1A.

ADATA PV100 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>DSC_0616

Obe power banky kladú ve?mi ve?ký dôraz na bezpe?nos?, poskytujú a? 6 typov ochrany, a to ochranu proti prebitiu (OCP), ochranu proti podvybitiu (ODP), ochranu proti prehriatiu (OTP), skratu (SCP), príli? ve?kému napätiu (OVP) aj proti ve?kému prúdu (OCP).

K?ú?ové ?pecifikácie ADATA PV110 a PV100

ADATA PV110 ADATA PV100
Rozmery  a váha 102 x 77 x 21.5mm, 260 g 118 x 67 x 8 mm, 105g
Vstup DC 5V pri 1,5A DC 5V pri 1A
Výstup DC 5V pri 1A, DC 5V pri 2,1A DC 5V pri 2,1A
Kapacita 10 400 mAh, 37,44Wh 4 200mAh, 15.54Wh
Typ batérie Li-ion Li-pol
Kapacita pri 5V 7 000 mAh pri 1A
6 450 mAh pri 2,1A
2 907mAh
Ochrany OCP, ODP, OTP, SCP, OVP, OCP OCP, ODP, OTP, SCP, OVP, OCP

Balenie

Priemerné balenie

SAM_2364

Power banky prichádzajú v takmer identických, jednoduchých baleniach z tvrdého papiera, kde musím oceni? výrez pribli?ne o ve?kosti samotnej power banky, v?aka ?omu je mo?né získa? dobrý prvý dojem u? z výkladu vo va?om elektre. Zo zadnej strany sú napísané podrobné ?pecifikácie a iné informácie. Vo vnútri balenia nájdeme viacjazy?ný manuál, ktorý v?ak neobsahuje ani sloven?inu ?i ?e?tinu, USB kábel podporujúci nabíjanie vysokým prúdom a tie? samotnú power banku.


Kon?trukcia a dizajn

Hliníkové telo pôsobí príjemným dojmom


DSC_0584

Telo Adata PV110 je vyrobené predov?etkým z brúseného hliníka, na ktorom nie je vidie? odtla?ky prstov, ale je náchylný na ?krabance. Ovládacie prvky sú umiestnené na spodnej strane. Medzi ovládacími prvkami nájdeme tla?idlo napájania, 4 LED, ktoré zobrazujú aktuálny stav batérie, USB port s max prúdom 1A a USB port s maximálnym prúdom 2,1A. Na prednej strane je výrazná potla? s menom výrobcu a ozna?ením modelu. Bo?né strany sú úplne zaoblené, ?o v?ak neplatí o vrcholoch pri okraji. Aj napriek tomu sa power banka dobre dr?í v ruke, ale v spojení s mobilom dostanete pomerne hrubý a ?a?ký objekt. Na hornom boku nájdeme stru?né ?pecifikácie, zvy?né informácie sú vytla?ené na zadnej strane power banky.

DSC_0604

PV100 má tie? kovové telo, ktoré je v?ak skoro 3-krát men?ie, ne? v prípade PV110. Ovládacie prvky si na?li svoje umiestnenie na prednej strane, kde sú umiestnené v malom ?iernom okienku. Ako ukazovate? stavu batérie slú?ia 4 modré hviezdi?ky. Ved?a nich je tla?ítko, ktoré power banku zapne a po stla?ení uká?e stav batérie. Na hornom boku nájdeme microUSB konektor na nabíjanie a tie? výstupný USB port s maximálnym prúdom 2,1A. Na zadnej strane nájdeme certifikáty, upozornenia a ?pecifikácie.

DSC_0602

Power banky sa predávajú v 4 farebných verziách. V tejto recenzii otestujeme zlatú PV110 a bielu PV100.

Nabíjanie

Pri PV110 je trochu citlivé na dotyk


Za?iatok nabíjania ADATA PV110

Za?iatok nabíjania ADATA PV110

Na nasledujúce testovania sme pou?ili USB tester, ktorý mô?ete kúpi? u ná?ho partnera Gearbest.com. USB tester zobrazuje aktuálne napätie, prúd a tie? zobrazuje ko?ko energie sa prenieslo v miliampéroch za hodinu (mAh). Pri power banke ADATA PV110 výrobca uvádza nabíjanie prúdom 1,5A. V mojom teste som v?ak objavil zaujímavé správanie. Zo za?iatku sa power banka nabíjala prúdom iba 0,75A, niekedy sa na menej ne? sekundu po zapojení zobrazilo 1,57A a potom to kleslo na 0,75A, ?o je ve?mi pomalé a nabitie power banky by mohlo trva? a? dvojnásobok ?asu, skoro 15 hodín. Ke? som v?ak vypol a zapol predl?ova?ku, prúd sa udr?al na 1,57A a? do konca, kedy lineárne klesá, z dôvodu ?etrenia batérie. Tento jav som ?alej testoval pri iných kábloch a pohyboch. Pri kábli od Xiaomi power banky som 1,57A ani nedosiahol, pri?om sú káble skoro rovnako dlhé a stavené na prenos vy??ích prúdov. Pri originálnom kábli sa powerbanka nabíjala vy??ím prúdom do chvíle a? sa pohne káblom. Nabíjanie pri prúde 1,57A trvalo 7 hodín aj 3 minúty. Do power banky vo?lo 10 317.5 mAh (51,59Wh) (priemer 2 meraní). Nevýhodou je, ?e pokia? nemáte USB tester, tak neviete zisti?, ?i práve nabíjate prúdom 0,75A alebo 1,57A. Na internete je mo?né nájs? testy, kde nabíjanie tie? trvalo okolo 15 hodín, preto je malá pravdepodobnos?, ?e ide o vadu konkrétneho kusu.

Koniec nabíjania ADATA PV110

Koniec nabíjania ADATA PV110

Nabíjanie PV100 bolo trochu jednoduch?ie a z dôvodu men?ej kapacity aj rýchlej?ie. Nabíjanie u? v?ak prebieha men?ím prúdom, len 1A, ?o zabezpe?í nabitie power banky za 4 hodiny a 37 minút. Power banka takto získa 3 733.5 mAh (18,67Wh) (priemer 2 meraní).

Pre?o na nabíjanie treba menej mAh, ne? je uvádzaná kapacita samotnej power banky?

Vyjadrenie v miliampéroch za hodinu (mAh) samo o sebe nie je ve?mi vhodné na porovnávanie, preto?e táto hodnota je závislá od napätia, pri ktorom bola táto hodnota nameraná. Alternatívou mô?e by? uvádzanie vo Wattoch za hodinu – Wh. Kapacita power baniek sa udáva v mAh pri napätí ?lánkov, ktoré sú vnútri. Ich napätie sa pohybuje okolo 3,7V. Ak zanedbáme straty pri konverzii, tak mô?eme nepriamou úmerou vypo?íta?, napríklad v prípade, ?e nabíjame mobil prúdom 1A pri napätí 5V, tak ak baterka má napätie 3,7V prúd z batérie do DC/DC step up prevodníka musí by? minimálne 1,35A. Ke??e v reálnom ?ivote nedoká?eme urobi? túto konverziu bez strát, preto bude nameraná hodnota výrazne vy??ia od vypo?ítanej hodnoty. Aby sme lep?ie videli straty pri konverzii, budeme si pri meraniach uvádza? hodnoty aj vo Wh.

Výstupom z DC/DC prevodníka bude 5V s prúdom 1A. Ke? necháme mobil nabíja? takto 1 hodinu, USB tester nám uká?e 1000 mAh (5Wh). Tento prúd ?alej vstupuje do zariadenia, vä??inou mobilu, ktorý v?ak na dobitie batérie nepotrebuje presne 5V, ale nejaké ni??ie napätie, ktoré závisí na konkrétnom zariadení. Hodnoty vo Wh sa nám v tomto prípade zhodujú na oboch stranách. V reálnom prípade sa budú hodnoty Wh pri ka?dej konverzii zni?ova?, ?o bude ma? za následok vä??í prúd z batérie a menej nabitú batériu v mobile. Ve?ký vplyv na výsledný výkon má aj prúd prechádzajúci vodi?mi. Výsledný výkon sa pri prenose zni?uje o R.I2, kde R je odpor vodi?ov a I2 je aktuálny prúd. Odpor vodi?ov mô?ete zní?i? pou?itím kvalitného a tie? krátkeho kábla. Ke? budete mobil nabíja? prúdom napr. 1A, viete mu da? z power banky viac energie ne? pri 2A. Nabíjanie je v?ak trochu pomal?ie. Rovnako vy??í prúd zni?uje ú?innos? DC/DC prevodníka.

DSC_0589

Vybíjanie

Nezabudni stla?i? tla?idlo

DSC_0596

Naj?a??ie, na ?o som si musel pri testovaní zvyknú?, bolo ru?né zapínanie power baniek. Predtým som testoval Xiaomi powerbanky, ktoré sa zapínali automaticky a z toho dôvodu sa mi párkrát stalo, ?e som mobil iba zapojil a po 2 hodinách som sa ?udoval, pre?o je mobil e?te vybitej?í ne? bol na za?iatku. Druhá vec, na ?o treba dáva? pozor, hlavne pri PV110, je zapojenie zariadenia do správneho portu. Ak zapojíte zariadenie, ktoré podporuje rýchle nabíjanie do portu s prúdom max 1A, dôjde k automatickému vypnutiu power banky. Podobná situácia mô?e nasta? aj v prípade zariadenia, ktoré vyu?íva prúd 3A a viac, ?o by mohlo vypnú? aj vysokorýchlostný port s max 2,1A. Nabíjal som v?ak svoj mobil UMi Zero podporujúci a? 2,4A a zatia? bez problémov. Pri PV100 sa netreba obáva? zhasnutého ukazovate?a batérie, aj ke? práve nesvieti, power banka mô?e by? zapnutá.

SAM_2378

Teraz prichádza na scénu trochu viac ?ísel a testov.

Ako prebiehalo meranie?

 

Ke??e powerbanky majú ve?mi ve?kú kapacitu, nemohol som pou?i? na ich vybíjanie iné smartfóny, ale potreboval som nájs? nie?o, ?o z nich doká?e spotrebováva? energiu celé hodiny ?i dni a tie? sa ?ahko reguluje pretekajúci prúd. Rie?ením boli staré dobré ?iarovky, ktoré vedia stabilne svieti? tisícky hodín. Navy?e, ich zapájaním a odpájaním je mo?né regulova? aj pretekajúci prúd. Aktuálne hodnoty testovaného obvodu sú zobrazované na u? spomínanom USB testeri.

?iarovkami v?ak preteká prúd pod 1A, ?o vy?aduje na získanie 1A pripojenie ?al?ej ?iarovky cez rezistor. Rovnako bolo mo?né vysklada? akýko?vek prúd pre ú?ely testovania. Aby sa zabránilo nadmernému zahrievaniu rezistorov, jeden rezistor bol nahradený viacerými paralelne zapojenými rezistormi, ob?as aj vzduchovým chladením.

Pri vybíjaní nám zále?í na viacerých detailoch. Je normálne, ?e power banka pri zá?a?i nedodá presne 5V, ale trochu menej, v závislosti od pretekajúceho prúdu. Tento pokles by v?ak nemal by? ve?mi výrazný a napätie by sa malo udr?a? nad 4,75V. Obe power banky testom bez problémov pre?li.

Prúd PV110 PV100
1 A 4.92 V 4,92 V
1,83 A 4,80 V 4,81 V
2 A 4,81 V 4,80 V

Trochu vä??í dôraz pri meraniach som kládol na kapacitu, ktorú zárove? porovnám aj s výrobcom uvedenou hodnotou. Za?nem najskôr s men?ou ADATA PV100. Výrobca uvádza kapacitu 4 200 mAh pri 3,7 V, ?o je 15,54 Wh. Okrem toho uvádza aj kapacitu pri 5V, 2 907mAh (14,535Wh), bohu?ia?, tu chýba údaj, pri akom prúde platia tieto hodnoty. Nameral som v?ak pri 1A 2 480 mAh (12,4 Wh). Pri konverzii nastali straty a? 3,14Wh, ?o je pomerne ve?a vzh?adom na malú kapacitu. Ke? som zvý?il prúd na 2A, z power banky som dostal prúd 2 330 mAh (11,65 Wh). Straty sú trochu vy??ie oproti 1A, ale to sa v?dy pri zvý?ení prúdu o?akáva.

DSC_0585

Výborné výsledky dosiahla aj PV110, pri ktorej výrobca uvádza kapacitu 10400 mAh pri 3,6V (37,44 Wh). Nechýbajú v?ak ani informácie o kapacite 5V a prúdoch 1A a 2A, a to 7 000 mAh pri 1A a 6 450 mAh pri 2,1A. Výsledky testovania ma v?ak o to viac pote?ili, preto?e power banka dodala o 204 mAh viac, ne? sa uvádza pri 1A a tie? o 240 mAh viac pri 2A. Úplne nabitá power banka dodala pri 1A a? 7 204 mAh (36,02 Wh), so stratou 1,42Wh. Relatívne nízke straty si zachováva aj pri prúde 2A, kedy je schopná doda? 6 690 mAh (33,45 Wh)

Model Prúd mAh Wh Straty pri konverzií Efektivita
PV 100 1 A 2480 12,4 3,14 Wh 66,4%
PV 100 2 A 2330 11,65 3,89 Wh 62,4%
PV 110 1 A 7204 36,02 1,42 Wh 69,8%
PV 110 2 A 6690 33,45 3,99 Wh 64,8%

Efektivita (Ú?innos?)

Toto tajomné slovo nie je pre be?ného pou?ívate?a ?ivotne dôle?ité, ide iba o pomer energie potrebnej na vybitie ku energii získanej pri nabití.

?peciálne funkcie a príslu?enstvo
Iba základná signalizácia

DSC_0608

Obe power banky obsahujú svetelnú signalizáciu nabíjania pomocou 4 modrých LED. Model PV100 zobrazuje stav nabitia a? po stla?ení tla?idla. PV110 zobrazuje stav stále po?as nabíjania.

adata

Trochu zamrzí, ?e power banka nepodporuje nabíjanie seba a zárove? ?al?ieho zariadenia. Podporuje v?ak automatické vypnutie po 10 sekundách ne?innosti.

DSC_0609

Záver

ADATA PV110 a PV100: Power banky do ka?dej situácie

DSC_0614

Power banky Adata PV100 a Adata PV110 po dlhých tý?d?och nabíjania a vybíjania pre?li mojim testom a musím potvrdi?, ?e si a? na drobné nedostatky viedli ve?mi dobre.

ADATA PV100 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


PV100 je v?aka svojej tenkej a ?ahkej kon?trukcii vhodná pre vás, ak ste stále v pohybe a potrebujete ma? svoje zariadenie v?dy pri sebe. Kapacitou síce neohúri, no jej vysoká kompaktnos? v?etko vynahradí a priemerné zariadenie ?ou dobijete asi 1,5 krát.

+ Plusy  – Mínusy
+ Hrúbka len 8mm – Manuálne zapínanie
+ Výstup a? 2,1A
+ Nízka hmotnos?

DSC_0592

Ak sa plánujete na dlh?iu dobu vzdiali? od energie, ur?ite vám viac odporú?am model PV110, ktorý má dostato?ne ve?kú kapacitu, aby vám dobil priemerné zariadenie a? 4-krát. Jeho rozmery sú v?ak trochu vä??ie a aj nabíjanie odporú?am robi? cez noc. Na ?kodu nie je ani priobjedna? si aj USB tester aby ste vedeli, ?i fakt nabíjate baterku prúdom 1,5 A.

ADATA PV110 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


+ Plusy  – Mínusy
+ Ve?ká kapacita – Manuálne zapínanie
+ Výstup a? 2,1A – Ob?as nabíja iba 0,75A
+ Luxusný dizajn

DSC_0588

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
50%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]