banner-galaxy-a3-a5
Rok 2016 mo?no jedným slovom ozna?i? aj ako rok ?ialený. Po?as neho sa toti?to udialo nielen v smartfónovom svete ve?ké mno?stvo skuto?ne negatívnych udalostí, ktoré sa zapísali hrubým písmom do svetovej histórie. Svoje by o tom vedela rozpráva? aj spolo?nos? Samsung, ktorá ur?ite mnohokrát o?utovala predstavenie problémového phabletu s ozna?ením Samsung Galaxy Note 7.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ten zo samého za?iatku predaja a?piroval na titul najlep?í smartfón minulého roka, pri?om si ho ob?úbilo ve?ké mno?stvo ?udí z celého sveta. Neskôr sa v?ak zistilo, ?e batéria implementovaná v tomto zariadení nepracuje tak, ako má a dochádzalo tak k prehriatiam ?i dokonca výbuchom samotných prístrojov. Juhokórejská spolo?nos? nemala inú mo?nos? a po zvy?ujúcom sa po?te s?a?ností za?ala kona?. Pôvodne sa ale myslelo, ?e problémami disponujú len tie kusy, ktoré v sebe skrývajú batériu od dodávate?a Samsung SDI. Následne tak spolo?nos? zapo?ala výmenný program, pri ktorom mali by? v?etky kusy opatrené batériou od tohto dodávate?a vrátené a hne? na to vymenené za iné a údajne bezpe?né. Ke? u? sa výmenný program naplno rozbehol, pri?iel ?ok.

Samsung Galaxy A3 2017 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

infographic 8-point battery safety checkzdroj fotografie: BusinessInsider

Z ?ista jasna sa toti?to za?ali prehrieva? aj tieto vymenené kusy, ktoré mali práve problém s prehrievaním nadobro vyrie?i?, no nestalo sa tak. Gigantický výrobca to hne? potom so svojim vtedy vlajkovým modelom vzdal a okam?ite ho za?al s?ahova? z trhu, pri?om nespokojným majite?om boli vracané peniaze. Hne?, ako sa situácia trochu utriasla za?ala spolo?nos? vy?etrova? presnú prí?inu, ktorá spôsobila prehrievanie jednotlivých smartfónov a dnes nastal kone?ne ten de?, kedy ju oficiálne prezradila svetu. Výrobca v?ak e?te predtým predstavil nový a podstatne bezpe?nej?í druh batérií, ktoré majú by? testované v 8 rôznych krokoch, aby sa podobným incidentom predchádzalo.

58855dcaf10a9a09778b7756-705zdroj fotografie: BusinessInsider

TIP: 17 k?ú?ových vlastností, ktorými mô?e reálne disponova? Samsung Galaxy S8

Oficiálnu prí?inu, respektíve hne? tri prí?iny, ktoré sa pri jednotlivých kusoch vyskytovali, sa rozhodol Samsung vysvetli? na jednoduchej infografike, ktorú si mô?e? pozrie? vy??ie. V skratke tak za prehrievanie skuto?ne mohli chybné akumulátory, no nie od jedného, ale od oboch dodávate?ov. V niektorých z nich chýbala izola?ná páska, ?o spôsobilo vzájomný kontakt medzi negatívnou a pozitívnou elektródou. Pri iných batériách nastal zase problém v tom, ?e oblas? umiestnenia negatívnej elektródy bola po?kodená, kvôli ?omu sa táto elektróda posunula o zopár milimetrov do bodu, v ktorom nemala ?o h?ada?. Spolo?nos? ve?mi mrzí vzniknutá situácia a zo v?etkých síl sa ju v budúcnosti posna?í napravi?. Dopomôc? má tomu aj nová skupinka vedcov z najlep?ích univerzít sveta, ktorí budú jednotlivé batérie testova?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]