Po dlhých mesiacoch ?akania nám GoPro kone?ne odha?uje ?al?ie informácie o pripravovanej ak?nej kamere GoPro Fusion. Pod?a poskytnutých informácií bude model Fusion nato?ko skvelý, ?e hravo porazí aj najvä??ích konkurentov od Samsungu ?i Nikonu. Spolo?nos? dokonca zverejnila aj video s prvými zábermi, ktoré zachytila táto o?akávaná ak?ná kamera.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

GoPro od minuloro?nej konferencie CES 2016 o svojej pripravovanej ak?nej kamere Fusion ve?a neprezradila, no teraz sa situácia mení. Pod?a tvrdení CEO spolo?nosti, Nicka Woodmana, bude kamera schopná natá?a? videá v rozlí?ení a? 5,2K, a to pri 30 fps. Nové GoPro Fusion bude dostupné u? v po?as letných mesiacov, no ?iroká verejnos? si ho zatia? nebude môc? kúpi?. V h?adá?iku sú najskôr rôzne agentúry a profesionáli, ktorí si kvalitu modelu Fusion vychutnajú medzi prvými.

zdroj fotografie: Petapixel

Nenechaj si ujs?
Svetovo prvá ak?ná kamera so 4K videom pri 60 fps nie je od GoPro a priná?a doteraz nevídanú kvalitu obrazu

Kamera v?ak doká?e natá?a? aj 360° videá, no výrobca spojení s touto vlastnos?ou uprednost?uje ozna?enie ?OverCapture?. V podstate ide o schopnos? kamery vybra? zo zaznamenaného 5,2K videa akýko?vek HD záber. Zatia? v?ak nebolo objasnené, ?i sa jedná iba o fotografiu alebo aj o video, no je mo?né, ?e v ponuke budú obe mo?nosti. V moderných ak?ných kamerách ?i dokonca smartfónoch výrobcovia umo??ujú vytvori? sériu fotografií, pri?om vo výsledku bude vybraná len tá najlep?ia.

Nick Woodman: ?S GoPro Fusion bude mo?né zachyti? zábery doslova z ka?dého uhla, ?o je v podstate rovnaké, ako by bolo spojených 6 iných GoPro kamier v jednej.? S takýmito vlastnos?ami tak bude Fusion jednou z najdokonalej?ích ak?ných kamier na trhu. Videá v 5,2K rozlí?ení sú v?ak ve?mi náro?né na vnútorné úlo?isko a taktie? batériu. Ostáva preto otázkou, ako sa spolo?nos? s týmito výzvami vysporiada. Predbe?né videá z tejto novinky si mô?e? pozrie? vy??ie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]