S príchodom vlajkových lodí mnohých výrobcov fanú?ikovia t?pnu a nevedia sa do?ka?, aké vlastnosti ka?dá novinka prinesie. Medzi dôle?ité aspekty patrí taktie? cena, ktorá je neraz poriadne vysoká. S takouto cenovkou prichádza aj Samsung Galaxy Note 8, ktorý ponúka dostatok dôvodov na to, aby si ho zákazník kúpil.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pri poh?ade na cenu nového krá?a smartfónov sa mnohým mo?no zahmlí pred o?ami. Realitu v?ak neovplyvníme a za túto ?pi?kovú novinku budúci majite? v prípade záujmu vytiahne z pe?a?enky takmer 1000 ?. Pýta? sa, kto by za smartfón mohol ?vysoli?? to?ké peniaze? V prvom rade to bude zákazník, ktorý nemá finan?nú krízu a nebude váha? za ?pi?kový model zaplati? pokojne aj takúto sumu. Dôvodov je v?ak viacero.

Ná? zákazník, na?e ceny

?Testovacím? modelom za vysokú cenu bol Samsung Galaxy S8/S8+, ktorý vedeniu spolo?nosti dokázal, ?e aj pri vy??ej sume je v obchodoch o jeho produkty stále ve?ký záujem. Minuloro?ný Galaxy Note 7 sa pý?il cenou vy?e 800 ?, no jeho nástupca ho poriadne prekonáva. Hodnota Samsungu Galaxy Note 8 je pritom omnoho vy??ia ako u iných, výkonovo podobných smartfónov. Samsung si aj pri tak vysoko nasadenej cenovke bez problémov doká?e nájs? dostatok záujemcov. Tým sa ale núka mo?nos? akcií a výpredajov. Mnohé obchody uvádzajú na svoje drahé produkty výrazné z?avy a zákazníci si tak mô?u kúpi? v správny ?as napríklad aj novú S8-?ku za ni??iu cenu. Existuje teda reálna ?anca, ?e podobná situácia zasiahne aj Note 8.

zdroj fotografie: Samsung

Inovácie Note 8-?ky dostupné aj na pau?ál

?al?ím rie?ením mô?e by? kúpa na pau?ál u lokálneho operátora. Mnohí z nich si v?ak v mesa?ných poplatkoch zarátavajú ceny za slu?by a k tomu pripí?u e?te splátku za smartfón. Na papieri ale vyzerá lákavej?ie napríklad 24 mesa?ných splátok po 60 ? ako platba 999 ? na mieste. Stále je v?ak suma poriadne vysoká. Pre?o by si ho mal teda niekto kúpi?? Výrobca práve pri tomto modeli dokázal, ?e také pero S-Pen nemusí by? len zastaralou prí?a?ou. Jeho potenciál dokázal vyu?i? naplno, ?ím sa zo smartfónov Note línie stali jedine?né zariadenia s miliónmi spokojných majite?ov po celom svete. Note 8-?ke do karát nahráva aj obrovský displej s minimálnymi rámikmi, ?pi?kový duálny fotoaparát ?i certifikácia IP68 a rýchle bezdrôtové nabíjanie.

zdroj fotografie: Samsung

Nenechaj si ujs?
Samsung Galaxy Note 8 je tu. Ú?asný displej, mon?truózny výkon a takmer ?tvorciferná cena

Skrz ve?ké inovácie hardvéru je stále ve?kou prednos?ou smartfónov tejto série práve ich unikátny stylus. Samsung v S-Pen verí nato?ko, ?e ho neustále vylep?uje a inovuje. ?al?ím a ve?mi presved?ivým dôvodom na kúpu Samsungu Galaxy Note 8 je spektrum vyu?itia. Nejde len o skvelý fotomobil, preto?e s dokovacou stanicou DeX je rázom mo?né z neho spravi? prenosný po?íta? so silným výkonom. My?lienka Samsungu vytvori? takéto zariadenie je skuto?ne chvályhodná. S posledným po?inom tohto kórejského výrobcu sa tak mô?e zmeni? spôsob, akým mnohí dnes pracujú vo svojich kanceláriách.

Za ?pi?kovú výbavu sa pripláca

Zákazníci stále ?asto rozmý??ajú nad tým, pre?o musia za nástupcu minuloro?ného smartfónu plati? e?te viac. Odpove? je jednoduchá a sú ?ou inovácie, ktorých je v Galaxy Note 8 po?ehnane. Niektoré z nich sú doslova unikátom, ako napríklad OLED displej ?i optická stabilizácia v oboch objektívoch duálneho fotoaparátu. Práve za takéto vyspelé vylep?enia si zákazníci v prípade záujmu musia priplati?, no na oplátku dostanú skuto?ne ?pi?kový kus techniky s najmodernej?ími technológiami. Vysokú sumu na svoju novinku mohol Samsung nalepi? aj z ?al?ích dôvodov. Uvedenie Galaxy Note 8-?ky na trh v septembrových tý?d?och zláka mnohých zákazníkov, ktorí si práve pred 2 rokmi kúpili nejaký smartfón a budú sa obzera? po nov?om kúsku.

Oplatí sa obetova? tisícku za Samsung Galaxy Note 8?

Áno, stále je tu mo?nos? siahnu? po lacnej?ej verzii, no Samsung sa do pamäte pou?ívate?ov zapísal to?kými pozitívami, ?e pokojne mô?e za svoj najnov?í model ?iada? aj 999 ?. Kupca sa v?dy nájde. Fanú?ikovia si túto kórejskú spolo?nos? ob?úbili tak ve?mi, ?e sa svojou lojalitou k nej do?ahujú na fanú?ikov Apple.

zdroj fotografie: Samsung Mobile/YouTube

Nenechaj si ujs?
Nový krá? smartfónov predviedol, ?o doká?e jeho fotoaparát. Galaxy Note 8 fotí naozaj neskuto?ne

Sumy za smartfóny sa v posledných mesiacoch neustále zvy?ujú a aktuálne ?plhajú do tých extrémnych vý?in. Investova? nemalý peniaz do takéhoto zariadenia je samozrejme na uvá?ení zákazníkov. Samsung Galaxy Note 8 ale ponúka dostatok relevantných dôvodov, pre?o by si ho mal záujemca kúpi? a vychutna? si v?etko, ?o ponúka. Aký je tvoj názor na kúpu tejto kórejskej novinky?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
28%
Páči sa mi to
17%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
22%
Neznášam to
33%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]