Kórejská ?udovodemokratická republika je krajina známa svojou izolovanos?ou od okolitého sveta a striktnými pravidlami. Vä??ina tamoj?ích obyvate?ov dokonca nevlastní ani smartfón ?i po?íta?. Tí, ktorí majú to ??astie a mô?u s po?íta?om pracova?, sa musia uspokoji? s domácim opera?ným systémom Red Star 3. O ?om v?ak verejnos? toho príli? ve?a nevedela. Bli??í poh?ad na tento systém nám v?ak poskytol bývalý zamestnanec Googlu, Will Scott.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Práve v tejto technologickej spolo?nosti získal mnoho skúseností a ke? sa mu naskytla mo?nos? nav?tívi? Univerzitu vedy a techniky v Pchongjangu, neváhal ani chví?u. Po?as svojej náv?tevy videl ako prebieha práca s po?íta?mi v tejto krajine a pred odchodom si e?te stihol zakúpi? aj kópiu opera?ného systému Red Star 3. Severná Kórea spo?iatku pou?ívala vo svojich po?íta?och Windows, no postupom ?asu si dokázala vyvinú? vlastný. Ten sa v?ak a? príli? nápadne podobá na MacOS od Apple. Ako vyzerá opera?ný systém po?íta?ov v Severnej Kórei ti u? ale prezradia nasledujúce riadky.

Toto je logo opera?ného systému Red Star 3 pri prvom spustení.

zdroj fotografie: Will Scott

Pri in?talácií systému si pou?ívate? musí vybra? ?asové pásmo, v ktorom sa nachádza. Zará?ajúce v?ak je, ?e v ponuke nie je na výber hlavné mesto Ju?nej Kórei, Soul.

zdroj fotografie: Will Scott

Takto vyzerá prihlasovacia obrazovka.

zdroj fotografie: Will Scott

Po prihlásení sa pou?ívate?ovi naskytne poh?ad na prostredie opera?ného systému Red Star 3, ktorý sa v?ak nápadne podobá na MacOS. Prechádzajúca verzia ale pripomínala Windows XP, no neskôr si Kim ?ong-Un vyskú?al prácu s iMacom. Zrejme sa mu systém Applu nesmierne zapá?il, a tak chcel podobné prostredie aj vo svojom ?pecifickom opera?nom systéme. 

zdroj fotografie: Will Scott

Nenechaj si ujs?
10 rozdielov, ktorými sa Severná Kórea lí?i od ostatných krajín v technologickej vyspelosti

Pri vytváraní dokumentov poslú?i táto aplikácia.

zdroj fotografie: Will Scott

Pre komunikáciu medzi sebou mô?u pou?ívatelia vyu?íva? vlastného emailového klienta.

zdroj fotografie: Will Scott

Na vyh?adávanie ulo?ených súborov v po?íta?i je vyu?ívaná aplikácia Správcu súborov, ktorá sa znova príli? podobá na Finder od Apple.

zdroj fotografie: Will Scott

?akal si, ?e sa bude webový prehliada? podoba? na Safari? Tentokrát severo-kórejskí vývojári stavili na inú kartu. Prehliada? pomenovaný ako ?Naenara? z ?asti pripomína modifikovanú verziu dobre známej Mozilly Firefox.

zdroj fotografie: Will Scott

Nenechaj si ujs?
Windows 3.1 má u? neuverite?ných 25 rokov! Tento príbeh ti uká?e, pre?o je Microsoft taký úspe?ný

Pou?ívatelia si prostredie svojich po?íta?ov mô?u skrá?li? aj pomocou obrázkov, ktoré sú sú?as?ou systému.

zdroj fotografie: Will Scott

?Sneh na základni Baksol?

zdroj fotografie: Will Scott

?No?ný poh?ad na ?iaru rieky Zhuangzi?

zdroj fotografie: Will Scott

Nenechaj si ujs?
Fotky, od ktorých nebude? môc? odtrhnú? o?i. Turecký ?tudent vytvára unikátne zábery oby?ajných miest

?Kvety zamiakov daehongdan?

zdroj fotografie: Will Scott

Krásu kvitnúcich kríkov Azalea odha?uje aj obrázok s názvom ??elezná Azalea?

zdroj fotografie: Will Scott

Poh?ad na severo-kórejských farmárov pomenovaný ?Na horizonte?

zdroj fotografie: Will Scott

Nádherná tapeta nazvaná ?Ozvena vodopádov?

zdroj fotografie: Will Scott

Nenechaj si ujs?
Týchto 19 úchvatných fotografií vytvorených pomocou dronov sú skuto?nou pastvou pre o?i

?Okraj Beomanli?

zdroj fotografie: Will Scott

Medzi Severnou Kóreou a ?ínou stále ??ije? sopka Paekdu, ktorá je zachytená aj na tapete s názvom ?Východ slnka nad Mt. Paekdu?

zdroj fotografie: Will Scott

Ako si mal teda mo?nos? vidie? vy??ie, Severná Kórea si na návrhu pou?ívate?ského prostredia príli? zále?a? nedala. Red Star 3 so sebou priná?a aj nieko?ko predin?talovaných aplikácií. Politika tejto krajiny je v?ak ve?mi prísna, a preto sú v?etci pou?ívatelia striktne monitorovaní. Okrem toho je v?aka ?peciálnemu vodoznaku mo?né vystopova? ka?dý súbor v prípade, ak by sa niekto pokúsil o nie?o nekalé, ?o by sa nemuselo pá?i? najvy??iemu vodcovi, Kim ?ong-Unovi.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
7%
Páči sa mi to
71%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
14%
Neznášam to
7%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]