Preukáza? svoj talent sa dá v dne?nej dobe rôznymi spôsobmi. Ak si nadaný, nemalo by ti ni? bráni? v tom, aby si sa presadil vo svete. Práve toto je prípad mladého tureckého fotografa, ktorý vytvára neuverite?né fotografie. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Aydin Büyükta? je ve?kým nad?encom sci-fi filmov. Oby?ajné fotky tak s nesmiernym nadaním pretvára na kúsky, ktoré vyzerajú ako vystrihnuté z viacerých dimenzií. Verí toti?, ?e fotografie umo??ujú vidie? okolie z úplne inej perspektívy. Ako sa mu v?ak podarilo vytvori? tieto fotky? 18 a? 20 snímkov z dronov spojil do jednej, ktorá priná?a doteraz nevídaný poh?ad o farmách, cestách, mostoch a rôznych ?al?ích miestach zo sveta. My ti teraz priná?ame zbierku 15-tich z nich, na ktorých sa presved?í?, ?e Aydin patrí medzi najnadanej?ích fotografov na svete a spozná? jeho zaujímavý príbeh.

Narodil sa v Ankare. 

zdroj fotografie: Aydin Büyükta?

Odi?iel z vysokej len preto, aby sa mohol svojej vá?ni venova? naplno.

zdroj fotografie: Aydin Büyükta?

Popri práci na rôznych men?ích filmoch a reklamných spotoch ale objavil ?aro 3D animácií.  

zdroj fotografie: Aydin Büyükta?

Jeho najvä??ou in?piráciou pri vytváraní týchto jedine?ných fotografií bola kni?ná predloha Flatland: A Romance of Many Dimensions od Edwina Abbata.

zdroj fotografie: Aydin Büyükta?

Pri svojich výtvoroch sa neustále vracal spä? do detstva, kedy ho fascinovali rôzne sci-fi knihy. 

zdroj fotografie: Aydin Büyükta?

Najviac ho pritom zaujala ?ierna diera. ?o by sa stalo, keby sa ?ierna diera dostala na na?e najob?úbenej?ia miesta? Ako by dokázala zahnú? priestor? 

zdroj fotografie: Aydin Büyükta?

Práve v?aka knihám zo zákutia odbornej fyziky ho za?ali zaujíma? tie rôzne nezodpovedané otázky z tohto odvetvia.

zdroj fotografie: Aydin Büyükta?

Vytvorenie týchto fotografií trvalo presne jeden mesiac, av?ak e?te predtým musel celé dva mesiace v?etko poctivo naplánova?.

zdroj fotografie: Aydin Büyükta?

Pri svojej práci sa spo?ahol aj na slu?bu Google Earth, v?aka ktorej dospel k názoru, ?e americký juhozápad by vyzeral ove?a lep?ie práve v?aka týmto jeho nev?edným fotografiám. 

zdroj fotografie: Aydin Büyükta?

Následne tak cestoval skrz Arizonu, Texas, Kaliforniu a Nové Mexiko a v?aka dronu zachytil v?etky populárne zábery. 

zdroj fotografie: Aydin Büyükta?

Ka?dý jeden z týchto fantastických záberov pozostáva z 18 a? 20 snímkov. 

zdroj fotografie: Aydin Büyükta?

Svoje portfólio predviedol aj na najznámej?ích akciách po celom svete.

zdroj fotografie: Aydin Büyükta?

Büyükta? sa nakoniec vrátil do ?koly a teraz ?tuduje odbor fotografa na jednej z najznámej?ích ?kôl v Istanbule.

zdroj fotografie: Aydin Büyükta?

Verí tie?, ?e takzvané fotky ?hore nohami? doká?u zmeni? perspektívu ?udí, ako vnímajú be?né miesta. 

zdroj fotografie: Aydin Büyükta?

??ijeme na miestach, ktoré vä??inu ?asu ani nepri?ahujú na?u pozornos?, av?ak umelec im doká?e da? úplne iný nádych, ktorý v nás zanechá hlboké spomienky a vyzerajú ako z inej dimenzie.? – odkázal ?udom tento nesmierne talentovaný Turek, ktorý má pred sebou skvelú budúcnos?. 

zdroj fotografie: Aydin Büyükta?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]