Polročný obrat spoločnosti Huawei vzrástol o 40 %

banner-p9
V poradí tretí najvä??í výrobca smartfónov na svete, Huawei, je tento rok priam nezastavite?ný. Zariadeniam pochádzajúcich z dielne tohto ?ínskeho výrobcu sa darí viac ne? dobre. Vyzerá to tak, ?e táto gigantická spolo?nos? ve?mi dobre vie ?o robí a nasved?ujú tomu aj jej predajné ?ísla.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Samotná spolo?nos? v?era do sveta vypustila ve?mi pozitívne informácie. Do?kali sme sa oficiálnej finan?nej správy, ktorá odha?uje ako ve?mi sa tomuto výrobcovi darilo za posledný polrok. Za toto obdobie si mala spolo?nos? pôsobiaca v ?ínskom meste ?en-?en prilep?i? o nemalú sumu pe?azí, za ?o v?a?í hlavne svojim smartfónom. Tie pomohli zvý?i? medziro?ný obrat a? o neuverite?ných 40 %. Je dobre známe, ?e Huawei sa nevenuje iba výrobe smartfónov, ale je taktie? svetovou jednotkou v telekomunikáciách. V?etky podnikate?ské ?innosti tohto giganta sa dohromady postarali o obrat 33,42 miliárd eur. Sabrina Meng, ktorá je finan?nou riadite?kou spolo?nosti Huawei, prehlásila, ?e je nesmierne spokojná s výsledkami finan?nej správy a spolo?nos? sa posna?í zachova? si sú?asnú dynamiku aj na?alej.

Huawei P9 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>huawei-p9-hands-on

Huawei P9

V globálnom merítku sa darilo hlavne Huawei P9, ktorý je taktie? vlajkovou lo?ou tejto obrovskej korporácie. Nemenej dobre si vedú smartfóny Huawei Mate 8 alebo Honor V8. V?etky tieto zariadenia si získali nespo?et priaznivcov od svojho oficiálneho predstavenia. ?alej je pre spolo?nos? ur?ite pote?ujúce, ?e vo viac ako 30 krajinách krajinách sveta je Huawei pova?ovaný za najpopulárnej?ieho a najlep?ieho výrobcu inteligentných zariadení. Huawei jednoducho rastie a ni? nenasved?uje tomu, ?e by sa tento rast mal v doh?adnej dobe spomali?. Nadchádzajúce zariadenie, ktoré má by? predstavené na ve?trhu IFA v Berlíne mô?e tomuto výrobcovi prinies? e?te vä??iu slávu, akú mal doteraz.

TIP: Huawei a Oppo v druhom kvartáli ovládli predaje smartfónov v ?íne

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]