Heslá sú zvä??a jediným spôsobom, ktorý chráni na?e osobné údaje pred tým, aby sa dostali do rúk nepovolaným osobám. Napriek tomu sme ?asto svedkami útokov, pri ktorých uniknú milióny hesiel. To, ?i sa náhodou do vôd internetu pri ?kodlivom útoku nedostalo aj tvoje heslo si mô?e? zisti? týmto jednoduchým spôsobom. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Najhor?ie obavy pou?ívate?ov rôznych internetových slu?ieb sa naplnia pri hackerskom útoku, kedy zá?kodníci doká?u ukradnú? milióny citlivých údajov, vrátanie hesiel. Tie sa následne mô?u dosta? do rôznych databáz alebo na ?ierny trh, kde sú predávané za poriadny balík. Mnohí sa tak právom obávajú, ?i sa pri útoku aj ich heslo nedostalo na zoznam odcudzených. Teraz v?ak jeden bezpe?nostný expert z Austrálie, Troy Hunt, pri?iel s mo?nos?ou, ako si preveri?, ?i sa heslá pou?ívate?ov nachádzajú medzi tými ukradnutými.

Milióny ukradnutých hesiel

Vytvoril toti? jednoduchý, no u?ito?ný nástroj ?Pwned Passwords?, v ktorom mô?e pou?ívate? zada? svoje heslo a následne mu program oznámi ?i do?lo k jeho úniku pri niektorom z útokov. Tých bolo do dne?ných dní skuto?ne po?ehnane a, bohu?ia?, sa im nevyhli ani tak ve?ké spolo?nosti, ako MySpace ?i Adobe. V databáze Troya Hunta je zhroma?dených viac ako 300 miliónov hesiel. Na prvý poh?ad sa mô?e zda? nezodpovedné zozbiera? také mno?stvo údajov do jednej ?zbierky?.

zdroj fotografie: haveibeenpwned.com

Treba v?ak ma? na pamäti, ?e ?iadne heslo nie je v tomto zozname priradené konkrétne e-mailovej adrese ?i pou?ívate?skému menu. Cie?om tohto nástroja Troya Hunta je taktie? poukáza? na nebezpe?nú situáciu, ktorá sa týka ohromného mno?stva ukradnutých hesiel. Teraz si mô?u pou?ívatelia jednoducho zisti?, ?i si budú musie? svoje zabezpe?enie ú?tu ?o najrýchlej?ie zmeni?.

Vyh?adávanie jednoduchým spôsobom

Na pou?itie tohto vyh?adávacieho nástroj existujú dve mo?nosti, pri?om prvou z nich je klasické overenie priamo na webovej stránke. Druhým variantom je stiahnutie celého zoznamu v?etkých dát, ktorý je v?ak poriadne ve?ký. V?etok obsah toti? zaberá viac ako 5 GB a je rozdelený do troch samostatných textových súborov. Pri vyh?adávaní na webovej lokalite sa v?akale treba ma? na pozore a neh?ada? aktuálne pou?ívané heslo. Nikto by toti? nemal len tak ?íri? spôsob zabezpe?enia svojich ú?tov, a to dokonca ani vtedy, ke? ide o nástroj od bezpe?nostného experta. Ak teda chce? zisti?, ?i niektoré z tvojich aktuálnych hesiel nie je na zozname odcudzených, rad?ej si tých 5 GB stiahni do svojho zariadenia. Urobi? tak mô?e? na tomto odkaze.

zdroj fotografie: haveibeenpwned.com

Nenechaj si ujs?
Jeden z bývalých vývojárov Mozilly sa vyjadril k antivírusom: Nepotrebujeme ich a ?kodia po?íta?om

Databáza hesiel v?ak bola za?ifrovaná pomocou SHA-1 hashu, tak?e predtým, ne? sa pustí? do vyh?adávania, musí? vygenerova? hash svojho hesla. Návod, ako na to je pomerne jednoduché nájs? aj na internete alebo mô?e? vyu?i? ?al?í u?ito?ný nástroj na tomto odkaze. Veríme v?ak, ?e pri ktorejko?vek vo?be svoje heslo v zozname ukradnutých nikdy nenájde?. Prevenciou ochrany je ob?asná zmena hesla, ktorú, bohu?ia?, vykonáva len málo pou?ívate?ov. Ak teda vo vyh?adávacom nástroji ?Pwned Passwords? svoje heslo nenájde?, tak je to dobrým znamením toho, ?e má? svoj ú?et v bezpe?í.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
20%
Chcem to
0%
Mám to
20%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
60%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]