Spolo?nos? OnePlus, ktorá sa za pomerne krátky ?as stihla vy?vihnú? medzi svetovú elitu vo výrobe smartfónov v sú?asnosti pilne pracuje na novej vlajkovej lodi. Tá ponesie ozna?enie OnePlus 5, pri?om bude ma? so svojim predchodcom spolo?né dizajnové ?rty.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

E?te pár dní dozadu sa na internet dostali ná?rty prototypu tohto modelu, ktoré vy??ie zmienené tvrdenie potvrdili. Napriek tomu si v?ak mohol by? vo?i týmto nákresom mierne skeptický, nako?ko vôbec nemuseli pochádza? od tejto ambicióznej spolo?nosti. Najnov?í únik je ale, na??astie, výrazne dôveryhodnej?í. Odha?uje nám pripravovaného zabijaka vlajkových lodí, teda konkrétne jeho zadnú stranu, ktorá si zapózovala pred objektívom fotoaparátu. Z tejto snímky teda mô?eme pohodlne vy?íta? rozmiestnenie základných prvkov, ktoré sa oproti modelom 3 a 3T prive?mi meni? nebude. Hlavný fotoaparát bude opä? umiestnený na vertikálnej stredovej osi zariadenia, pri?om to isté platí aj pre prisvet?ovací LED blesk a logo výrobcu. Plastové predely antén ostanú nezmenené a to isté platí aj pre materiál, z ktorého bude kon?trukcia vyrobená.

zdroj fotografie: Weibo

Opä? sa tak dostane na vysokokvalitný hliník, ktorý bude v základnej verzii pravdepodobne obalený vo farbe Gunmetal. Rozmiestnenie hardvérových tla?idiel, ako aj ich mno?stvo ?i funk?nos? sa má taktie? zhodova? s predchádzajúcimi dvomi vlajkovými modelmi od OnePlus. Nie úplne v?etko v?ak bude rovnaké a kon?trukciu postihne aj zopár výrazných zmien. Bo?né hrany zadnej strany budú výraznej?ie zaoblené, v?aka ?omu sa bude OnePlus 5 dr?a? omnoho pohodlnej?ie v rukách. Najvä??ia zmena ale postihne u? spomínaný zadný fotoaparát, ktorý bude zlo?ený z dvoch sníma?ov. Aby toho nebolo málo, aj predný selfie fotoaparát má by? duálny, ?o v?ak, nane??astie, nemáme potvrdené fotografiou, ktorá by zachytávala prednú stranu. Na tej sa má vyníma? 5,5-palcový displej, ktorý sa stal pre OnePlus akýmsi poznávacím znamením.

Nenechaj si ujs?
AnTuTu odha?uje ?pecifikácie a výkon OnePlus 5. Tomuto sa hovorí nadupaná vlajková lo?

Je celkom mo?né, ?e rámiky vôkol tohto zobrazovacieho panela budú minimalizované, no zárove? sa má na ne zmesti? skener odtla?kov prstov ?i u? spomínaný selfie sníma?. Bude teda zaujímavé sledova?, ako si tento ob?úbený ?ínsky výrobca s rámikmi pri displeji poradí. E?te o ?osi zaujímavej?ia v?ak bude predajná cena. S oh?adom na to, ?e výrobca plánuje do 5-ky implementova? a? ?tvoricu fotografických sníma?ov, ako aj najvýkonnej?í mobilný procesor sú?asnosti, sa toti? povráva, ?e cena tohto zariadenia bude omnoho vy??ia ako sa pôvodne ?akalo. Jeden zo zdrojov spomenul v súvislosti s najnov?ím zabijakom vlajkových lodí cenovku 650 dolárov, ?o je pribli?ne 580 ?. To, ?i je táto cenovka reálna, alebo nie, v sú?asnosti isté nie je. Ak by tomu tak ale naozaj bolo, ve?ké mno?stvo fanú?ikov by sa tomuto výrobcovi pravdepodobne oto?ilo chrbtom.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
21%
Páči sa mi to
7%
Chcem to
7%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
14%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]