Moderná doba priná?a raketovým tempom stále nov?ie a inteligentnej?ie zariadenia, ktoré ?asto z pultov predajní miznú ve?mi rýchlo. Staré a nepotrebné zariadenia, ku ktorým patria aj smartfóny, sú nahradené nov?ími kúskami. Vyradené telefóny putujú na svoje pohrebisko, kde sú recyklované a vyrábajú sa z nich ?al?ie u?ito?né veci. ?as? takýchto smartfónov, ale aj inej elektroniky sa vyu?ije na výrobu olympijských medailí pre olympiádu a paralympiádu v Tokiu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Za týmto projektom stojí japonská vláda a organizátori olympijských hier, ktoré sa budú odohráva? o tri roky v Tokiu. Vyzývajú obyvate?ov, aby sa do tejto akcie zapojili a svoje staré a nepotrebné elektronické zariadenia odovzdali do ?peciálnych kontajnerov. Tie budú in?talované u? za?iatkom tejto jari v kanceláriách a obchodných priestoroch po celom Japonsku. Cie?om tohto projektu je podpori? jednotu a ekologické zmý??anie ?udí. V kone?nom výsledku má by? vyzbieraných viac ako 8 ton elektronického odpadu. Z tohto mno?stva sa v?ak iba zhruba 2 tony vyu?ijú na výrobu olympijských medailí zo zlata, striebra a bronzu. Celkovo bude vyrobených a? 5000 medailí. ?portový riadite? olympijských hier sa v rozhovore pre BBC vyjadril: ?Projekt, ktorý umo??uje ?udom z Japonska podie?a? sa na výrobe olympijských medailí, je naozaj u?ito?ný.?

zdroj fotografie: Business Standard

TIP: Problémy Faraday Future pokra?ujú, pripravovaná továre? bude dosahova? ove?a men?ie rozmery

K tomuto projektu vyjadril svoje nad?enie aj americký ?portovec v desa?boji, Ashton Eaton. Pod?a neho je tento projekt jedine?nou príle?itos?ou vytvori? osobitý príbeh ka?dej medaily, kvôli ktorej ?portovec tvrdo drie. V?etok pou?itý elektronický odpad sa stane sú?as?ou vzru?ujúceho olympijského dobrodru?stva. Finan?né prostriedky na rozbehnutie tohto projektu boli získané z banských podnikov v Japonsku. Kampa? Tokio 2020 je skvelým prostriedkom japonskej vlády a organizátorov projektu ako propagova? my?lienku udr?ate?nej budúcnosti a oh?aduplnosti vo?i ?ivotnému prostrediu nielen medzi obyvate?mi Japonska.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]