Mnohí mobilní operátori sa sna?ia priláka? nových zákazníkov na rôzne akcie, ktoré sú propagované napríklad prostredníctvom reklám. Spolo?nos? O2 teraz znova ponúka mo?nos? prenosu ?ísla s bonusom, no túto výhodu je mo?né získa? len na zákazníckej linke. Na informáciu upozornil ako prvý portál ?ivé.sk.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Zákazníci, ktorým skon?ila viazanos? u svojho mobilného operátora alebo chcú za?a? vyu?íva? slu?by spolo?nosti O2, mô?u teraz vyu?i? bonus za prenos ?ísla. Operátor v?ak preplatí aj zmluvnú pokutu u konkurencie a novému zákazníkovi ponúka 150 ? bonus. S touto akciou ale nevy?iel na verejnos?, a tak ju mô?e? dosta? len prostredníctvom linky pre zákazníkov. Pod?a doteraj?ích informácií nemá operátor v pláne tento bonus verejne propagova?. Ten je mo?né uplatni? na zákazníckej linke 0800 02 02 02. Na tomto ?ísle v?ak operátor po otázke na dostupnos? tohto bonusu odpovie iba to, ?e ?a bude informova? o preplatení zmluvnej pokuty. Ak teda má? záujem o prechod do O2, tak spolo?nos? za teba zaplatí pokutu do vý?ky 150 ?.

Vieme, ako na to

Pri telefonáte zanechaj u pracovníka kontakt s po?iadavkou, aby ho posunul na ?peciálne oddelenie. Práve odtia? toti? mô?e prís? lep?ia ponuka. Tú sa poradilo získa? u? nieko?kým novým zákazníkom (vrátane portálov ?ivé.sk a Mobilmania.sk), no na telefonát od operátora je potrebné ?aka? aj nieko?ko dní.

Nenechaj si ujs?
Slovensko prichádza o pomerne známeho satelitného poskytovate?a

Bonus za prenos ?ísla sa dá potom uplatni? pri ktoromko?vek pau?ále z ponuky, pri?om na mesa?ný poplatok pripadá z?ava 5 ? po?as 30 mesiacov. Ak v?ak nový zákazník nepotrebuje k pau?álu aj smartfón, mô?e vyu?i? dotáciu pre daný program. V?aka nej si mô?e zaobstara? nejaký lacný telefón.

zdroj fotografie: Pixabay

Slu?né z?avy, ktoré sa oplatí vyu?i?

Vý?ka z?avy je 24 ?. Bonus za prenos ?ísla bude potom uplatnený pri v?etkých programoch a ich ceny aj po zarátaní dotácie sú uvedené ni??ie.

  • Modrý pau?ál: 100 minút volaní, neobmedzené SMS správy, 100 MB dát, cena pod z?ave – 8 ?/mesiac (bez z?avy a dotácie 15 ?)
  • Strieborný pau?ál: 150 minút, SMS správy, 500 MB dát, cena po z?ave – 11 ?/mesiac (bez z?avy a dotácie 20 ?)
  • Zlatý pau?ál: neobmedzené volania, SMS správy, 2 GB dát, cena po z?ave – 19 ?/mesiac (bez z?avy a dotácie 30 ?)
  • Platinový pau?ál: neobmedzené volania a SMS správy, 5 GB dát, mo?nos? poskytnú? nekone?né volania ?al?ím 4 zákazníkom s O2 pau?álom, cena po z?ave – 28 ?/mesiac (bez z?avy a dotácie 45 ?)

Cenové porovanie poskytol portál ?ivé.sk. Dotácia má v?ak aj inú výhodu. Po príchode výhodnej?ej slu?by mô?e zákazník napríklad po roku doplati? operátorovi O2 iba 12 ? a svoj doteraj?í program zru?i?. Si spokojný so slu?bami svojho teraj?ieho operátora alebo vyu?ije? túto ?tajnú? mo?nos? a prestúpi? do O2?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
17%
Chcem to
0%
Mám to
8%
Nepáči sa mi to
8%
Neznášam to
42%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]