Nový teaser láka netradičným spôsobom na predstavenie LG V20

banner-note-7Jedno známe príslovie hovorí, ?e obrázok doká?e poveda? viac ako tisíc slov. Marketingové oddelenie spolo?nosti LG si v?ak uvedomilo, ?e video ich doká?e poveda? ove?a, ale ove?a viac. Práve v?aka tomu sme sa tak do?kali novej upútavky, ktorá odha?uje nové skuto?nosti o o?akávanom vlajkovom smartfóne tejto juhokórejskej spolo?nosti. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Oficiálny teaser je mierne neobvyklý, ke??e bol zhotovený v prostredí, ktoré na prvý poh?ad nemá so smartfónmi absolútne ni? spolo?né – v kuchyni. Spolo?nos? LG ?alej potvrdila, ?e toto video bolo dokonca natá?ané samotným zariadením, a teda nám mierne pribli?uje aj kvalitu video záznamu. Netreba v?ak zabúda?, ?e upútavka ur?ite pre?la miernou úpravou, ?o znamená, ?e výsledná kvalita videa sa mô?e od tohto mierne lí?i?. Spomínaný teaser upozor?uje na úlohy, ktoré je potrebné zvláda? v kuchyni. Tie sú následne porovnávané s funkciami najnov?ieho Androidu 7.0 Nougat, ktorým bude V20-ka disponova?. Dostáva sa nám tak poh?ad na multitasking v kuchyni pri príprave nejakého jedla, ale aj na multitasking nového systému Android, ktorý je odetý do dizajnového kabátu nadstavby od LG. V novom zariadení bude mo?né odpoveda? na notifikácie bez nutnosti otvorenia aplikácií, ?i sledova? video, zatia? ?o potrebujete ma? prístup aj k iným informáciám.

 

LG V10 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

?alej bude mo?né rýchlo prepína? medzi naposledy otvorenými aplikáciami a otvori? dve aplikácie naraz. Rýchle prepína?e bude mo?né ?ubovolne zoradi? pod?a vá?ho gusta. Ve?ký potenciál má aj funkcia, v?aka ktorej bude mo?né kopírova? text jednoduchým preneseným do druhej aplikácie. Spolu s videom nám spolo?nos? opä? pripomína aj oficiálny dátum predstavenia novinky. Ten je naplánovaný na 6. september, ?o má by? pod?a spolo?nosti ve?mi sladký de?. Nechajme sa teda prekvapi?, ?i sa z nového LG V20 skuto?ne vyk?uje taká ?pochú?ka?, akú spolo?nos? prezentuje.

TIP: Nový render LG V20 zobrazuje duálny fotoaparát na oboch stranách smartfónu

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
33%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]