Tesla má na najbli??ie roky ve?mi ambiciózne plány, pre ktoré je v?ak nevyhnutná mega továre? Gigafactory. Najnov?ie zábery z vtá?ej perspektívy dokazujú, ?e je e?te vä??ia ne? sme si mysleli.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Najvä??ia stavba na svete

CEO spolo?nosti, Elon Musk, ?asto hovorí o masívnych rozmeroch tejto továrne. Pod?a neho sa bude jedna? o najvä??iu stavbu na svete, ?o sa týka pôdorysu. Jej ve?kos? by dokonca mala by? dostato?ná na to, aby sa do nej vmestilo sto lietadiel Boeing 747. Z poh?adu zeme je v?ak ?a?ké vo?ným okom usúdi? ve?kos? celého areálu továrne, ktorý sa rozprestiera na pribli?ne 510 967 m2. Jednej pou?ívate?ke Instagramu, Eve Kaplan, sa podarilo po?as letu do mesta Reno v ?táte Nevada odfoti? Gigafactory z vtá?ej perspektívy.


Nenechaj si ujs?
Budú sa dia? ve?ké veci. Tento plán prezradí, ako ?a Tesla doká?e úplne odpoji? od elektrickej siete

K?ú?ová úloha

Gigafactory bude hra? dôle?itú rolu v splnení cie?a o vyrobení a? 500 tisíc vozidiel v roku 2018. V závode za 6 miliárd dolárov sa v?ak neprodukujú iba batérie pre elektromobily Model S, Model X a ?erstvý Model 3, ale aj pre ?al?ie produkty, ako je domáca batéria Powerwall ?i komer?ná batéria Powerpack, ktorá bude pomáha? aj pri výpadkoch elektriky v Austrálii. Produkcia batérií Powerwall je zas dôle?itá najmä z toho dôvodu, ?e Tesla za?ala ponúka? aj solárne strechy, z ktorých sa bude energia uklada? práve do Powerwall.

Tesla Power Pack v Ontariu, Kalifornia
zdroj fotografie: Tesla

Stále nie je dos?

Továre? Gigafactory v Nevade je síce naozaj obrovská a batérie produkuje u? teraz, no Tesle e?te ani z?aleka nesta?í. Momentálne má v pláne postavi? e?te ?al?ích pä?, pri?om druhá by sa mohla nachádza? v Európe. Spolo?nos? to ale nemá ?ahké, nako?ko konkurencia ?íha na ka?dom rohu. Daimler, materská spolo?nos? Mercedesu, plánuje za?a? výrobu batérií v roku 2018 a ?ínske spolo?nosti taktie? nespia a Teslu chcú pochova? okolo roku 2021.


zdroj fotografie: Elon Musk / Twitter

Z Gigafactory nedávno vy?iel aj prvý produk?ný kus prelomového elektromobilu Model 3. Elon Musk zverejnil aj jeho prvé fotografie a pochválil sa tým, ?e prvý kus patrí jemu. Právo na? síce mal úplne iný kupca, no ten sa ho rozhodol darova? Muskovi k jeho 46-tym narodeninám. Nech to u? s Gigafactory dopadne akoko?vek, ostáva nám iba dúfa?, ?e z nej budú vychádza? takéto skvosty aj na?alej.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
67%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.