Tesla ma na?liapnuté k tomu, aby úplne zmenila trh s elektrickou energiou. Jej nové technológie batérií umo?nia majite?om domácnosti plne si vysta?i? len so solárnou energiou z vlastných panelov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Elon Musk kúpil spolo?nos? SolarCity len pred ôsmymi mesiacmi. Po?as tejto doby v?ak hodnota narástla o 3 miliardy dolárov a v sú?astnosti zásobuje elektrickou energiou v podstate celé havajské ostrovy. Dokonca samotní lídri jednotlivých ?tátov oslovujú Muska, aby im pomohol vyrie?i? energetické problémy v ich krajinách.

Je dostupná pre v?etkých

teslazdroj fotografie: Tesla

Isto si spomína?, ako Tesla prednedávnom uviedla do predaja solárnu stre?nú krytinu. Dopyt po nej je v?ak tak ve?ký, ?e je vypredaná a? do roku 2018. Niet sa ?omu divi?, popravde. Tento variant ?a vyjde lacnej?ie, ako klasická strecha so solárnymi panelmi. Tesla to v?ak, ako inak, chce celé posunú? o level vy??ie. Práve tou revolu?nou vecou v solárnom priemysle ur?enom pre domácnosti má by? batéria vyrobená Teslou. Informoval o tom Senthil Balasubramanian, spoluzakladate? spolo?nosti Sistine Solar.

Nenechaj si ujs?
Tesla vybuduje v Austrálli najvä??iu batériu na svete a zachráni mno?stvo ?udí v núdzi
Úplne odpojený od siete

zdroj fotografie: Tesla

Solárne panely v sú?asnosti fungujú nasledovne. Ak na ne svieti dostato?né svetlo a ty vyrába? viac energie ako spotrebuje?, zvy?ná ?as? putuje do siete a elektrárne ju predávajú okolitým domom. Ak vyrába? energie menej alebo ?iadnu, jednoducho ?erpá? energiu od elektrárne a platí? si za ?u. Batéria by mala tento problém úplne vyrie?i?. Jednoducho sa zavesí na dom podobne ako napríklad klimatizácia. Napojí sa na solárnu strechu od Tesly a energia, ktorú nespotrebuje? sa do batérie ukladá. Podstatné je, ?e u? ?alej nemusí? by? závislý na verejnej elektrickej sieti.

Zdroj fotografie: Tesla

Aktuálne doká?e batéria Powerwall 2 uchova? 14 kWh. Priemerná rodina denne spotrebuje 28 kWh, ?o je dvojnásobok kapacity batérie. Na dom si v?ak vie? namontova? a? 10 takýchto batérií naraz. Má to ale aj zopár há?ikov. Prvým je fakt, ?e domácnos? sa stále mô?e ocitnú? bez energie. Udajne pri jednom tý?dni nepriaznivého po?asia. Otázka je, ?o tým nepriaznivým po?asím mysleli.

?o ?al?ie negatíva?

Druhým je cena batérií. 4800 ? za jednu batériu je naozaj dos?. Návratnos? je vy??ia ako u klasických solárnych panelov, ke??e u? v podstate nebude? kupova? ?iadnu energiu od elektrární. To by v?ak nebola Tesla, keby tento problém u? usilovne nerie?ila. Preto sa spojila so spolo?nos?ou Panasonic a v továrni v Nevade spustia masovú výrobu batérií, aby zní?ili výrobné náklady. Sme skuto?ne ve?mi zvedaví, kam celý tento projekt Tesly bude smerova? v nasledujúcich mesiacoch. Nové batérie ponúknu mo?nos? úplne odstrihnú? domácnos? od siete a by? si energeticky sebesta?ný.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
13%
Páči sa mi to
19%
Chcem to
63%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
6%
Neznášam to
0%
O autorovi
Mário Šimovič
Som mladý chalan, predovšetkým sa venujem aplikovanej informatike a programovaniu, ale taktiež sa zaujímam o technické novinky zo sveta a hudbu. Takisto rád skúšam nové zariadenia a značky z čínskeho trhu.