Od znovuzrodenej ?fínskej? Nokie sme od za?iatku tohto roka mohli vidie? u? nieko?ko modelov. Stále jej v?ak v katalógu chýba vlajková lo?, no to sa u? ?oskoro mô?e zmeni? s príchodom modelu Nokia 8. O nej teraz unikli ?al?ie detailné informácie, ako aj to, ?e by mohla by? predstavená u? o nieko?ko dní. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po predstavení modelov Nokia 3, 5 a 6 sa zdá, ?e pre spolo?nos? nadi?iel ?as predstavi? po dlhých rokoch ne?innosti aj svoju novú vlajkovú lo?. Doteraz sme ?ítali chýry aj o Nokii 9, ale je to Nokia 8, ktorú zrejme na scéne uzrieme ako prvú. Taktie? sa vyjasnili ?pekulácie oh?adom ozna?enia TA-1004. To malo patri? prvému spomínanému z dvojice, no teraz je isté, ?e patrí pripravovanej 8-?ke. O?akáva sa, ?e prinesie aktuálne najvýkonnej?í procesor Snapdragon 835, ktorý bude zárukou poriadneho výkonu. S ním bude spolupracova? opera?ná pamä? RAM o ve?kosti 4 GB a pre osobné súbory dostane pou?ívate? 64 GB interné úlo?isko.

Koncept Nokie 8

zdroj fotografie: Screenshot/YouTube/Phone Designer

Nenechaj si ujs?
Nové Nokie 9, 8, 7 a 2 prinesú ten najvy??í výkon vo svojej kategórii. V?aka týmto procesorom 

Nebude zaostáva? ani v podpore DualSIM funkcionality. Jej pýchou bude taktie? kvalitná 5,3″ obrazovka s QHD rozlí?ením. Po spojení Nokie so spolo?nos?ou Carl Zeiss sa hovorí aj o vyu?ití tejto optiky v nadchádzajúcej vlajkovej lodi, ktorá tie? dostane duálny fotoaparát. Okrem toho príde na svet a? v ?tyroch farebných verziách.

Ve?mi dobrá cena!

Zákazník si tak bude môc? vybra? modrú, oce?ovú sivú, zlato-modrú alebo zlato-medenú, pri?om cena ka?dej z nich by ani u nás v Európe nemala presiahnu? hranicu 600 ?. O tom, ako by mohla nová Nokia 8 vyzera?, sme sa mohli doteraz presved?i? na nieko?kých uniknutých fotografiách ?i videách.

Predstavenie u? za rohom

Ak sú správy o predstavení do konca augusta pravdivé, mô?eme vlajkovú lo? znovuzrodenej Nokie o?akáva? naozaj kedyko?vek. Zatia? v?ak zo strany výrobcu nebolo ni? oficiálne potvrdené, a tak nám neostáva ni? iné, iba ?aka?. Nová ??ínska? spolo?nos? v?ak od svojho vstupu do sveta smartfónov odvádza skuto?ne dobrú prácu.

Pokia? ale chce medzi silnou konkurenciou prerazi?, predstavenie musí by? skvelo na?asované. Vy??ie spomínaná výbava Nokie 8 má skuto?ne potenciál zauja? mnoho zákazníkov a v prípade prepracovaného dizajnu tak má tento nová?ik ve?ké ?ance na úspech. Vlastní? alebo plánuje? kúpu niektorej z nových Nokií?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
9%
Páči sa mi to
21%
Chcem to
44%
Mám to
12%
Nepáči sa mi to
12%
Neznášam to
3%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]