Na úpravu fotografií dnes existuje mno?stvo programov, ktoré so zábermi doká?u urobi? doslova zázraky. Jedným z najpopulárnej?ích je práve Photoshop z dielne spolo?nosti Adobe. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pokia? si aj ty doteraz váhal a nena?iel spo?ahlivý zdroj, ktorý by ?a nau?il pracova? s Photoshopom, teraz má? ideálnu príle?itos? absolvova? jedine?ný kurz, ktorý mô?e? odporu?i? aj svojim známym ?i priate?om. Ten ?a nau?í hne? nieko?ko u?ito?ných vecí, a to aj napriek tomu, ?e si sa s týmto grafickým softvérom nikdy nestretol. Skúsenosti bude? nabera? po?as 15 lekcií a ka?dá z nich sa zameriava na odli?nú ?as? programu.

Photoshopzdroj fotografie: Kelvin Designs/YouTube

Nenechaj si ujs?
Vlastní? fotoaparát, no nevie? ho vyu?i? naplno? V?aka tomuto kurzu s 95 % z?avou sa z teba stane profesionálny fotograf!

Aj ke? lektor pri výukách vyu?íva najnov?í Photoshop CC 2017, tak vôbec nebude preká?a?, ak bude? pracova? s nejakou star?ou verziou. V prvom rade si ale prispôsobí? program pod?a svojich kritérií, aby sa ti s ním pracovalo ?o najlep?ie. Potom u? prídu skuto?né lekcie. Po ich absolvovaní u? za pár minút bude? vedie? necha? ?zmiznú?? napríklad svokru z rodinnej fotografie. Zvy?ajne tam len preká?a, no nie? ;)

Grafický tablet
zdroj fotografie: Pixabay

Získa? kurz Photoshopu iba za 10 ?
Pôvodná cena 200 ?

?aká ?a taktie? práca s vrstvami, tvarmi a pero na kreslenie sa pre teba stane kúzelnou pali?kou. Samozrejme, tento kurz mô?e tebe alebo tvojmu priate?ovi ponúknu? omnoho viac znalostí práce s týmto grafickým programom. Je v?ak ve?mi mo?né, ?e sa ty ?i tvoji známi, ktorým si kurz odporu?il, zamilujete do úprav fotografií a u? po pár lekciách sa z vás stanú králi Photoshopu.

To v?etko je síce pekná predstava, no isto sa pýta?, ?o taký kurz stojí? Máme pre teba skvelé správy, preto?e je na? vypísaná a? 95 % z?ava! Ak sa teda chce? pomsti? kamo?ovi, ktorý ?a nedávno nachytal, alebo dopria? príbuznému lekcie upravovania fotografií, tak tento kurz je na to priam stvorený. Pôvodná cena lekcií bola na úrovni 200 ?. Av?ak akciová cena predstavuje len skvelých 10 ?. Ja som napríklad odporu?il tento kurz môjmu otcovi a o tý?de? pri?iel za mnou s takýmto výtvorom :)


zdroj fotografie: Meme generator

Po absolvovaní kurzu mô?e? kamarátom aj takto upravova? fotky:

Photoshopzdroj fotografie: Memehub.sk

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
18%
Páči sa mi to
64%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
9%
Neznášam to
9%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]