Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) pred niekoľkými dňami zasadla s cieľom udeľovania sankcií a otvárania, respektíve uzatvárania správnych konaní voči viacerým slovenským médiám. Rada svoje konanie zverejnila tlačovou správou. Tento štátny orgán okrem iného pravidelne vykonáva kontroly a prešetruje sťažnosti týkajúce sa rozhlasového a televízneho vysielania.

Aj napriek aktuálnej situácii s koronavírusom, RVR nepoľavila v usmerňovaní slovenských médií. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu s koronavírusom sú však sankcie minimálne na zákonom stanovenú najnižšiu prípustnú úroveň.

Medzi najzávažnejšie sankcie patrí:
 • Pokuta 663 € RTVS za štvornásobné odvysielanie upútavky programu Kolonáda, kedy televízia nesprávne označila program grafickým symbolom
 • Pokuta 165 € RTVS za nedodanie Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania v určenom čase
 • Pokuta 3319 € televízii DAJTO, ktorá odvysielala upútavky na programy Tokarev a Nezničiteľní 3, obsahujúce scény znázorňujúce násilie
 • Pokuta 3319 € televízii JOJ PLUS, ktorá odvysielala upútavku na program Vojak 4: Pohyblivý cieľ, obsahujúcu scény znázorňujúce násilie
 • Pokuta 165 € televízii JOJ PLUS, keďže dododala súvislý záznam vysielania v určenom čase
 • Upozornenie televízie TV MISTRAL. Tá 11-krát odvysielala príhovor primátora, čím sa naplnil definíciu politickej reklamy
 • Rada zároveň upozornila na porušovanie zákona televíziu TV LUX v suvislosti so nezabezpečením informačnej všestrannosti a názorovej plurality
Rada začala správne konanie voči vysielateľom:
 • RTVS vo veci ochrany ľudskej dôstojnosti
 • MAC TV – televízia JOJ PLUS nesprávne označila program pre maloletých
 • MARKÍZA – SLOVAKIA – vo veci odvysielania viacerých násilných upútaviek a neprimeranej hlasitosti programu
 • OTS – vo veci objektívnosti a nestránnnosti spravodajského programu
 • KREATIV GA – vo veci poskytovania audiovizuálych mediálnych službách bez oznámenia Rade
 • DIGITEL – vo veci poskytovania audiovizuálych mediálnych službách bez oznámenia Rade
Správny orgán zastavil správne konananie v nasledujúcich prípadoch
 • RTVS (Jednotka a Dvojka), kde došlo v dvoch prípadoch k podozreniu z nesprávneho označenia audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programov (JSO)
 • MARKÍZA – SLOVAKIA, kde televízia DAJTO odvysielala zostrich športových momentov s komentárom v anglickom jazyku
 • MAC TV (JOJ PLUS, JOJ a WAU), kde došlo k podozreniu, že televízia zasahuje do dôstojnosti fyzicky hendikepovaných osôb. Rovnako došlo k dvojnásobnému podozreniu z nesprávneho uplatňovania označanie týchto programov (JSO)
 • TV Lux, kde sa viedlo konanie voči programu, údajne podnecujúcemu k nenávisti

RVR aj naďalej nebude nebude od slovenských rádií vyžadovať zasielanie štatistík, týkajúcich sa kvót odohraných slovenských hudobníkov. Aj napriek týmto zmierneným opatreniam, Rada pre vysielanie a retransmisiu žiada vysielateľov, aby dbali na plnenie povinností dohodnutých v zákone navrhnutom Asociáciou rádií Slovenska.

Hlavným predmetom tohto zákona je kontinuálne zasielanie štatistík o odvysielanej štruktúre programov, podielov programových typov v závislosti od verejného záujmu, multimediálneho prístupu, európskej závislej a nezávislej produkcie a v konečnom dôsledku aj nových diel.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom