banner-pixelVojna medzi poprednými gigantmi svetového technologického priemyslu nikdy nespí. Rok ?o rok sa spolo?nosti bijú o najvä??ie inovácie na trhu.  

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Dôle?itú úlohu pri týchto pomyselných vojnách zohrávajú aj patenty. Princíp je jednoduchý. Ty nie?o vymyslí?, dá? si na to patent a ak ti nejaký gigant nápad ukradne, má? ve?kú ?ancu zarobi? slu?nú kôpku pe?azí. Najslávnej?í je súboj medzi Samsungom a Apple, ktorí sa dokázali potrha? na súdoch za naozaj absurdnú mali?kos?. Sám ?ve?ký? Steve Jobs taktie? dokonca vtipkoval o patentoch po?as predstavenia prvého iPhonu. Jedná sa teda o lukratívny biznis, v ktorom v?dy niekto musí vládnu? tvrdou rukou. Kto bol ale najaktívnej?í v roku 2016 a odniesol si najvä??ie mno?stvo patentov?

patents-top-10zdroj fotografie: PhoneArena 

Mo?no to vyznie prekvapivo, no absolútnym ví?azom je IBM s po?tom patentov 8088. Toto pozoruhodné ?íslo vykazuje presne 22 nových pantentov za jeden de?! Na vzdialenej druhej prie?ke sídli Samsung s 5518 patentmi. Na vysokých prie?kach sa tie? umiestnili spolo?nosti, ako Google, Intel, Microsoft, Qualcomm ?i LG. Najprekvapivej?ie je v?ak postavenie Applu, ktorý bol doteraz známy svojou chamtivos?ou na zisk ka?dej inovácie, ktorá sa vo svete technológií objaví.

apple-produktyzdroj fotografie: Dgtle 

Gigant z Cupertina sa ani nedostal do top desiatky, av?ak má to jedno ve?mi jednoduché vysvetlenie. Vzh?adom na to, ?e sa americký ?ovocinár? sústre?uje len na nieko?ko k?ú?ových produktov, jeho portfólio nepotrebuje nutne to?ko patentov. Na druhej strane, vy??ie postavení giganti majú portfólio nieko?konásobne ?ir?ie, a tak je neustále zvy?ovanie po?tu pantentov ve?mi dôle?itým poslaním.

TIP: Applu sa nedarí pod?a predpokladov! Z neúspechu v poslednom fi?kálnom roku viní gigant Tima Cooka

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]